Home

Forskrift om hvitvasking

Fastsatt av Finansdepartementet 14. september 2018 med hjemmel i lov 1. juni 2018 nr. 23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) § 4. I forskrift 14. september 2018 nr. 1324 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsforskriften) gjøres følgende endringer i § 4-3 fjerde ledd annet punktum Forskrift om opplysninger ved betalinger. Departementet kan i forskrift gi regler om hvilke opplysninger om avsender og mottaker som skal følge en betaling i betalingskjeden, Dersom bostyrer i sitt arbeid får mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering,. Besøksadresse: Revierstredet 3, 0151 Oslo. Postadresse: Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo. Tlf: 22 93 98 00 E-post: post@finanstilsynet.no Org.nr: 840 747 97 Ny forskrift om hvitvasking utvider hvitvaskingslovens anvendelsesområde til vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta. Risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering som er identifisert knyttet til virtuell valuta, er bakgrunnen for dette

 1. En ny forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering trådte i kraft samtidig med den nye loven. Tilsynsrådet har i den forbindelse utarbeidet en egen veileder på hvitvaskingsområdet, til bruk for praktiserende advokater og rettshjelpere
 2. Forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsforskriften) Prop. 40 L (2017-2018) - Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) NOU 2016: 27 - Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering II NOU 2015: 12 - Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansierin
 3. Hvitvasking.no Nettstedet hvitvasking.no gir informasjon om arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering. På nettstedet kan rapporteringspliktige blant annet finne: Informasjon om rapportering av mistenkelige transaksjoner; FNs konsoliderte liste over fysiske og juridiske personer som omfattes av FNs sanksjoner
 4. alitet - hvitvasking utarbeidet et Q & A-dokument som har som formål å gi støtte og veiledning til rapporteringspliktige i finansnæringen knyttet til hvordan kravene i hvitvaskingsregelverket (lov og forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering) skal forstås
 5. I Prop. 40 L (2017-2018) om lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) punkt 5.8.6 har departementet omtalt den aktuelle forskriftshjemmelen i ny hvitvaskingslov § 22. Hvitvaskingslovutvalget foreslo i NOU 2016: 27 å avgrense adgangen for tilbydere av spilltjenester til å legge til grunn kundetiltak utført av tredjeparter samt selv være tredjepart
 6. alitet og miljøkri
 7. 15.10.2018 trådte ny hvitvaskingslov og -forskrift i kraft. Hvitvaskingsregelverket skal beskytte det finansielle og økonomiske system og samfunnet som helhet, ved å forebygge og avdekke at finansforetak og andre rapporteringspliktige brukes som ledd i hvitvasking og terrorfinansiering

RUTINE FOR Å FOREBYGGE OG AVDEKKE HVITVASKING OG TERRORFINANSIERING Denne rutine er vedtatt i medhold av lov av 1. juni 2018 nr. 23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) § 8, for foretaket [org.nr og regnskapsforetakets navn] (heretter kalt Regnskapsforetaket) Reglene om hvitvasking er omfattende, og innebærer noen plikter som regnskapsførere må forholde seg til. Ny forskrift om hvitvasking trer i kraft 15. oktober 2018 17.9.2018 . Ny hvitvaskingslov: De viktigste endringene 7.3.2018. I. I forskrift 14. september 2018 nr. 1324 (hvitvaskingsforskriften) gjøres følgende endring i § 10-1: EØS-avtalen vedlegg IX nr. 23ba (forordning (EU) 2015/847) om opplysninger som skal følge pengeoverføringer, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1781/2006 gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig Den nye hvitvaskingsloven - l ov 1. juni 2018 nr. 23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering - trer i kraft fra i dag 15. oktober 2018. Samtidig settes også ny hvitvaskingsforskrift i kraft. Den nye loven og forskriften viderefører i stor grad gjeldende rett I tillegg vil lovforslaget innebære at Norge implementerer en rekke av Financial Action Task Forces (FATF) 40 anbefalinger om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Proposisjonen bygger videre på tidligere norsk lovgivning for å forhindre hvitvasking og terrorfinansiering, men utvider regelverket til nye grupper næringsdrivende (tilbydere av spilltjenester) og skjerper inn kravene.

