Home

Hvordan er sedimentære bergarter dannet

sedimentære bergarter - Store norske leksiko

Hvordan ser lag-på-lag-mønster like ut og hvordan kan de være forskjellige? I den andre delen får de kjennskap til hvordan sedimentære bergarter er dannet (historien til disse bergartene) - at de er dannet av elver. Økt 1: Lag-på-lag-mønster. 45 min. Økt 2: Lag-på-lag-historiene Sedimentære bergarter dannes ved at kalkslam, leire, sand eller grus (sedimenter) blir kittet sammen til en hard bergart. På Hovedøya finnes leirskifer, kalkstein og sandstein.I sedimentære bergarter kan det være fossiler.. Metamorfe bergarter, også kalt omdanningsbergarter, dannes ved at en bergart blir utsatt for høyt trykk, høy temperatur eller begge deler

Brønnteknikk Vg2 - Sedimentære bergarter - NDL

Metamorf bergart eller omdannede bergarter blir dannet når en eller flere bergarter blir utsatt for høyt trykk, temperatur og/eller kjemisk påvirkning. Bergartene smeltes ikke, men blir omstrukturert (omdannet) og mineralene vil bli helt eller delvis omkrystallisert. Den har hatt en metamorfose.. Metamorfe bergarter er dannet av en blanding av en eller flere, magmatiske eller sedimentære. I denne økta skal elevene introduseres for hva bergarter er, og lære å skille mellom de tre hovedgruppene: magmatiske, metamorfe og sedimentære bergarter. magmatisk bergart. metamorf bergart. hvordan noe ser ut og kjennes ut. magmatiske bergarter. prikkete steiner Bergarter er dannet av mineraler og materiale fra eldre forvitrede bergarter. Også kalkrike rester fra dyr (kalkstein) kan inngå i en bergart. Det er måten bergarten er blitt dannet på og sammensetningen av mineralene som gir bergartene forskjellige egenskaper og forskjellige navn Filmen handler om de tre hovedtypene bergarter: sedimentære, magmatiske og metamorfe bergarter. Vi ser på typiske kjennetegn for disse bergartene og hvordan kjennetegnene henger sammen med hvordan bergartene er dannet. Vi ser også på hvordan vi kan lese den geologiske historien for et område,.

Geologer klassifiserer bergarter basert på sammensetningen og hvordan de dannet seg. En av de tre hovedkategoriene er sedimentær bergart, som inkluderer alle bergarter som dannes gjennom opphopning av sediment. Noen såkalte klastiske sedimentære bergarter lages når biter av stein eller rusk bygger seg opp over tid. Kjemisk og organisk. Magmatisk bergart, eller størkningsbergart, er i geologien en av de tre hovedgruppene av bergarter på jorda - de andre er sedimentære bergarter og metamorfe bergarter.De magmatiske og metamorfe bergartene utgjør 90-95 prosent av jordskorpen. De magmatiske bergartene er dannet ved at magma har trengt opp gjennom jordskorpen fra jordens mantel, og blitt avkjølt slik at det flytende magmaet. magmatiske eller sedimentære bergarter og har derfor stor variasjon av utseende. Gneis er den dominerende bergartstype i grunnfjellsområdene i Sør-Norge. Gneisen er dannet for mer enn en 900 millioner år siden. GNEIS Mylonitt er en finkornet bergart dannet ved plastisk deformasjon hvor grovere bergarter får redusert korn-størrelse Fossiler er rester, avtrykk eller spor etter noe som tidligere har levd. Fossiler kan være deler av selve organismen, slik som skjelett, tenner eller pollen, eller det kan være avtrykk av den. En tredje type er sporfossiler, for eksempel fossiliserte fotspor eller avføring. Ofte regner man at noe er et fossil dersom det er over 10 000 år gammelt

