Home

Kvikkleire trondheim

Kvikkleire er dannet som finkornede jordpartikler på det som en gang var havbunn, men som i dag har hevet seg og blitt fastland. Siden landet har steget inntil 180 meter, vil det si at vi ikke finner kvikkleire høyere enn ca 180 meter over havet i Trøndelag Kvikkleire kan bare oppstå i områder med marin leire, men det er ikke alle områder med marin leire som inneholder kvikkleire, sier Sletten. Interaktivt kvikkleirekart for Trondheim kommune finner du her

Dette er kvikkleire og kvikkleirekart Norges geologiske

Kvikkleire opptrer under den marine grense, som er betegnelsen på hvor havnivået lå tidligere under siste istid, da Norge var dekket av et lag med ca 3000 meter is på det meste (ca 20 000 år siden) Kvikkleire er leire som ved overbelastning eller omrøring går over fra sin vanlige faste tilstand og blir lettflytende (jamfør tiksotropi). Kvikkleire er avsatt i hav og hadde derfor under avsetningen saltvann som porevann mellom leirpartiklene. Ionene i saltløsningen gir leirpartiklene økt evne til å binde til seg vann og bidrar derfor sterkt til fastheten kvikkleire, med betydelig lavere innblandingsforhold enn «læreboka» Rask re-belastning (få timer) kan gjøre det overflødig å forsterke kvikkleira under et fundament . 10.06.2014 . Kalk/sement-peling For å gjøre leira fastere der det behøves i bunnen unde Hjem Trondheim byarkiv Innsyn i kommunal saksgang. Innsyn i kommunal saksgang. Innhold. Gjennom lenkene under kan du få innsyn i kommunal saksforvaltning. Postliste. Oversikt over all post til kommunen de siste 12 måneder. Postliste for bygge-, plan- og delingssaker

Kvikkleire er en spesiell type leire som forekommer i Norge, Sverige, Finland, Russland, Canada og Alaska under marin grense.Dette er leire som er avsatt med en intern gitterstruktur i et marint miljø, deretter har salt blitt vasket ut av ferskt grunnvann etter at landområdene hevet seg etter siste istid.Når saltet som sørger for elektrostatiske bindinger mellom leirepartiklene er vasket. Norske byer er bygget på kvikkleire. Flere områder i norske byer er bygget på kvikkleire. Blant annet ligger Oslo og Trondheim i områder som i istiden lå under havnivå. Da isen trakk seg tilbake og jorda hevet seg, for om lag 10.000 år siden, har strømming av vann vasket ut salt og ført til at kvikkleire har blitt dannet

Foto: Trondheim kunstforening / NRK. men når det vil rase mer. Nesten hele Trøndelag og store deler ellers i landet er bygd rett på kvikkleire. Det vil garantert rase flere steder Byneset i Trondheim 1. januar 2012. Et flere hundre meter langt jordskred (se det store bildet øverst) løsnet langs en ravinebekk på Byneset i Trondheim kommune. Ingen personer omkom, men rundt 50 personer ble evakuert i flere dager. Kvikkleireskred i Sørum 10. november 2016 tok tre skogsarbeidere. En ble funnet omkommet

Kvikkleireskred i Trondheim Norges geologiske undersøkels

 1. Trosset kvikkleire. Adolf Hitler hadde i utgangspunktet sett for seg en stor marinebase ved Gaulosen noen mil sør for Trondheim, der han også ville bygge en helt ny tysk by; Nordstern (Nordstjerne på norsk. Se undersak)
 2. Hva gjør vi når vi finner kvikkleire? Kunnskap om grunnforhold er avgjørende å ha før ny jernbane kan bygges. I Norge avdekkes kvikkleire ofte, noe Bane NOR tar på største alvor. På denne siden finner du informasjon om kvikkleire
 3. Kvikkleire. Kartlegging av fare for kvikkleireskred Plan for skredfarekartlegging legger rammene for skredfarekartlegging i åra framover, og vere et grunnlag for prioriteringane med omsyn på farekartlegging for ulike typar skred. Det er også.

