Home

Ssb klimagasser

08940: Klimagasser, etter utslipilde, energiprodukt og

08940: Klimagasser, etter utslipilde, energiprodukt og komponent 1990 - 2019 CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet Utslipp til luft i Norge Publisert 8. juni 2020; Millioner tonn CO2-ekvivalenter 1 Endring i prosent; 2019 1990 - 2019 2018 - 2019; 1 Klimagassutslipp oppgitt i CO2-ekvivalenter viser hvor stor oppvarmingseffekt en klimagass har, regnet om til mengde CO2.: Rettet 19. juni 2020. Aggregerte utslippstall, industri og bergverk og energiforsyning er rettet pga. feil Redusert utslipp for fluorgasser. Det største bidraget til nedgangen i 2018 ligger i Andre kilder som inkluderer bruk av HFK-gasser. Utslipp av disse gassene hadde en total reduksjon i 2018 på 143 tonn HFK, tilsvarende 540 000 tonn CO 2-ekvivalenter.. Kort forklart beregnes utslipp av HFK-gass på bakgrunn av mengde importert gass per år, en årlig antatt lekkasje og en gjennomsnittlig. klimagassn, Utslipp til luft, luftforurensning, klimagasser (for eksempel CO2, CH4, N2O), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og milj Klimagassene CO2, metan, lystgass og f-gasser bidrar til global oppvarming. Konsentrasjonen av gassene i atmosfæren påvirkes av menneskelig aktivitet

SSB: - Bybusser slipper ut mer klimagasser per personkilometer enn personbiler Magnus Blaker. 02.12.2019. Stoltenberg: Tyrkia og Hellas enig om militær hotline. Bussforbundsleder: - En stor seie Klimagasser er gasser som påvirker klimaet ved å virke inn på Jordens og atmosfærens strålingsbalanse. Med klimagasser menes alle gasser som påvirker klimaet, for eksempel også gjennom absorpsjon eller refleksjon/spredning av kortbølget stråling fra Solen, mens betegnelsen drivhusgasser gjerne benyttes om gasser som absorberer langbølget stråling fra Jorden, og dermed bidrar til. Utslipp til luft i Norge Publisert 17. januar 2020; Millioner tonn CO2-ekvivalenter 1 Endring i prosent; 2018 1990 - 2018 2017 - 2018; 1 Klimagassutslipp oppgitt i CO2-ekvivalenter viser hvor stor oppvarmingseffekt en klimagass har, regnet om til mengde CO2.: Utslipp av klimagasser: 52,0: 1,1-0,9: Olje- og gassutvinnin Norges utslipp av klimagasser var i 2019 på 50,6 millioner tonn CO 2-ekvivalenter, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er 0,9 millioner tonn lavere enn i 1990, en nedgang på 1,7 prosent. Norges klimagassutslipp ble redusert med 3,1 prosent i 2019 sammenlignet med 2018. Utslippene har falt de siste fire årene

Siden 1990 har utslippene av klimagasser i Norge har vært ganske stabile, mens skogens opptak av klimagasser har økt Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utslippene av klimagasser i Norge gikk opp med rundt 0,4 prosent i 2018, eller i underkant av 210.000 tonn CO2-ekvivalenter Utslippsregnskapet viser utslipp av de tre klimagassene CO2, metan (CH4) og lystgass (N2O) fordelt på ni sektorer i norske kommuner og fylker SSB: - Bybusser slipper ut mer klimagasser per personkilometer enn personbiler. Ifølge nye tall fra SSB slipper bybusser ut mer CO2 enn biler mål etter hvor mange personer som fraktes.. Det ble sluppet ut 0,4 prosent mer klimagasser i Norge i 2018 enn året før, viser tall fra SSB. Ikke overraskende, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). Pinlig, mener.