bergarter - Store norske leksiko

4) Hvordan er vidda dannet? - I mellomtiden og nytiden trengte forvitringen dypt ned i berggrunnen over store områder og gav store mengder løsmasser. Løsmassene ble avsatt på kontinentalsokkelen og herdet til sedimentære bergarter. Landskapet ble slitt ned til et bølgende slettelandskap -der det er myke bergarter forsvinner det fort -bergarter er bygd opp av mineraler - størkningsbergarter (eruptive-avsetningsbergarter (sedimentære)-omdannede bergarter (metamorfe) -de som stivner sakte får krystaller (dypt nede i magmakammeret) - de som størkner fort får ikke krystaller -mye istid i norge, dvs at det da er lite av. Magmatiske bergarter Mørk diabas og rød mikrosyenitt er harde gangbergarter.De ble dannet i perm for snaue 300 millioner år siden da magma fra jordas indre steg opp i sprekker i jordskorpen og størknet under datidens overflate. Siden er landskapet slitt ned og gangbergartene står nå opp som rygger i terrenget fordi de er hardere enn omliggende skifer og kalkstein Metamorfe bergarter blir dannet ved at blant annet magmatiske eller sedimentære bergarter blir omdannet. Et eksempel er når leire (løsmasse) blir til leirskifer (sedimentær bergart) som igjen under herding blir til fyllitt (metamorf bergart)

Denne sonen er en del av den midtatlantiske rygg, og består av nydannet havbunnsskorpe. Her er det vulkansk aktivitet, og Beerenberg på Jan Mayen er en aktiv vulkan. Bergartene på sokkelen og havbunnen forøvrig er sedimentære bergarter, dannet ved at erosjonsproduktene fra fastlandet gjennom lang tid er ført ut i havet og avsatt Likevel er det verdt å bruke tid på den fordi det er i den man kan finne fossiler. Dersom dere holder til et sted der det ikke finnes sedimentære bergarter kan dere bruke bilder og se hvordan de ser ut og så jobbe videre med fossiler

Lars fløtra bergarter Berggrunn-fast fjell Hvordan berggrunnen er har stor betydning for landskap og landformer Myke bergarter eroderer lett. De slipes ned/forsvinner. Harde bergarter er vanskelige å erodere. De blir igjen som fjell og knauser Eks: Gaustatoppen og Hallingskarvet Bergartenes oppbygging og inndeling Et mineral er et grunnstoff eller forbindelser mellom grunnstoffer Mineraler i. Hva er typisk for sedimentære bergarter? l Tydelig lagdeling. l Inneholder fossiler . 5. Hva er et fossil? l Forsteiniger av organismer som levde på den tiden løsmassene ble avsatt. 6. Hvordan blir metamorfe bergarter dannet? l Eruptive eller sedimentære bergarter som er omdannet

Geologi - Kunnskapsfilm

-kalkstein er en annen sedimentær bergart; den er dannet fra kalkavsetninger som er avsatt på havbunnen Hvordan blir metamorfe bergarter dannet? metamorfe bergarter er bergarter som opprinnelig var magmatiske eller sedimentære, og som siden er omdannet, enten på grunn av høyt trykk, sterk varme eller kjemisk påvirkning Dermed sier det seg selv at dagbergartene er størknet lava. Gangbergarter er dannet ved at steinsmelte har størknet i sprekker, eller ganger, i jordskorpen. Dypbergarter er steinsmelte som har størknet dypt nedi jordskorpen. Det er derfor dypbergartene er grovkornet (figur 3.5) Sedimentære bergarter. De ytre kreftene sliter ned vannoverflaten Gneis er den vanligste bergarten i Norge. Det er en fellesbetegnelse på bergarter som er så sterkt omdannet at det ikke er mulig å finne ut hva den opprinnelige bergarten har vært. Marmor er blitt til ved at kalkstein er omdannet. Kalksteinene har blitt presset sammen og dannet nye krystaller. Derfor er den også hardere enn kalkstein

sediment - Store norske leksiko

Sedimentære bergarter Avsatte bergarter, dannet ved sammenkitting eller sammenpakking av sedimenter til faste bergarter eller ved direkte utfelling fra vann. Dekker 75 prosent av landområdene og mer enn 95 prosent av havbunnen, men utgjør bare 5 prosent av jordskorpens volum. Kategorier av sedimentære bergarter: 1. Klastiske sedimentære. Hvordan dannes kjemiske sedimentære bergarter? Redusere, gjenbruk, resirkulere er fangstfrasen for bevaring og hender også at det er slik Jorden fungerer også. Ingenting på jordens overflate går til spill: det hele blir resirkulert - til og med steiner - Sammenpresset (sedimentære bergarter) - Størknet (magmatiske bergarter) 1. Finn en bergarten som er en «størkningsbergart» (tips: prikkete) 2. Finn en bergartene som er «omdannet» (tips: stripete) 3. Hvordan stein av ulike typer blir dannet