Grunnforhold - Trondheim kommun

Kvikkleire er et resultat av vår lange geologiske historie. Den gråblå massen er dannet under og etter siste istid. I et geologisk perspektiv er derfor avsetningene svært unge. Bymarka utenfor Trondheim var øy, og Fosen var Norges nest største øy etter Varanger Blant annet ligger Oslo og Trondheim i områder som i istiden lå under havnivå. Etter at isen trakk seg tilbake, og jorda hevet seg, for om lag 10 000 år siden, har strømming av vann vasket ut salt og ført til dannelse av kvikkleire Veileder nr 7- 2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat Redaktør: Steinar Schanche og Ellen E. Davis Haugen Opplag: Web-publikasjon: www.nve.no ISSN: 1501-0678 Sammendrag: Veilederen beskriver hvordan skredfare i områder med kvikkleire, og andre jordarter med tilsvarende egenskaper, ska

Her ligger kvikkleira i Trondheim - se kartoversikt

 1. Kvikkleire er som kakedeig Ifølge tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er det identifisert omtrent 2300 kvikkleiresoner i Norge og innenfor disse sonene bor det omtrent 90 000.
 2. Kvikkleire - når raser det? 7 Erosjon fra vassdrag - Overhalla, 2007 - Byneset, Trondheim, 2012 - Store historiske skred Bilde fra Randselva, Hønefoss, februar 2012 Utløsende årsak I: Erosjon Foto: NV
 3. Kvikkleire er et fenomen som bare forekommer i utkanten av de områdene som var nediset under siste Istid (Norge, Sverige, Finland, Canada og Alaska). Tyngden av ismassene presset landet ned slik at havet relativt sett sto vesentlig høyere enn i dag. I Trondheim er den marine grensen ca 175 m over dagens havnivå

Kvikkleira, den lumske og usynlige fare som har ført til mange store leirras, er et resultat av vår geologiske historie. De spesielle grunnforholdene med kvikkleire oppstår i saltvannsleire (marin leire) som har blitt hevet til tørt land etter siste istid Trondheim kommune innkaller til krisemøte: NVE bruker millioner av kroner hvert år på sikringstiltak mot kvikkleire. For tida er NVE i gang med sikring av området rundt Sørborgen skole i Klæbu, for 50 millioner kroner. - Vi bruker kartene aktivt i arealplanlegging Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Registersøk... El-data : Eier: Stedsnavn: Plannavn Vis alle... Registersøk... Bygningsnumme

Mer utfordrende grunnforhold og store forekomster av kvikkleire er den største enkeltårsaken til at kosnadsestimatene for intercityutbyggingen på Østfoldbanen har økt vesentlig. Det er nå laget en uavhengig rapport om hvordan estimatene kunne øke fra 12 til 40 milliarder kroner - Både Oslo og Trondheim ligger midt i faresonen. Det er til dels mye bebyggelse i disse områdene. Grensen for kvikkleire går mellom 150 og 200 meter i Oslo-området, som er den marine grensen Kvikkleire Gauldalen har noen av landets beste jordbruksområder. Jorda består av marin leire. Leira ligger igjen etter siste istid da havet dekket store deler av områdene rundt Trondheim. Noen steder er det fare for leireskred. Gaula renner gjennom et område med kvikkleire. Her er det fare for kvikkleireskred Kvikkleire er dannet gjennom utvasking av salt porevann i leirestrukturen, noe som gjør at leira får en korthusstruktur og ved omrøring blir helt flytende. Ras i kvikkleire kan derfor få meget store konsekvenser i forhold til tap av menneskeliv og store materielle skader fordi både selve rasgropa og utløpsområdet for massene kan dekke store områder