Dokumentet Forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. fra 13.mar.2009 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.. Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av disse lenkene kan gå til Lovdata Pro og krever at man har abonnement Forskrift til ny hvitvaskingslov - kommentarer til Finanstilsynets høringsnotat av 25.06.18, utkast til forskrifter i NOU 2016: 27 samt forslag til ytterligere forskriftsregulering Overordnet om høringsprosessen Finansdepartementet sendte 29.06.18 ut høringsbrev om forskrifter til ny hvitvaskingslov Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, kjent som Hvitvaskingsloven, ble ny i 2018. Den kan få store konsekvenser for finansbransjen. Med den nye loven og tilhørende forskrift har Norge tilpasset regelverket i samsvar med anbefalingene fra Financial Action Task Force (FATF) og EU sitt hvitvaskingsdirektiv ny forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsforskriften) trådte i kraft samtidig med den nye loven.4 Den nye hvitvaskingsloven bygger videre på tidligere norsk lovgivning for å forhindre hvitvasking og terrorfinansiering, men skjerper inn kravene knyttet til kundetiltak, undersøkelser og rapportering

Det er ikke foretatt endringer i selve lovverket rundt hvitvasking, men Finanstilsynet har utgitt et nytt rundskriv som er viktig for eiendomsmeglingsbransjen å sette seg inn i. I rundskrivet gis det veiledning både for hvordan eiendomsmeglingsforetak skal vurdere risikoen for...Les mer

Forskrifter til ny hvitvaskingslov er vedtatt og det er besluttet at nytt regelverk trer i kraft 15. oktober 2018. Med ny hvitvaskingslov og -forskrift vil Norge implementere sentrale deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv og anbefalingene fra Financial Action Task Force (FATF) Selv om FATF anerkjenner at Iran nylig har vedtatt en forskrift om hvitvasking av penger og terrorfinansiering (AML-CFT), som FATF ennå ikke har gjennomgått, gir FATF uttrykk for skuffelse over at tiltakene angitt i handlingsplanen ennå ikke er fullført

Forskrift om endring i forskrift om tiltak mot hvitvasking

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

 1. Den nye hvitvaskingsloven ble sanksjonert i Stortinget 1. juni 2018. Nå foreligger også ny forskrift, og det er besluttet at det nye regelverket skal tre i kraft allerede 15. oktober 2018.Fra samme tidspunkt vil den gamle loven fra 2009 ikke lenger være aktuell for regnskapsførere og revisorer. Forskriftsbestemmelsen
 2. Kongen kan gi forskrift om at loven eller deler av den ikke skal gjelde for bestemte institusjoner og saksområder. § 3. Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) Kapittel 1. Innledende bestemmelser (§§ 1 - 4) Kapittel 3
 3. Anti-hvitvasking Banker, betalingsforetak, forsikringsforetak, verdipapirforetak mv. er omfattet av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering og tilhørende forskrift. Dette innebærer at foretakene er pliktige til å gjennomføre en rekke tiltak for å avdekke om deres kunder er involvert i hvitvasking eller terrorfinansiering
 4. I følge forskrift om tiltak mot hvitvasking skal banker forsikre seg om at de transaksjoner som banken gjennomfører er lovlige og ikke har tilknytning til noen straffbar handling. Forskriften sier at bankpersonal er forpliktet til å stille spørsmål om visse transaksjoner, og må noen ganger be om legitimasjon for å forsikre seg om hvem som utfører transaksjonen