Sedimentære Bergarter kan deles inn i tre hovedgrupper: metamorfiske, magmatiske og sedimentære bergarter. Vi klassifiserer steiner inn i disse hovedgruppene for å kunne beskrive hvordan de ble formet og deres egenskaper. Sedimentære bergarter har sin egen måte de blir dannet på og har også et unikt utseende som kan skilles fra de to andre hovedgruppene avsetningsbergart, kalles også sedimentære bergarter. Dette er bergarter dannet ved sammenkitting eller sammenpakking av løsmasser (sedimenter) til faste bergarter eller ved direkte utfelling fra vann. Dekker 75 % av landområdene og mer enn 95 % av havbunnen, men utgjør bare 5 % av jordskorpas volum Kull er først og fremst dannet av planterester, særlig treplanter. Disse vokste i tropiske til sub-tropiske sumplandskap og fuktige miljøer hvor det skjedde en sakte innsynkning av landoverflaten. Når andre sediment ble avsatt over planterestene før de fikk tid til å råtne, oppstod anaerobe avsetningsforhold som forhindret oksidasjon, biodegrasjon og oppløsning

Historiene om hvordan berget vårt er dannet, og om hvordan en fjellkjede utvikler seg, kan jeg utforske ved å lese geologien rundt meg. Med geologisk trening har jeg lært meg å tolke markerte soner i landskapet. Relasjoner mellom forskjellige bergarter kan være tydelig der fjell er godt blogglagt og gir meg innsikt i den geologiske historien Start studying Kapittel 7- Sedimentære bergarter. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Vi har tre hovedgrupper med bergarter, magmatiske, sedimentære og metamorfe bergarter som skilles ut i fra hvordan de blir dannet. Magmatiske bergarter. Magmatiske bergarter er bergarter som har blitt dannet ved at lava har størknet i jordas indre. Derfor kalles de også for eruptive, størkningsbergarter eller vulkanske bergarter

Flercellede alger er funnet i 800-900 mill år gamle bergarter i Canada, men andre funn tyder på at de muligens oppsto for 1,1-1,2 mrd år siden. I Norge finner man sedimentære bergarter av samme alder, dannet i det såkalte Sparagmittbassenget. Det omfatter i dag sandsteiner og fossile morener i Hedmark og Oppland Vedlagt er en liste over hvilke kompetansemål i Læreplanen for naturfag opplegget berører. (Kalles også magmatiske bergarter, sedimentære bergarter og metamorfe bergarter). undersøke og beskrive sentrale egenskaper ved noen mineraler og bergarter og hvordan de har blitt dannet Det fins mange forskjellige typer bergarter, men de kan grovt deles inn i tre grupper etter hvordan de er dannet: Sedimentære bergarter som er dannet ved forsteining av sedimenter, som leire og sand. Magmatiske bergarter som er. 3) Sandsteiner som er avsatt av elver (Ringeriks-gruppen) over de marine kambrosilursedimentene. 4) Sedimentære bergarter fra karbon-perm tiden. 5) Permiske eruptivbergarter og ganger. Det norske grunnfjellet består av eruptive og metamorfe bergarter som er dannet under fjellkjedefoldninger i prekambrisk tid. De prekambriske gneisene er dyp OM omdannede bergarter kommer av at bergarter har vært utsatt for sterke påkjenninger som sterkt trykk og høy temperatur så den opprinnelige strukturen, er forandret. Den nye strukturen blir kalt omdannede eller metamorfe bergarter. Dette kan skje når jordskorper kolliderer. Enten kan lag av bergarter bli presset ned, eller der hvor glødende magma kommer op