Utslipp til luft - årlig - SSB

 1. Jordbruk er den største kilden til utslipp av metan og lystgass
 2. I 2016 ble det totalt sluppet ut 53,3 millioner tonn klimagasser fra norsk territorium, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) Ekstremras i dieselandelen Avslører hvor det er mest utslipp. Nå har Miljødirektoratet offentliggjort et dokument som viser hvor mye klimagassutslipp hver sektor står for, fordelt på norske kommuner og deres innbyggere
 3. Hvor mye klimagasser slipper vi ut? Hvor mye avfall produserer vi? Dette og mye annet får du vite på vår faktaside om miljø

Liten endring i utslipp av klimagasser - SSB

Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge, og står for 30 prosent av utslippene. Veitrafikk bidrar mest Noen klimagasser har spesielt lang oppholdstid i atmosfæren, dette gjelder CO 2, CH 4 og N 2 O, dette betyr at de er godt blandet og konsentrasjonen er tilnærmet konstant horisontalt. Derimot vil konsentrasjonen i de forskjellige langene oppover i atmosfæren være variabel SSB har beregnet utslipp av klimagasser for 2004 til å være på 55,1 mill tonn CO 2 ekvivalenter. Karbondioksid (CO 2) står for ca. 79 % av de samlede norske utslippene av klimagasser i 2004. Petroleumsvirksomheten, transport, og industri er de viktigste kildene til disse utslippene SSB publiser utslippstall for alle kilder unntatt skog og arealbruk. Foreløpige utslippstall for de viktigste sektorene publiseres i juni påfølgende år, mens de endelige tallene med detaljert kildeinndeling kommer i november. Miljødirektoratet bearbeider og forklarer tallene fra SSB og legger dette ut på Miljøstatus Nasjonale utslipp av klimagasser. Utslippet av klimagasser i Norge i 2018 var på 52 millioner tonn CO 2-ekvivalenter ifølge offisiell statistikk (SSB 2020a).Internasjonal fly- og båttrafikk, forbrenning av olje brukt i andre land og produksjon av varer i andre land er ikke med i dette tallet

Det ble sluppet ut 0,4 prosent mer klimagasser i Norge i 2018 enn året før, viser foreløpige tall fra SSB. Naturvernforbundetr krever en klimakrisepakke Husdyr slipper ut klimagasser i form av metan (CH4) som blir produsert under fordøyelsen av fôret og ved nedbryting av gjødsel, og lystgass (N2O) dannet fra nitrogen (N) i gjødsla. Det samlede utslippet av klimagasser fra husdyra i Norge er 3,3 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter (2016). Av dette utgjør CH4 fra fordøyelsen hele 70 prosent SSB: 3 prosent nedgang i norske klimagassutslipp fra 2018 til 2019. Publisert: 02.11.2020 08:26. Utslippene av klimagasser i Norge gikk ned 3 prosent fra 2018 til 2019. I fjor var de på 51 millioner tonn, noe som er det laveste i landet siden 1993 SSB: 3 prosent nedgang i norske klimagassutslipp fra 2018 til 2019. Utslippene av klimagasser i Norge gikk ned 3 prosent fra 2018 til 2019. I fjor var de på 51 millioner tonn, noe som er det laveste i landet siden 1993 SSB: 3 prosent nedgang i norske klimagassutslipp fra 2018 til 2019 Utslippene av klimagasser i Norge gikk ned 3 prosent fra 2018 til 2019. I fjor var de på 51 millioner tonn, noe som er det laveste i landet siden 1993

Utslipp av klimagasser i Norge falt 1,7 prosent i fjor. Klimaminister Ola Elvestuen mener det er godt nytt, men Naturvernforbundet er ikke fornøyd. Ifølge SSB lå samlet utslipp i fjor 2,4. SSB har i samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT) foretatt beregninger av utslipp av miljøgifter, av nitrogenoksider og av klimagasser for perioden 1990 til 2005. Utslipp til luft av mange miljøgifter som de fleste tungmetaller, dioksiner og svevestøv er redusert i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere - årlig, endelige tall - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet Norske utslipp av klimagasser. SSB publiserer data for norske utslipp av klimagasser to ganger i året. Nyhet | Aktuell grafikk 26. februar 2014 Skrevet av Olav A. Øvreb.