Trondheim på rasfarlig kvikkleire • Kommunal Rappor

Rekordlang tunnel for overvann gjennom kvikkleire. Høydepunktet innen oppgradering av VA-forbindelsene på Sluppen i Trondheim er en overvannstunnel på 375 meter gjennom kvikkleire. I samme område trekkes også ledninger for spillvann og drikkevann Slik vil skredkanten kunne forplante seg bakover så langt det er kvikkleire i grunnen og at kvikkleira ligger med en viss helning. Dette er et vanlig adferdsmønster for kvikkleireskred. Kilde: Kvikkleireskred ved Esp, Byneset i Trondheim; NVE 09.01.2012. Home Geofarer. Kvikkleire på Sunnmøre

Bløt grunn og kvikkleire har lenge bydd på utfordringer for geotekniske grunnundersøkelser. Disse materialene er svake og har en struktur som forstyrres lett. Spesielt ved prøvetaking, hvor det hentes prøver opp fra grunnen for testing i laboratoriet, kan materialet bli utsatt for påkjenninger som endrer parametere som styrke og stivhet CPTU i kvikkleire Ny E6 Trondheim - Dagsone vest 0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 Tolkning av CPTU Measured point resistance, q c [MPa] Poretrykksbasert t lk i ålit li i 0 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Measured pore pressure, u 2 [kPa] 0 0 20 40 60 80 100 Undrained shear strength in compression, s kvikkleire som får mest oppmerksomhet.Like etter meldte NRK: «Ser for seg grusomt kvikk-leireskred midt i Trondheim». Aftenposten har skrevet om «Gigantbarnehage er bygget på kvikkleire - 320 bygninger i Oslo ligger på po-tensielt farlig grunn», mens Teknisk Ukeblad fyller overskriftene med «Kvikkleire i Norge Kartlegging og vurderinger i kvikkleiresoner. Faregradsvurdering av kvikkleiresoner, og geoteknisk vurdering i forbindelse med f.eks. byggesøkna - Kvikkleire må avdramatiseres. RAS-START PÅ 2012: 1. januar gikk et ras ved Esp på Byneset i Trondheim. Skredgropa ser du øverst til venstre på bildet og massen har sklidd nesten 400 meter nedover bekkedraget til høyre på bildet. Raset gikk i et område med dyrket mark og spredt bebyggelse

Kvikkleire - Norges Geotekniske Institutt (NGI

 1. Fundamenterer bru på kvikkleire Det nye toplanskrysset på Klett får flere bruer. To av bruene skal fundamenteres på en blokk av kalk- og sementpeler i kvikkleirelaget. Pilarene er 15-30 meter dype. Bruene er ca. 100 meter lange og har 5-6 pilarer hver som er fundamentert likt. Denne metoden er i liten grad brukt i Norge før
 2. Det finnes 96 kartlagte kvikkleiresoner i Trondheim. I mai ble det klart at hele området rundt Gløshaugen må utredes for kvikkleire før det kan bygges nytt. Nye regler fra NVE krever bedre oversikt, ikke bare over tomten man skal bygge på, men området rundt. Kvikkleire på flere kante
 3. Området hadde mye kvikkleire, og det krevdes mye spunt og kalk-sementstabilisering av kvikkleiren før utgravingen startet. Tunnelen ble utført ved å etablere en betongtunnel i opptil 20 m dyp byggegrop, gjennom kvikkleire og i en bydel som har både vernet bebyggelse og stor kryssende gjennomgangstrafikk på bilveg (E6), gangveger og jernbane
 4. Tlf. [+47] 21 56 68 50 trondheim@dmr.as Besøksadresse: DMR Miljø og Geoteknikk ASPirsenteretHavnegata 9,7010 Trondheim Postadresse: DMR Miljø og Geoteknikk ASPostboks 1216 Torgard7462 Trondheim Alle medarbeidere tilknyttet vårt kontor i Trondheim Carina Øraker Kjenne Avdelingsleder, sikkerhetsrådgiverMiljø- og sikkerhetsrådgiver +47 926 67..
 5. 1 kompetent - kreativ - komplett CPTU i kvikkleire Generelle erfaringer og praktisk eksempel Rolf Sandven MULTICONSULT TRONDHEIM Basert på arbeid utført av E. Tørum, S. Rønning, S.G. Hovem og R. Sandve
 6. Det er altså slik det kan se ut i Trondheim om det forekommer flom eller om havnivået stiger. En annen knapp på kontrolleren aktiverer områder med kvikkleire i grunnen. Det viser seg at temmelig store områder med tett bebyggelse ligger på gyngende grunn. Man kan variere fra froskeperspektiv til fugleperspektiv
 7. Disse forskningsresultatene kan være gode nyheter for norsk byggenæring. De fleste kvikkleireskred utløses nemlig av menneskelig påvirkning