beskrive hvordan noen mineraler og bergarter har blitt dannet, og undersøke noen typer som finnes i nærområdet Etter 10. årstrinn Mangfold i naturen forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har endret seg gjennom tidene, og grunnlaget for disse teorien Sedimentære bergarter er den andre store rockeklassen. Mens vulkanske bergarter er født varmt, er sedimentære bergarter født kjølig på jordens overflate, for det meste under vann. De består vanligvis av lag eller strata; dermed er de også kalles stratifisert bergarter.Avhengig av hva de er laget av, sedimentære bergarter faller inn under en av tre typer Et fotogalleri av sedimentære bergarter. Breccia, chert, kull, konglomerat, dolomitt, flint, jernmalm, kalkstein, oljeskifer, steinsalt, sandstein, skifer, siltstein Hedmarkgruppen består av en rekke sedimentære bergarter som ble dannet for mellom 750 og 542 millioner år siden. Bergartene hadde opphav i sedimenter som ble samlet i ett rift som oppstod for 750 millioner år siden. Dette riftet kalles Hedmarksbassenget, og lå slik til at havet kom inn i dette området som en slags bukt

Utforsking 4: Lag-på-lag-stein - sedimentære bergarter

Lære typiske kjennetegn for sedimentære, magmatiske og metamorfe bergarter og hvordan kjennetegnene henger sammen med hvordan bergartene er dannet. «Fortelle bergarten/steinens historie». Bli kjent med geologien i skolens nærområde. Bruke feltbok til å notere og lage skisser. Lære å observere i felt. Hvis man velger å se på løsmasse Sedimentære bergarter og diagenese Kåre Kullerud. kalles diagenese. Animasjonen over viser hvordan diagenese av sand foregår. Diagenese av leire. ca. 150°C. På dette dypet vil leiren vil gjennomgå diagenese - leiren forsteines- vi får dannet en leirskifer som er en sedimentær bergart. Diagenese av sand er bergarter som ble dannet i urtiden, og det er de eldste bergartene. Metamorfe bergarter dominerer i grunnfjellet og gneis er den vanligste. Et resultat av mange platekollisjoner som skjedde i urtiden. Kollisjonene førte til gjentatte endringer av bergartene

Filmen feltarbeid i geofag og geologi handler om de tre hovedtypene bergarter: sedimentære, magmatiske og metamorfe bergarter. Vi ser på typiske kjennetegn for disse bergartene og hvordan kjennetegnene henger sammen med hvordan bergartene er dannet. Vi ser også på hvordan vi kan lese den geologiske historien for et område, ved å se på hvilke bergarter som finnes der og ved å bruke. hvordan sedimenter og sedimentære bergarter blir dannet, transportert og avsettes, samt endringer som skjer etter avsetning Les om hvordan du er forsikret som student. Kostnader ved å ta emnet. Feltkurset er obligatorisk og har en egenandel på 150 kroner døgnet

Magmatiske bergarter er bergarter som dannes når en steinsmelte størkner. Animasjonen over viser hvordan en steinsmelte trenger opp fra dypet og inn i en del av jordskorpen som består av lag av leirskifer, kalkstein og sandstein. Noe av steinsmelten når jordoverflaten og forårsaker vulkanutbrudd Hvordan olje er dannet og hvordan oljen og gassen har havnet der vi finner den er det stor uenighet om blant sekulære forskere. Dersom nåtiden skal forklare fortiden får man problemer fordi organisk materiale utgjør en særdeles liten del av sedimentære bergarter. Altså bergarter som ikke inneholder organisk materiale Sedimentære bergartar er danna ved at slam og organisk materiale har blitt avsett i Bergarter er de faste materialene som jordskorpen er bygd opp av. Enkeltbestanddelene av bergartene er oftest vi gleder oss til å få besøk av dere Geologer klassifiserer bergarter basert på sammensetningen og hvordan de dannet seg I dette blogginnlegget skal jeg fortelle om de ulike bergartene, hvordan de oppstår, hva de består av og hvor vi kan finne dem. Jordskorpen (litosfæren) er bygd opp av ulike bergarter. Vi har i hovedsak tre forskjellige bergarter: eruptive, sedimentære og metamorfe bergarter. En eruptive bergart er dannet av størknet magma Sedimentære bergarter også kalt avsetningsbergarter er bergarter som har blitt dannet ved avsetning (sedimentering) av mineraler og gamle bergartsfragmenter. Dette skjer for det meste på bunnen av vann (havbunn), men avsetningen kan også ha skjedd ved vind