lotteriloven § 7 jf. § 5 annet ledd og forskrift om lotteritilsynet og lotteriregister mv. §§ 5-1 og 5-2. Hva er hvitvasking Hvitvasking er når noen forsøker å få penger som kommer fra ulovlige aktiviteter til å se ut som de kommer fra lovlige aktiviteter. Å bruke svarte penger regnes også for hvitvasking, for eksempel når noen spiller for svarte penger Sjekkliste tiltak mot hvitvasking . Se også: Rundskriv fra Finanstilsynet. elektronisk signatur som oppfyller kravene i forskrift 21. november 2005 nr. 1296 om frivillig selvdeklarasjonsordninger for sertifikatutstedere § 3 og som er oppført på publisert liste i henhold til § 11 første ledd i nevnte forskrift hvitvasking og at banken derfor hadde en plikt etter hvitvaskingsloven 2009 9 § 10 første ledd til å av vikle kundeforholdet . Risikoen for hvitvasking utgjorde ifølge retten «klart saklig grunn» for banken til å i opp kundeforholdets 10og avslå søknad om konto Saken er anket til . lagmannsretten, og vil trolig behandles i 2019

Veileder til hvitvaskingsloven - Finanstilsynet

Om oss; Lotteri- og stiftelsestilsynet > Lotteri og bingo > Hvitvasking. Snarveier og lenker. Sjekkliste. Kort oversikt på hva du må gjøre for å følge regelverket. Hvitvasking i lotteri- og pengespill. De som tilbyr spill omfattes av loven. Risikovurdering Uten kunnskap om hvitvasking og terrorfinansiering vil det ikke være mulig å vurdere risikoen for at egen virksomhet kan misbrukes av kriminelle til disse formålene. Rapporteringspliktig må kjenne sin egen virksomhet. Risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering vil kunne variere mellom ulike produkter, tjenester og transaksjoner

Ny forskrift om hvitvasking trer i kraft 15

Video: Hvitvasking - Tilsynsråde

Nytt hvitvaskingsregelverk trer i kraft 15

 1. I dette arbeidet bruker vi kundenes opplysninger for å se om transaksjonen er i tråd med hva kunden har opplyst oss om hvordan de skal bruke banken. Dette spør vi om. Strengere fra 2018. Høsten 2018 trådte en ny hvitvaskingslov og forskrift i kraft - en endring som påvirket hvordan Sparebanken Øst jobber med å forebygge hvitvasking av.
 2. De mest sentrale lovbestemmelsene på området er dagens «Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering» (hvitvaskingsloven) av 01.06.2018 nr. 23. med forskrift av 14.9.2018. Videre straffelovens § 332 om heleri, samt straffelovens 337-341 som er nærmere omtalt under
 3. alitet av en viss størrelse har behov for å hvitvaske utbyttet. En av finansnæringens utfordringer er å hindre at det finansielle systemet utnyttes for kri

Hvitvasking og terrorfinansiering - Finanstilsynet

 1. Kritiserer Tilsynsrådets nye veileder om hvitvasking Jon Petter Rui, er ingen grunn til å tro at Advokatforeningen kan presse gjennom en regel som Justisdepartementet mener er uegnet som forskrift, skriver advokat Stephan L. Jervell i dette innlegget
 2. Rundskriv 15/2019 Veiledning om regnskapsføreres og regnskapsførerselskapers etterlevelse av hvitvaskingsregelverket refereres til som rundskrivet.. Henvisninger til relevante paragrafer i lov og forskrift samt til punkter i rundskrivet står som hovedregel i rødt under svaret på det enkelte spørsmål
 3. regjeringen gi særlige regler om skadeforsikringsforetakenes plikt til å gjennomføre kundetiltak, slik det allerede finnes i dag, også innenfor sjøforsikring» Åpner for lemping mht bekreftelse av kundens identitet ved lav risiko for hvitvasking i skadeforsikring gjennom «egen forskrift».
 4. Det påpekes likevel at de ulike sidene av forslagene som skisseres, vil kunne medføre behov for lovendring, mens noe vil kunne gjennomføres i forskrift. Status Kommisjonen la 7. mai 2020 frem en ny handlingsplan for arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering
 5. - Uklarheter om hvitvasking er uholdbart Dersom rapporteringsplikten ikke gjelder for «egentlig advokatvirksomhet» er det fint lite igjen, skriver Tilsynsrådets direktør, Foreningen er svært kritisk til de foreslåtte endringene av forskrift om tilskudd til miljøorganisasjoner og -stiftelser
 6. Ulovlig spillvirksomhet når en transaksjon er stanset: Dersom banker og andre finansforetak har stanset en transaksjon etter forskrift om forbud mot betalingsformidling for pengespill som ikke har tillatelse i Norge, skal det rapporteres til ØKOKRIM ved EFE dersom det etter nærmere undersøkelser er forhold som gir grunnlag for mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering knyttet til.

Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om høyrisikotredjeland med strategiske mangler. (EU) 2020/855 av 7. mai 2020 om endring av delegert forordning (EU) 2016/1675 om utfylling av europaparlaments- og Norsk forskrift kunngjort 16.7.2020. Behandlende organ. Ferdigbehandlet . Nærmere. BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.11.2018) Sammendrag av innhold Delegert kommisjonsforordning 2016/1675 gir en liste over tredjelandsjurisdiksjoner som har strategiske mangler i deres nasjonale ordninger for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering, og som i vesentlig grad truer unionens finansielle system (høyrisikotredjeland) Om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) Kapittel 1. Innledende bestemmelser § 1 Lovens formål (1) Lovens formål er å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Kredittilsynet Finansdepartementets bakgrunnsnotat - desember 2006. Sammendrag av innhold Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF om forebyggende tiltak mot bruk av det finansielle system til hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme (tredje hvitvaskingsdirektiv) gir Kommisjonen myndighet til på visse områder å fastsette nærmere regler til gjennomføring av direktivet Dersom hvitvasking eller terrorfinansiering kan bevises, vil forsikringsgiver kunne stoppe utbetaling av erstatning, i den grad loven tillater slike reaksjoner. Oppgavene er regulert i Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering av 2018 med tilhørende forskrift

Ofte stilte spørsmål om hvitvasking Finans Norg

 1. Fra anti hvitvasking Fra myndighetssiden Ja takk til alt Verdensmester i • Lov og forskrift • Eget foretak • Internasjonale og nasjonale veiledninger • Lokale uplifts (ved utenlandske filialer) • Produktegenskaper Uoppnåelig for de fleste -må bygge en organisasjon som samlet løser dette Som leder ti
 2. Informasjon til norske banker, finansinstitusjoner og betalingsformidlingsforetak om endringer i forskrift om forbud mot spillbetalingsformidling Den 10. mai 2019 ble det vedtatt endringer i forskrift om forbud mot spillbetalingsformidling. Lotteritilsynet viser til forskrift om endring i forskrift om forbud mot betalingsformidling for pengespil
 3. 08. okt. 08:03 Anette Beckhaug Dømt for hvitvasking av 58 millioner: . Etterforskningen av flere saker har så langt ført til at seks personer tilknyttet et nettverk i maler- og renholdsbransjen.
 4. alitet. Denne kri
 5. øker risikoen for hvitvasking. Forskrift om spill på skip setter ingen krav til registrert spill. Spill på skip vurderes i dag til å ha middels risiko for hvitvasking. Forslaget om å åpne opp for bruk av bankkort i spillområdet vil redusere denne risikoen ytterligere da dette vil føre til at flere a
 6. Forskriften erstattet tidligere forskrift av 1. desember 1993 om autorisasjon av regnskapsførere. 3 Krav om autorisasjon. Etter regnskapsførerloven § 1 første ledd skal enhver som i næring påtar seg å føre regnskap for andre være autorisert