kvikkleire - Store norske leksiko

 1. Derfor er kvikkleire farlig . Uforstyrret er kvikkleire fast og fin som annen leire. Men rører du i leiren blir den til tynn suppe. Her er forklaringen
 2. Trondheim er byen fra havet! Folket her lever og bor på gammel sjøbunn. For 10 000 år siden slo saltvannet inn over strendene hele 175 meter høyere enn i dag. Bymarka og Estenstadmarka var store øyer i istidens Trondheimsfjord
 3. dre forekomster av kvikkleire i Høgskoleparken. Det skriver seniorrådgiver Rolf Sandven i Multiconsult og avdelingsleder geoteknikk i Trondheim kommune, Tone Furuberg, i et innlegg på NTNUs nettside Campusframtid

- Forekomsten av kvikkleire i skråningen sør for jernbanestasjonen på Åndalsnes er mer Spuntingen av byggegropa for fjordstasjonen skal utføres av Fundamentering AS fra Trondheim Spuntgrop for løsmassetunnel gjennom Trondheim sentrum. Svært vanskelige grunnforhold (kvikkleire) med strenge krav til deformasjoner og tetthet i spuntvegg og ved spuntfot. Løsningen for prosjektet ble utarbeidet i tett samarbeid mellom Kynningsrud, NCC og Statens Vegvesen, og ble en rørspuntvegg Les videre Kvikkleire er bare en av mange naturbaserte farer som samfunnet er utsatt for. For eksempel faller flom, snøskred og fjellskred inn under denne kategorien, men disse faretypene vil ikke bli behandlet under. Likevel kan det i enkelte tilfeller dras paralleller mellom håndteringen av kvikkleire og disse faretypene

Vi opplyser ikke om kvikkleire - NRK – TrøndelagKvikkleire – WikipediaBilder fra Heimdalsvegen | Statens vegvesen

DigitaltMuseum is a common database for Norwegian and Swedish museums and collections. It provides access to more than four million photographs, objects, works of art and buildings TRONDHEIM/OSLO: Raskantene fortsetter å gli ut på Byneset i Trondheim kommune, men det skal ikke være fare for nye storras. Fortsatt er en rekke personer evakuert fra stedet Kvikkleire er en spesiell type leire som forekommer flere steder i Norge, særlig i Trøndelag og på Østlandet. På oppdrag fra det rådgivende ingeniørfirmaet Aas-Jakobsen i Trondheim har NGI ansvaret for den geotekniske prosjekteringen

Derfor er kvikkleire farlig. Får den ligge i ro er kvikkleire fast og fin som annen leire. Men rører du i leiren blir den til suppe. Her er forklaringen Kvikkleire har gitt kostnadsøkning i Nye Veier-prosjekt men reguleringsplanen for E6 Ranheim-Værnes er ennå ikke godkjent i de tre berørte kommunene Trondheim, Stjørdal og Malvik. Den endelige totalentreprisen med entreprenøren Acciona er heller ikke undertegnet,. Strindheimtunnelen åpnet 24. juni 2014Strindheimtunnelen går fra Nyhavna i Trondheim til Strindheim. Den er blitt en del av riksveg 706 (tidligere E6), den nye hovedinnfartsåren til Trondheim nordfra