Tre typer bergarter - Naturhistorisk museu

Geo365 | Grå – men langt fra kjedelig

Bergart - Wikipedi

Vi deler bergartene inn i 3 hovedgrupper etter hvordan de er blitt dannet. Magmatiske bergarter. Bergarter dannet ved størkning av magma (bergartsmelte i undergrunnen) enten nede i jordskorpen, på sprekker i andre bergarter nær jordoverflaten eller ved størkning av lava som har rent ut på overflaten. Sedimentære bergarter Fjell kan bestå av flere typer bergarter. Bergarter består av tre hovedgrupper etter hvordan de er dannet. Vi har størkende bergarter, sedimentære bergarter og omdannede bergarter. Størkende bergarter kalles også for magmatiske bergarter. De lages av smeltet stein som kan komme fra lava for eksempel som blir avkjølt av størkner. En av de magmatisk Til høyre ser du bildet av en leire. Når en leire blir bragt 4-5 km ned i jordskorpen, vil den bli omdannet til leirskifer. Om den blir bragt enda dypere vil andre bergarter dannes - se på bildene under. Alle bergartene på bildene under har en gang vært leire, men er idag metamorfe bergarter Sedimentær Vi har hovedsakelig tre typer bergarter på Jorda: magmatisk, metamorf og sedimentær. Vi klassifiserer steiner basert på deres egenskaper og hvordan de eventuelt ble laget. De magmatiske og metamorfe bergartene utgjør cirka 90-95 prosent av jordskorpen, mens sedimentær er mer sjelden. De sedimentære bergartene har en spesiell måte de blir laget på og e

Bergarter i kontinentalsokkelen Bergarter - Daria.n - Kontinentalsokkelen (bergarter fra mellomtiden og nytiden). Vi kan bruke bergartene til å fortelle oss den geologiske historien. <bilde> Logg inn for å se bildet Havdypet på kontinentalsokkelen varierer stort sett mellom 100 m og 400 m. Sokkelen kan sees som en gigantisk fylling utenfor kysten, bygget opp av sedimenter U-Pb metoden bygger på to nedbrytingsprosesser av uran. Isotop 238U brytes ned til 206Pb (halveringstid 4468 millioner år) og 235U brytes ned til 207Pb (halveringstid 407 millioner år). Ved å måle disse U- og Pb- isotopene i et mineral som inneholder uran, er det mulig å regne seg tilbake til når mineralet ble dannet. Metoden benyttes til ulike type bergarter: magmatiske, metamorfe og. Hvor er basalt dannet, og hvor dannes gabbro? Hva er et sediment? Hva er klastiske sedimenter? Hvilke to typer forvitring regner vi med? Hva skiller dem fra hverandre? Hva er diagenese? Hvordan kan sedimentære bergarter fortelle oss om klima, landformer og livsformer tidligere i jordhistorien? Hvor dannes sedimentære bergarter Gneis utgjør en stor gruppe metamorfe bergarter, dvs. at de er dannet ved at andre bergarter har vært utsatt for høyt trykk og høye temperaturer. Under disse forholdene har bergartene blitt deformert og fått et utseende som ofte er ganske forskjellig fra utgangspunktet. Utgangspunktet kan både være sedimentære (f. eks sandstein) og magmatiske bergarter (f. eks granitt), som har det til. Sedimentære bergarter er dannet av forvitringsmateriale på jordoverflata. Metamorfe bergarter er dannet fra eruptiver og sedimentære bergarter som er blitt omdannet under høyt trykk og/eller høy temperatur. De eldste bergartene i Østfold er opprinnelig gamle sedimentære bergarter som ble avsatt for mer enn 1,5 milliarder år siden