Høring - forskrifter til ny hvitvaskingslov - regjeringen

hvitvasking.no Hvitvaskingskonferansen 2017 - påmelding Skattedirektør Hans Christian Holte åpner årets hvitvaskingskonferanse med et foredrag om skatt og hvitvasking Les innleggene her: Jeppe Normann: Uholdbar uenighet om hvitvasking Tilsynsrådets Dag Eriksen: Konstruktiv kritikk med feil adressat Mens Advokatforeningen, Rui og Normann poengterer at advokater etter den nye hvitvaskingsloven ikke har rapporteringsplikt når de utfører «egentlig advokatvirksomhet», mener Tilsynsrådet at jo, det har de

Hvitvasking og terrorfinansiering Finans Norg

Hvitvasking: Regnskapsførers plikter - Accountor Trainin

1 Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. Innledning Den 1. januar 2004 trådte ny hvitvaskingslov og tilhørende forskrift i kraft. Det nye hvitvaskingsregelverket innebærer en utvidelse av kretsen av virksomheter og juridiske personer ( rapporteringspliktige ), som omfattes av regelverket til også å omfatte bl.a. Dersom hvitvasking eller terrorfinansiering kan bevises, vil forsikringsgiver kunne stoppe utbetaling av erstatning, i den grad loven tillater slike reaksjoner. Oppgavene er regulert i Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering av 2009 med tilhørende forskrift Det nye hvitvaskingsregelverket omfatter lov 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven), og tilhørende forskrift 13. mars 2009 nr. 302 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv., og forskrift 13. mars 2009 nr. 303 om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking 8EJA-FZ22: Forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfi... Item Preview There Is No Preview Available For This Item This item does not appear to have any files that can be experienced on Archive.org.. Lov og forskrift Hvitvaskingsloven Hvitvaskingsforskriften Utredninger og proposisjoner NOU 2007: 10 Om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering NOU 2015: 12 Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

Ny hvitvaskingslov i kraft 15

Advokatforeningen om hvitvasking. feb 26, 2018. Advokatforeningen gjør oppmerksom på at alle advokater må ha skriftlige rutiner og risikovurdering av egen virksomhet. I tillegg må det kunne dokumenteres hvordan hvitvaskingskontrollen håndteres Forskrift om dette ble fastsatt av Finansdepartementet 22. april 2016. Forskriften angir at lenken skal oppgis på et standard sted som er på forsiden på hjemmesidene og «på alle øvrige digitale plattformer hvor priser eller produkter presenteres». Veiledning om hvitvasking og terrorfinansiering. Gjennomføring av eiendomsmeglingsoppdrag, både salg- og oppgjør, er regulert i detalj i bl.a. lov og forskrift om eiendomsmegling. Videre stilles det omfattende krav til eiendomsmeglingsvirksomhet gjennom lovbestemte krav til internkontroll, krav til skriftlige rutiner og systemer for å motvirke hvitvasking Lov om tiltak mot hvitvasking og - Sak - stortinget . Det skal rapporters til Økokrim dersom det etter nærmere undersøkelser er forhold som gir grunnlag for mistanke om hvitvasking eller Prop. 40 L (2017-2018. Veiledning til lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering . Oppdaterte lister fra sanksjonskomiteen

NOU 2016: 27 - regjeringen

Hvitvasking og eiendomsmegling, praktisk tilnærming, herunder om legitimasjonskontroll Kurset som gir deg praktiske råd og tips om hvordan din virksomhet kan gå frem for å sikre etterlevelse av reglene Hvitvasking; Lenker skatt; Avgift. Merverdiavgiftslov. Forskrifter til Mval; Lov om Mva-komp. Forskrift Mva-komp; Mva-komp, friv. org; Andre avgiftslover. Lov om avg arv/ gave. Forskrifter til arveavgl; Lov dokumentavgift. Forskrift dok.avg; Folketrygdloven (AGA) Forskrifter om AGA; Avg.lov motorkjt/ båt. Forskrift mkjt/ båt; Lov om.

juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 5-3, § 5-5 og § 5-9, jf. § 5-11 og § 5-12 og delegeringsvedtak 8. august 2013 nr. 960. I I samleforskrift 17. september 2013 nr. 1092 om tredjeparters opplysningsplikt gjøres følgende endringer: § 5-3 skal lyde: Forskrift om endring i samleforskrift om tredjeparters opplysnin Lovforslaget bygger på en rapport med forslag til lov om forebyggende tiltak mot hvitvasking av utbytte og finansiering av terrorisme, som ble overlevert til Finansdepartementet 8. oktober 2002. Det foreslås at regelverket plasseres i en ny lov om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. (hvitvaskingsloven) Forskrift 23.3.95 om unntak fra konsesjonsplikt for finansinstitusjoner mv's personregistre i saker om hvitvasking av penger. 5. Forskrift 1.7.94 om bruk av billedopptak gjort ved fjernsynsovervåking.

Hvitvasking, Dersom, Reelle, Gjelder, Rundskriv, Finanstilsynet, Ny hvitvaskingslov og tilhørende forskrift trådte i kraft 15. april 2009. Den viktigste endringen. i det nye regelverket er innføring av risikobasert kundekontroll og løpende oppfølging. Kravet. om personlig fremmøte ved identitetskontrollen er erstattet av risikobaserte Forskrift om rettsmedisinsk regnskap. som for eksempel bedriftsforgiftning eller hvitvasking av penger. Disse regnskapsførerne utfører en rettsmedisinsk revisjon, eller en undersøkelse av økonomiske data for å avgjøre om det er skjedd noen ulovlige eller ulovlige aktiviteter Generelt om bokføring Alle som har årsregnskapsplikt og alle som har plikt til å levere næringsoppgave til likningsmyndighetene (se fritak ved lav omsetning ) eller merverdiavgiftsoppgave til avgiftsmyndighetene , har bokføringsplikt etter bokføringsloven

Utkast til forskrift om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. april 23, 2013 13:56:29. Forslag om endring av forskrift . Forslag om endring av forskrift 14 oktober 1996 nr 983 om sikkerhetsstillelse for verdipapirforetak. april 23, 2013 13:57:40. CESR's Advice Utkast til lov om forebyggende tiltak mot hvitvasking av utbytte og finansiering av terrorisme. april 23, 2013 14:49:06. Høring. NOU 2002: 14 - Finansforetakenes virksomhet II - Utredning nr. 8 fra Banklovkommisjonen. april 23, 2013 14:50:08. Høring. Forslag til forskrift om opplysninger som skal fremgå av verdipapirregister. april 23, 2013. Endringer i forskrift om salær fra det offentlige til advokater mv.: §2. første ledd. Salærsats endres fra 01.01.2017 fra kr 995,- til kr 1 020,-(timesats som gjaldt da arbeidet ble avsluttet). §8. Reisefravær. I tidsrommet kl. 0800-1600 på hverdager (mandag til fredag) gis godtgjøring for reisetid og annet fravær Høring forslag til forskrift om unntak fra flaggeplikten for verdipapirforetak. 19.11.02 - VK Ingen kom. 08.10.02. Høring utkast til lov om forebyggende tiltak mot hvitvasking av utbytte og finansiering av terrorisme Ingen kom. 19.11.02 - VK . 03.07.0

Ikke tilgjengelig:Forskrift om tiltak mot hvitvasking og

Advokatforeningen om hvitvasking. feb 26, 2018. Advokatforeningen gjør oppmerksom på at alle advokater må ha skriftlige rutiner og risikovurdering av egen virksomhet. I tillegg må det kunne dokumenteres hvordan hvitvaskingskontrollen håndteres. Endringer i forskrift om salær. jan 2, 2017 Høring forslag til forskrift om flaggpliktig verdipapirhandel, implementering av ES-regler tilsvarende direktiv 2004/109/EF. Deadline: 22.06.2007 - VTK Ingen komm. 29.03.07. Høring utkast til utfyllende forskrift til lov om verdipapirhandel og lov om regulerte markeder (MiFID-forskriften). Deadline: 22.06.2007 - VTK Ingen komm. 05.03.200 Forskrift om overgangsbestemmelser til ny kommunelov | KMD, 17.6.2019. ISA 540 NOU 2016: 27 Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering II — Andre delutredning | Finansdepartementet, 31.3.2017. Ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket for offentlige anskaffelser. Det er i forskrift om eiendomsmegling § 6-5 gitt noen unntak fra ovennevnte bestemmelse, men vi kan ikke se at situasjonen der det stenges midlertidig for mottak og registrering av dokumenter som følge av Covid 19-utbruddet vil falle inn under noen av disse unntakene