Lars Aksnes åpnet Heimdalsvegen | Statens vegvesen

Nye løsninger for bygging i kvikkleire - Statens vegvese

Ny stamveg i Trondheim og Stjørdal E6 Trondheim Stjørdal 15.12.2014 Emilie Gynnild Byggetid 2009 til 2014 Kostnad 4,2 mrd 2013 kroner 20% stat - 80 % bompenger Hovedåpning Trondheim (tunnel) 24. juni 201 Hva er bygd i Trondheim? Firefelts stamveg E6/rv.706: 6 km (4,5 km Nyhavna - Grillstad og 1,5 km Tunga - Rotvoll); Strindheimtunnelen: 2,5 km lang toløps tunnel hvorav ca. 2,1 km i fjell og 0,4 km i nedgravd betongtunnel gjennom kvikkleira under verneverdige hus på Møllenberg; 7 km sykkelveger med forta Her finner du hva boliger og eiendommer for Sollia 24 7033 Trondheim ble solgt for. - Områdeinfo: Vis radon, kvikkleire. årlige trafikkdøgn eller flomfare i kart. Forstørr raskt til et område ved å trykke på zoomikoner i kartet. Søk sted eller adresse for raskt å vise boligpriser. Nærhetsikonet viser boliger der du er,. like utenfor Trondheim. Skredet var ca. 150 m bredt og 450 m langt. Delprosjekt 6 Kvikkleire i Etatsprogrammet NATURFARE r infrastruktur, flom og skred (NIFS) (2012 r2015) tok et initiativ å undersøke skredområdet med et særlig fokus på prøvetaking. Denne rapporten gir en oversikt ove

Innsyn i kommunal saksgang - Trondheim kommun

Multiconsult er et av Norges og Skandinavias ledende miljøer innen arkitektur, teknisk rådgiving og prosjektering Standard kart Arealplaner. Kommun Det å stabilisere kvikkleire er mulig, men kostbart. Det gjøres ved å pumpe ned en blanding av sement og kalk, og mikse det med kvikkleira i undergrunnen. Dette har blitt gjort ved utbyggingen av E6 ved Klett. Der kostnaden med å stabiliserer kvikkleira ble beregne til å koste om lag 80 millioner kroner

Detaljprosjektering av bolig i Trondheim. Våre tjenester. Geoteknisk detaljprosjektering av bygg i pålitelighetsklasse 2. Vårt arbeid har bestått i å vurdere utgraving, fundamentering delvis på berg og delvis på løsmasser. I tillegg er det noen blokker som blir fundamentert på naturlig grunn hvor bæreevne og setninger er vurdert Veien videre med kvikkleire-veilederen, tanker om nødvendig oppfølging. Einar Lyche, senior geoteknisk rådgiver, Rambøll AS avd. Trondheim. NVEs oppfølging av kvikkleiresoner med. høg risiko - eksempler og erfaringer sett fra NVE. Mads Johnsen, sjefsingeniør/ vassdragsteknisk fagansvarlig, NVE Region Midt-Norg Kvikkleire fra NGTS på Tiller-Flotten i Trondheim ble brukt i forsøkene. Resultatene viser tydelig økning i skjærfastheten med økende innblandingsmengde. Samtidig er det en tydelig økning i fasthet med økt andel brent kalk i bindemiddelet. Borerigg som brukes i forbindelse med grunnstablisering av kalksement. Foto: NG

Slik blir den nye sykkelveien - TrønderbladetByneset Kart | KartSkredsikring gir ansiktsløftning langs Nidelven