2. forklare dannelsen av magmatiske og metamorfe bergarter ved å bruke teorien om platetektonikk (Kap. 2) 3. gjøre rede for dannelsen av sedimenter og sedimentære bergarter (Kap 2.) Hvordan ble jorden til? - Jorden ble til for over 4.6 milliarder år siden. - Solsystemet blir dannet fra en tåke av gass og stø Sedimentære bergarter er dannet ved herding (diagenese) av sedimenter. Sedimentene dannes ved forvitring, nedbrytning og avsetning på Jordens overflate eller ved kjemiske prosesser og ved opphopning av organisk materiale. .Hele artikkele Sedimentære bergarter. Fjellene som dannes i kollisjonssonene utsettes for erosjon og forvitring som bryter fjellene ned til sedimenter. Sedimentene fraktes med vind og vann og samler seg i groper og elveløp. Etter som tiden har gått og sedimenter blitt avsatt lag på lag, har trykk og varme gjort at de er blitt omdannet til sedimentære.

Bergrunnen H2014

Video:

magmatiske bergarter - Store norske leksiko

 1. eraler og gamle bergartsfragmenter. Sedimentære bergarter er vanligst dannet av materiale fra eldre forvitrede bergarter (grus, sand og leire). Disse er forvitret på grunn av frost (frostspregning), mekaniske påkjenninger, ras og isbreer. Disse har blitt avsatt etter å ha blitt ført medeller vann
 2. Hvordan du kan se på om en stein er sedimentære bergart er at steinen har flere lag på hverandre. Sedimentære bergarter deles også inn i tre grupper, etter hvilke materialer de er dannet av. Er de dannet av forvitring, transport og deposisjon blir det kalt klastiske bergarter
 3. Sedimentære bergarter, som også blir kalt avsetningsbergarter og lagbergarter, er bergarter som har blitt dannet ved at fjellmasser slites ned av vær og vind og fraktes vertikalt nedover av elver og isbreer.Hvor massene av sand og leire avsettes/sedimenteres enten langs elveleier eller oftest helt ute i havet. Tykke lag av sand eller leire presses sammen av nye lag, og synker ned i dypet.
 4. Bergarter er de faste materialene som jorskorpen er bygd opp av. Vi kan dele bergarter inn i tre hovedtyper magmatiske, metamorfe og sedimentære. De er delt inn etter hvrdan de ble dannet og hvilke egenskaper de har. Magmatiske bergarter Magmatiske bergarter er størknet magma. Magmatiske bergarter kan dannes på tre forskjellige måter. Den ene er
 5. Jorden inneholder en stor mengde silisium dioxide, siden det er mer vanlig i jordskorpen enn andre mer kompliserte kjemiske formler, inkludert silisium og oksygen. Kvarts finnes i mange andre typer rock, inkludert granitt, sandstein, skifer, skifer, gneis, kvartsitt og diverse andre bergarter i alle tre hovedkategorier-vulkanske, metamorfe og sedimentære
 6. Hvordan er Metamorphic Rock Formed. Forskjell Mellom. De kan være enten igjennom eller sedimentære bergarter. De kan til og med bli dannet fra eksisterende eksisterende metamorfe bergarter. Disse er bergarter som er dannet over en lang periode i eksisterende store masser av bergarter
 7. Sedimentære bergarter: Sedimentære bergarter er de letteste å skille mellom av disse 3 bergartene. Sedimentære bergarter blir dannet av et lag med sand mellom to steiner, som etterhvert sammensetter seg til lag på lag på lag med stein. Derfor er de lette å skille fra de andre, de skiller seg ut betraktelig fra de t

Når og hvordan ble strandflaten dannet? - Geoforskning

 1. Filmen handler om de tre hovedtypene bergarter: sedimentære, magmatiske og metamorfe bergarter. Vi ser på typiske kjennetegn for disse bergartene og hvordan kjennetegnene henger sammen med hvordan bergartene er dannet. Vi ser også på hvordan vi kan lese den geologiske historien for et område, ved å se på hvilke bergarter som finnes der og ved å bruke prinsipper som beskrive
 2. eraler og matriale fra eldre nedbrutte bergarter. Også kalkrike rester fra dyr (kalkstein) kan inngå i en bergart. Det er måten bergarten er blitt dannet på og hvordan
 3. beskrive hvordan sedimentære bergarter dannes, og skille mellom de tre typene som er viktige for olje- og gassfelt på norsk sokkel forklare hvordan olje og gass dannes navngi de ulike fellestrukturene og beskrive hvordan de ble dannet