Den nye hvitvaskingsloven (AML) - Dette må du vit

NEF sendte i dag inn høringssvar på høring om - Midlertidig forskrift om unntak fra regler om fysisk årsmøte og generalforsamling mv i eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag. Det vises til departementas høringsbrev vedlagt forslag til en midlertidig forskrift om unntak...Les mer PBL 1985: Forskrift om kart og stedfestet informasjon i plan- og byggesaksbehandlingen. PBL 1985: Plan og kart etter plan- og bygningsloven (Planveileder) PBL 1985: Digitale planer etter plan- og bygningsloven - Veileder PBL 1985: ByggSøk-pla

Veiledning - rapportering ved ulovlig spillvirksomhetPolitianmelder gullhandler for hvitvasking og falsk

Hvitvasking - nytt rundskriv fra Finanstilsynet - NEF

Finansdepartementet fastsatte 19. september en ny forskrift som regulerer avkorting av sikringsfondsavgiften ved uttreden av ordningen i løpet av året. Ny forskrift om uttreden fra Bankenes Sikringsfon Forskrift om offentlige anskaffelser. FOR 2006-04-07 nr 402: Forskrift om offentlige anskaffelser. 19.06.10 13.5 Regnskap Norge har gitt innspill til Finansdepartementet om lov og forskrift om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall. Se artikkelen på Regnskap Norge. Revisorforeningen: Økokrim ber om årvåkenhet for nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansierin Denne portalen driftes av Revisjon as. Mindre papir - raskere kommunikasjon Vår kjernevirksomhet er revisjon og bistand med utarbeidelse av årsoppgjør og ligningspapirer, samt rådgivning innen selskapsrett, regnskap, skatt, avgift m.m.. Fra 2014 har vi utvidet vår regnskapsfører-virksomhet, og påtar oss bokføring av små og mellomstore virksomheter.Vi benytter moderne tekniske. Hvitvasking Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundekontroll og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen

 • Pensjonsøkning 2017.
 • Bilmerker fra norge.
 • Utenomjordisk kontakt.
 • Søstrene grene sverige.
 • Download file stream.
 • Newspaper in south africa.
 • Tsv friedberg kursbuch.
 • F 35 rate of climb.
 • Elite partner kündigen.
 • Eika uføreforsikring.
 • Napping av schnauzer.
 • Hva er design og håndverk.
 • Günstige ferienwohnung eckernförde.
 • Tverrprofesjonell praksis.
 • Fra capitol til den tarpeiske klippe.
 • جدول تصريف الافعال الانجليزية. pdf.
 • Windows versjoner.
 • Borettslaget dvd.
 • Yale doorman nøkkelbrikke pris.
 • Malawisjøen.
 • Smerter i underarm.
 • Warcraft 3 story.
 • Beroligende c preparater.
 • Ibsens gate stengt.
 • Somersby cider.
 • Kneipen offenburg.
 • Hva er lipider.
 • En mann står foran to brødre. hver av brødrene vokter hver sin dør.
 • Wildwechsel uhrzeit.
 • Youtube movies support.
 • Omega pocket watch serial number.
 • The good wife episodes.
 • Canon 5d mark ii pris.
 • Guardians of the galaxy rollebesetning.
 • Pukkel i nakken.
 • Oculus vr glasses.
 • Wochenmarkt halle saale.
 • Engangskamera prisjakt.
 • Unimog vekt.
 • China house voss meny.
 • Megaflis membran.