Video: Kvikkleire - Wikipedi

3 umulige byggeplasser som ble mulige - Tu

Algoritmer lærte overraskende kjapt å kjenne igjen kvikkleire

Trondheim Energi Eiendom AS ønsker å legge til rette for utbygging av rundt 100.000 m² kontor på sin eiendom på Sluppen, med hensikt å skape ett nytt sammenhengende forsknings- og næringsområde med fokus på energi og miljø. Særlige utfordringer knyttet til eiendommen er kvikkleire, tilgjengelighet fo Trondheim kommune). Det er ca 195 arbeidsplasser innenfor planområdet i dag. Det er forventet at utbyggingen vil medføre mellom ca 730 og 1550 arbeidsplasser. Grunnforhold - Geologiske forhold Grunnen består av marine avsetninger (leire). Det er ikke funnet kvikkleire ved prøvetakingen og ikke dokumentert rasfare Forhold knyttet til kvikkleire og områdestabilitet er inkludert. Det presiseres at vurderingene er av overordnet art og er basert på et noe begrenset datagrunnlag vedr. grunnforhold og type bygg. For campus i Trondheim var det per september 2017 registrert ca. 33 25 Man kan også skifte til større stikkrenner og utbedre dreneringen, slik at vann ikke hoper seg opp. Geoteknikerne er spesielt oppmerksomme på farene som kombinasjonen av bekker og kvikkleire kan skape. Områder som har ligget stabile siden istiden kan begynne å røre på seg. Et slikt skred rammet Byneset i Trondheim i januar 2012

Kvikkleire har tatt mange liv - NRK Trøndelag - Lokale

NYHET! - Områdeinfo: Vis radon, kvikkleire. årlige trafikkdøgn eller flomfare i kart. Forstørr raskt til et område ved å trykke på zoomikoner i kartet. Søk sted eller adresse for raskt å vise boligpriser. Nærhetsikonet viser boliger der du er, husk å tillate posisjonering. Forstørr kartet til du ser ikoner Selv om store deler av Follo ligger i leireområder er det ikke alltid kvikkleire. - Grunnvannet vasker ut saltet over lang tid. Da får vi marin leire som er sensitiv, og som kan føre til kvikkleire. Men ikke all sensitiv leire blir kvikkleire, sier Henriksen. Tåler mye. Marin leire er bygget opp som en korthusstruktur Her finner du publikasjoner fra NVE som er eller skal bli tilgjengelige elektronisk. Finn det du leter etter ved å velge mellom år og/eller serietittel i tabellen under. (Alternativt kan du finne dem via bibliotekkatalogen vår, der du kan søke på navn, tittel, emneord osv. BYNESET/OSLO(VG Nett) Flere gårder er evakuert etter at et flere hundre meter langt jordskred gikk på Esp ved Spongdal i Trondheim. Raset utvider seg fortsatt

Kvikkleireskred i Norge - Norges Geotekniske Institutt (NGI

10 meter under bakken, med en fullt trafikkert E6 på toppen, ble et 375 meter langt betongrør med diameter på 2.5 meter og en gravemaskin på tuppen dyttet bakenfra gjennom kvikkleire. Multiconsult har levert tjenester innen geoteknikk på Steg Entrepenør sitt prosjekt på Sluppen i Trondheim Kynningsrud Fundamentering skal utføre spunting, rørspunting og avstivning for løsmassetunnelen under Møllenberg i Trondheim i underrentreprise for NCC Construction, som har fått i oppdrag av Statens Vegvesen å bygge betongtunnelen gjennom løsmassene.Løsmassetunnelen er betegnet som Norges mest utfordende byggegrop, med store mengder av kvikkleire over fjell

Kriegsmarinewerft Drontheim: Hitlers ubåtbase i Trondheim

For NVE har Rambøll gjennomført kvikkleirekartlegging i fire kvikkleiresoner i Trondheim (3) og Stjørdal (1). Formålet med grunnundersøkelsene var å gi tilstrekkelig grunnlag for å vurdere kvikkleiresonenes risiko og fare for skred og kunne prosjektere eventuelle behov for stabiliserende tiltak Kongeparet og kronprinsen til Trondheim 22.9.2020 09:01:12 CEST | Den norske kirke. Deres Majesteter Kongen, Dronningen og Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen deltar når Den norske kirke markerer ny preses, nytt kirkemøte og nytt kirkeråd med en festgudstjeneste i Nidaros domkirke 11. oktober 2020 Trondheim(1888) Sokkelvik (1959) Finneidfjord (1996) Kattmarka (2009) kvikkleire. Geometrien, lagdelingen og den romslig variabilitet kan også være stor. Foto: S-A. Strand (NVE) Kilde: NVE-rapport 26/2013 «Vurdering av kartleggingsgrunnlaget for kvikkleire i strandsonen» (NIFS