Metamorf bergart - Wikipedi

 1. Magmatiske Bergarter utseende den magmatiske bergarten har små flekker som glinser. Magmatisk bergart, eller størkningsbergart, er i geologien en av de tre hovedgruppene av bergarter på jorda - de andre er sedimentære bergarter og metamorfe bergarter. De magmatiske og metamorfe bergartene utgjør 90-95 prosent av jordskorpen.[1] De magmatiske bergartene er dannet ved at magma har trengt op
 2. Filmen handler om de tre hovedtypene bergarter : sedimentære , magmatiske og. Når utfellingen skjer uten organisk innvirkning, får. Den største forskjellen mellom vulkansk, sedimentære og metamorfe bergarter , er måten de er dannet, og deres ulike teksturer. Vi kan bestemme alderen til forskjellige bergarter rundt om i verden i millioner og
 3. eralogisk sammensetning. Bergarten kan være finkornet og grovkonet, dette kommer an på hvordan størkningen har foregått. Størkningen forgår enten nede på jordskorpen eller på jordoverflaten, hvis størkningen har skjedd på jordoverflaten er det mest.
 4. Når temperaturen på kerogenet når 60-120 grader, blir det dannet olje, og på enda høyere temperaturer hovedsakelig gass. Etter hvert som det blir dannet olje og gass, siver dette ut av kildebergarten. Fordi hydrokarboner er lettere enn vann, vil oljen og gassen bevege seg oppover i en porøs bergart som inneholder vann
 5. Hvordan Bioturbasjon Works . Under ideelle forhold, er sedimentære bergarter dannet i forutsigbare lag. Sedimenter - biter av jord, stein, og organisk materiale - samler seg på overflaten av land eller på bunnen av elver og hav. Over tid blir disse sedimentene er komprimert til det punkt hvor de danner stein
 6. Fossilene av dinosaurene blir funnet i sedimentære bergarter som i all hovedsak har blitt dannet under vann. Funnene av disse fossilene kan forklares med ulike oversvømmelser og katastrofer gjennom millioner av år, men de er også forenlige med at de fleste av fossilene døde i en storflom av bibelske proporsjoner
 7. De fleste magmatiske bergartene er dannet under jordskorpen og det er beskrevet mer enn 700 ulike typer. Man kan kjenne igjen en magmatisk bergart ved prikkene på steinen. Kjente magmatiske bergarter: Granitt, Gabbro og Syenitt. Sedimentære bergarter: Navnet kommer fra at sedimenter som er små eller store steiner som kommer av vær-endringer

naturfag.no: Økt 1: Introduksjon til hva en bergart er

Magmatiske bergarter er steiner som består av mineraler(småstein) Sedimentære bergarter: lag-på-lag-steinene Vis frem en lag-på-lag stein, sand og sammalt grov hvete. Rist flasken god og la den få stå litt. Se på og diskuter hvordan lagene har blitt dannet og hvilke lag som ligger øverst og nederst Avsetningsbergarter. Avsetningsbergarter (sedimentære bergarter) dannes ved overflateprosesser. .De fleste består av partikler som brytes ned fra eksisterende bergarter, fraktes til lavereliggende områder og avsettes i ulike avsetnings- miljøer på land eller i havet.Løsmasser (eller sedimenter) som dannes på denne måten blir sakte begravd og til slutt kittet sammen til faste bergarter Sedimentære: Sedimentære dannes det her er ett eksempel på hvordan den kan se ut, Magmatiske bergarter blir dannet av at lavaen størkner, når lava kommer opp fra jorda så størkner det og blir det og blir til stein. de magmatiske og metamorfe bergartene utgjør ca 90-95% av jordskorpen Det er mest sannsynlig at du finner sedimentære bergarter nær vannkilder, og det er der mye erosjon finner sted. Du kan finne forskjellige typer i elveleier, dammer og kyster og i hele verdenshavene. Selv en relativt ung beliggenhet som først og fremst er dannet av stollberg, som Hawaii-øyene, har sedimentære bergarter som har dannet seg.