Klimagasser Miljøstatu

En utfordring å minske miljøpåvirkningene fra transport - SSB

Norske klimagassutslipp opp 0,4 prosent. Det ble sluppet ut 0,4 prosent mer klimagasser i Norge i 2018 enn året før, viser foreløpige tall fra SSB Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet SSB publiserer data for norske utslipp av klimagasser to ganger i året. 19. mai 2014 Denne artikkelen er over 2 år gammel. 2 kommentarer Spre kunnskap - del denne artikkelen

Det ble sluppet ut 0,4 prosent mer klimagasser i Norge i 2018 enn året før, viser foreløpige tall fra SSB. Oppgangen skyldes en mindre andel biodrivstoff i veitrafikken, i tillegg til mer forbruk av fossilt drivstoff til andre transportformer, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB). Utslippene av klimagasser i Norge var på nesten 53 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2018 Utslippene av klimagasser i Norge var på nesten 53 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2018. Kilder: SSB, IAE, EU, JRC. Reklame Gjør kupp på vinterklær og turutstyr hos Fjellsport

SSB: - Bybusser slipper ut mer klimagasser per

Statistisk sentralbyrå (SSB) har beregnet utslipp av klimagasser i norske kommuner for årene 2009, 2011 og 2013 Kilde: SSB. Ikke overraskende er Lindås kommune i Hordaland er nest verst i klimaklassen, og slipper ut 1,8 millioner tonn klimagasser. Dette skyldes i all hovedsak Statoil på Mongstad Statistisk sentralbyrå (SSB) og Miljødirektoratet beregner årlig totale nasjonale utslipp til luft av 19 utslipomponenter. Dette datasettet publiseres halvannet år etter at utslippene faktisk fant sted, mens utslippene som vises i sektorene landbasert industri og petroleumsindustri til havs publiseres et halvt år etter at de fant sted

Utslippene av klimagasser i Norge gikk ned 3 prosent fra 2018 til 2019. I fjor var de på 51 millioner tonn, noe som er det laveste i landet siden 1993 Utslipp av klimagasser, i millioner tonn CO 2-ekvivalenter (kilder: EU-kommisjonen Progress report 2013, SSB). Fortsatt gjenstår det for EU-28 å redusere de totale utslippene med over 20 prosent (1263 millioner tonn CO 2-ekvivalenter), men cirka halvparten av dette kan trolig oppnås bare ved å fase ut bruk av gass til alminnelig oppvarming Endelige tall fra SSB viser at utslippene av klimagasser i Norge gikk ned med rundt 1,6 prosent, eller i underkant av 0,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2017. Den viktigste årsaken er redusert bruk av fossile brensler til veitrafikk

klimagasser - Store norske leksiko

Da klimabudsjettet for 2017 ble utarbeidet, var siste offisielle utslippstall for kommuner fra Statistisk sentralbyrå (SSB) fra 2013. Klimagassutslippene i klimabudsjettet for 2017 var derfor basert på disse 2013-tallene. Miljødirektoratet har i 2018 publisert ny og forbedret statistikk for klimagassutslipp i Oslo for årene 2009 til 2016 De samlede utslippene av klimagasser har gått ned siden 2013. Oslo kommunes mål om 95 prosent utslippsreduksjon ble vedtatt i år 2016. Målet gjelder for hele Oslo by og ikke bare kommunens egen virksomhet. Årlig klimaregnskap for Oslo kommune. Klimagassutslippene fra veitrafikk er redusert med over 15 prosent siden 2009 Det er SSB, NIBIO og Miljødirektoratet som sammenstiller de norske tallene, som årlig rapporteres til FNs Klimakonvensjon og Kyotoprotokollen. I klimaregnskapet skrives utslippene i CO 2-ekvivalenter. Utslippene av klimagasser fra landbruksektoren utgjør 8,8% av Norges totale klimagassutslipp De norske utslippene av klimagasser til luft gikk ned med 2,5 prosent fra 2001 til 2002, og sur nedbør er på tilbakegang i Norge. Samtidig er svevestøv og søppel en voksende utfordring for miljømyndighetene