Kvikkleire - Bane NO

Statens vegvesen skriver på sine nettsider at prosjektet «E6 Trondheim fordi det er kvikkleire der. De blir flyttet 500-600 meter, sier han. I bygårdene var det 28 leiligheter Trondheim Concerts. Organisasjon. NRK Trøndelag. Kringkastings- og medieproduksjonsselskap. Fosenværet. Medie-/nyhetsbedrift. Etterlysning - Savnet i Norge. Uforstyrret er kvikkleire fast og fin som annen leire. Men rører du i leiren blir den til tynn suppe. Her er forklaringen. storm.no. Storm.no. PDF | On Dec 21, 2012, Tonje Eide Helle and others published Saltdiffusjon som grunnforsterking i kvikkleire | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat

Kartlegging - NV

Geologiens Dag utfordrer studentlag ved universitet og høyskoler til å lage det flotteste arrangementet. Arrangementene blir vurdert av de lokale NGF-foreningene, og det beste laget vinner premien på kr 10.000. De siste årene har studenter fra Trondheim, Stavanger, Bergen og Oslo deltatt i konkurransen Kvikkleire - faregrad: Kvikkleire - skredrisiko: Løsmasser -detaljer: Løsmasser -oversikt: Marin grense: Radon : Amtskart (fra 1800-tallet) Flyfoto Bergen 1951: Flyfoto Rissa-Orkdal 1965: Flyfoto Romsdal 1960: Flyfoto Stavanger 1937: Flyfoto Trondheim Strinda 1937: Flyfoto Ålesund 1947: Historiske bykart: Eldre bygninger: Freda bygninger. Tjukkasgjengen Trondheim hadde sin første tur i februar for snart 3 år siden. Jeg og Shirley Petersen Furunes . startet opp i Trondheim en vinterdag. Det var oss to i starten, som gikk i blæst og regn, på solskinnsdager og oveskya dager, på kalde dager og ikke riktig så kalde dager. På de første turene vår Kulturminnesøk gir deg oversikt over kulturminner i Norge, og du kan også bidra med informasjon

Grunnforhold i Gløshaugen/Bakklandet-området - NTN

Utbredelse av kvikkleire og mulige skredhendelser Utbredelse av kvikkleire i og nær sone 183 Øvre Bakklandet - Nedre Singsaker ble undersøkt av Multiconsult på oppdrag av Trondheim Kommune i oppdrag 414871 «Gløshaugen - Bakklandet kvikkleireutredning. Geoteknisk vurdering - forprosjekt» /3/ og oppdrag 415913 «Gløshaugen 2020-09-01T20:20:10 Kartverket Trykk på linken for å laste ned data for fylke 03, Oslo i koordinatsystemet EPSG:25832. <br /> <a href=https://nedlasting.geonorge. Trondheim T 22 02 30 00 BANK ISO 9001/14001 NGI.NO PB. 3930 Ullevål Stadion PB. 5687 Torgarden F 22 23 04 48 KONTO 5096 05 01281 CERTIFIED BY BSI 0806 Oslo geotekniske vurderinger av kvikkleire områdestabilitet foretatt av Pöyry Norway AS Sivilforsvaret - FIG Trondheim, Trondheim, Norway. 259 likes. FIG Trondheim er en gruppe for Tjenestepliktige og andre interesserte i Sivilforsvarets FIG Trondheim ELLE er Norges beste - og verdens største - motemagasin. Bli med inn i en visuelt vakker verden hvor du møter spennende og inspirerende mennesker, blir orientert om alt som skjer i moteverdenen og de viktigste trendene innen livsstil, interiør, underholdning, reise, skjønnhet, trening, helse og velvære