Sedimentære bergarter og diagenese

Bergart - Naturhistorisk museu

Sedimentære bergarter, også kalt avsetningsbergarter eller lagbergarter, er bergarter som har blitt dannet ved at fjellmasser slites ned av vær og vind og fraktes vertikalt nedover av elver og isbreer, hvorpå massene av sand og leire avsettes (sedimenteres) enten langs elveleier eller oftest helt ute i havet Det er to typer sedimentære bergarter: de som er utfelt kjemisk, for eksempel kalkstein eller chert; og de som består av mineralfragmenter som er litifisert eller komprimert sammen. De sistnevnte kalles detritale, eller klastiske, sedimentære bergarter og dannes når mineralfragmenter legger seg ut av.

naturfagHedmarkgruppen – Petrologi

Bergart er innenfor geologien en fast samling av en eller flere slags mineraler.[1] Bergartene karakteriserer steinmaterialet i naturen og er relativt klart definert og kartlagt, selv om grensene mellom den kan være flytende på grunn av ofte sterk blanding av mineraler og bergarter. Læren om bergartene kalles petrologi, som omfatter de bergartdannende prosessene i og på overflaten av. kalles også sedimentære bergarter. Dette er bergarter dannet ved sammenkitting eller sammenpakking av løsmasser (sedimenter) til faste bergarter eller ved direkte utfelling fra vann. Dekker 75 % av landområdene og mer enn 95 % av havbunnen, men utgjør bare 5 % av jordskorpas volum Fjell kan bestå av flere typer bergarter, og de blir delt inn i 3 hovedgrupper etter hvordan de blir dannet. Måten bergearter blir dannet er enten som: størkende bergarter som også kalles for magmatiske bergarter. De blir laget når smeltet stein altså magma blir avkjølt og størkner. sedimentære bergarter blir til av lag av stein, sand og jord som dannes på havbunne Sedimenter kan krysse kontinenter og hav, bærer langs fascinerende geologisk informasjon, og de er dannet gjennom prosesser som forvitring, geologisk traumer, og til og med menneskelig aktivitet. Forstå både hvordan sedimenter utvikle og hvordan sedimentære bergarter form er en viktig del av sedimentologi Metamorfe bergarter er dannet ved høyt trykk, varme eller begge deler. Sedimentære bergarter dannes når andre bergarter brytes i små biter av sand, silt og leire danne nye bergarter av enten komprimeres fra vekt eller sementert sammen av materialer, vanligvis mineraler, som oppløses i vann

 • Rothaus whisky sonderedition 2016.
 • Princess båter til salgs.
 • Små vita pigmentfläckar.
 • Molde fjordstuer.
 • Tverrprofesjonell praksis.
 • Eqs sus.
 • Sonnenwunder nigeria 2017.
 • Partybilder24 halle.
 • Elmateriell.
 • Bloduttredelser rundt øynene.
 • Stian newton wikipedia.
 • Hundefrisør sotra.
 • Generation after millennials.
 • Modalverb nynorsk.
 • Neues bei gzsz.
 • Bjørnstjerne bjørnson nobelpris.
 • Osrs farming guide.
 • Svømmehall fredrikstad.
 • Samtycke synonym.
 • Dopet ned på byen.
 • Riddler anzug.
 • Calvin klein genser.
 • Tiere mit menschengesicht.
 • Snurredass urin.
 • Maschinenelemente tu dortmund.
 • Nagelstudio kiel sophienblatt.
 • Livmorslimhinne fjerne.
 • Bundeswehr sozialwerk rügen.
 • Faktura till privatperson.
 • Kollisjonssoner.
 • Mårtens utställning enköping 2017.
 • Account uni mainz.
 • Kaptein sabeltann og skatten i kjuttaviga.
 • The white house wiki.
 • Justin bieber live.
 • Thorbjørn harr far.
 • Neujahrskonzert wiener philharmoniker.
 • Kari palari trondheim.
 • Priser hurtigruten.
 • Gruvedel kryssord.
 • Usb c microphone.