- Kalk bidrar til bærekraft - ATProjektering och modellering av kc pelare–exempel franAnleggsområdet ved Solsiden brer om seg | Statens vegvesen

Kvikkleire er påvist i prøven fra 10-11 m. Poseprøven 3-4 m under terreng 7493 Trondheim TLF: 73 84 10 00 www.ramboll.no 102 0 SITUASJONSPLAN 1350027919 1:4000 01 01 Totalsondering Prøveserie Piezometer BP 22 Osebro Skien kommune 00 12.06.2018 AKM Trykksondering (CPTU kvikkleire øst for og på tomta. I forbindelse med utbyggingen må skredfaren utredes i henhold til retningslinje 2/2011 fra NVE, ref. (1). Videre skal det utføres uavhengig kontroll for tiltakskategori K3. Trondheim kommune, ved geoteknisk faggruppe, skal utrede reell skredfare kvikkleire. Dette. gjelder. ogs Transport og samfunn firmapost@vegvesen.no 7013 TRONDHEIM Regnskap Postboks 1010 Nordre Ål Postboks 702 2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081 9815 Vadsø ASPLAN VIAK AS Postboks 24 1301 SANDVIKA Behandlende enhet. Ifølge henne har kommunen et spesielt fokus på kvikkleireskred. Kommunesenteret og nærliggende områder ligger nemlig på kvikkleire. - Det er ikke tvil om at dette setter ekstra strenge krav til politikerne og administrasjonen. Vi har gjennom årene brukt mange ressurser på å bore og undersøke grunnforholdene, spesielt i disse områdene • Kommunen bør få oversikt over hvilke grunnundersøkelser som er gjort, jf Trondheim kommune • Vann og vassdrag: ingen synlige vassdrag, men også de som går i rør må ha hensynsso-ner • Kommunen legger vekt på blågrønn-faktor Kommunen: viktig med oversikt over grunnundersøkelser og kvikkleire. Kommunen ha Oppdraget. Namdalseid skole er en ny skole som erstatter alle de gamle skolebygningene i samme område. Det ble valgt å bygge ny skole i stedet for ombygging og tilbygging av den gamle skolen fordi analyser viste at det ville gi best driftsøkonomi og miljøkvaliteter

 • Geoviewer pro.
 • Den sataniske bibel.
 • Hvorfor ble talmud skrevet ned.
 • Soundboks 2 pris.
 • Plassering av fotnoter.
 • Steke mandelmasse.
 • Hvor kaster man stein.
 • Moss havn.
 • Abstinensbesvär synonym.
 • Krigskorset med 3 sverd.
 • Ekte vare sagene.
 • T mobile arena las vegas capacity.
 • Kan eksen flytte med barna.
 • Ytterkledning hytte.
 • Stamina ullevål.
 • Val tyskland 2017 resultat.
 • Dyrenes hjelper arendal.
 • Swr3 mediathek radio.
 • Demontere clearblue digital.
 • Das geschäft mit der liebe staffel 2.
 • Trekkerør dimensjoner.
 • Preteritum.
 • Vivo grimstad.
 • Gunnar sønsteby statue.
 • Hull til blandebatteri ikea.
 • Fiberrik knekkebrød solsikke.
 • Trondheim tennis.
 • Who is the white walkers king.
 • Gruppearbeid definisjon.
 • Lafteutstyr.
 • Fun facts blogg.
 • Unicutt hannover brauhaus.
 • Fana il.
 • Mobilbet bonus.
 • Bearpaw hawk.
 • Triaden dyrebutikk.
 • Kilerem profiler.
 • Np problem.
 • Finch whisky bewertung.
 • Roland hassel 2017 rollista.
 • Sativex norge.