Video: Norges klimagassutslipp - Klimavakten - Energi og Klim

Norske utslipp av klimagasser Miljøstatu

 1. Utslippene av klimagasser i Norge gikk ned 3 prosent fra 2018 til 2019. I fjor var de på 51 millioner tonn, noe som er det laveste i landet siden 1993. Nedgangen tilsvarer en reduksjon på 1,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).. Veitrafikken står for den største nedgangen i utslipp. Sektorens utslipp sank 7 prosent i fjor
 2. Utslippsstatistikken til Statistisk sentralbyrå (SSB) inneholder et av de aller mest sentrale tallene som legges til grunn for klimapolitikk og debatt: Samlede utslipp til luft. Det viser hvordan norske utslipp av klimagasser utvikler seg fra år til år. Politikere bruker denne statistikken blant annet som et mål på hvordan det går med norsk klimapolitikk, og på om Norge er på vei til.
 3. eralgjødsel og har kvotepliktige utslipp av klimagasser fra produksjon av salpetersyre i to fabrikkanlegg (SSA og SSB), jf. klimakvoteforskriften § 1-1, nummer 19. SSA er et to-trykksanlegg som består av et atmosfærisk forbrenningsanlegg og et absorpsjonsanlegg med et trykk på ca. 2 bar. I SSA blir fordampet ammoniakk blandet med luf
 4. N orske byer kan bli selvforsynte med klimagass-nøytrale grønnsaker, mener Ketil Stoknes. En ny dyrkingsmetode omgjør matavfall til ny mat. Matproduksjonen i Norge og resten av verden er en stor kilde til utslipp av klimagasser, - Visste du at bøndene forbruker fossil energi tilsvarende innholdet i seks poteter når de skal dyrke ti poteter? spør Ketil Stoknes
 5. Tabell 5. Klimagasser. 1. gruppert på dyregruppe og kilde i 2017 (SSB, 2018) Dyrekategori CO2 ekv 1000 tonn % av sum husdyr Fordeling, % CH. 4. N. 2. O . Melkekyr 1146 34 80 20 Ammekyr 295 9 74 24 Ungdyr 1023 31 80 20 Sau 529 16 82 18 Geit 24 1 76 24 . Storfe og småfe (drøvtyggere) 3017 74 . Rein 84 3 91 9 Hest 63 2 58 4
 6. Klimagasser, utslipp etter etter kilde/aktivitet, energiprodukt og komponent, 1990 - siste år ID 832678 Stikkord 08940 klimagassn co2 forurensning klimaendringer klimagasser nox klimakonvensjo

En del av det vi trenger å vite finnes i Norges utslippsregnskap for klimagasser (Miljødirektoratet og SSB), men det dekker bare de arealer som er «under menneskelig forvaltning». I et tynt befolket land som Norge faller mer enn halvparten av landets areal utenfor, slik at en har lite detaljert informasjon over denne delen av naturens karbonlager og spesielt dets årlige opptak/utslipp Norge slapp ut 3,4 prosent mindre klimagasser i 2019 enn i 2018, viser foreløpige tall far Statistisk sentralbyrå (SSB)

Nedgang i utslipp av klimagasser . Været får æren for at Norge reduserte utlippene av klimagasser i 2011 Utslipp til luft av enkelte miljøgifter og nitrogenoksider (NOX) er redusert siden 1990-årene, mens utslipp av klimagass har økt fra 1990 til 2005, går det fram av beregninger gjort av Statistisk sentralbyrå (SSB) Abstract. Økonomiske analyser er tilgjengelige via www.ssb.noKyotoprotokollen åpner for fem andre klimagasser i tillegg til CO2. Kvoteprisen på klimagasser vil avhenge av kostnadene ved reduksjoner av alle disse gassene 135 Klimagasser fra husdyrbruket. Muligheter og begrensinger for å redusere utslippene ODD MAGNE HARSTAD1 OG HARALD VOLDEN1,2 1 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Universitetet for miljø og biovitenskap; 2 TINE rådgivning Innledning Klimagassene fra landbruket utgjør 9 % av det samlede utslippet fra Norg Utslipp av klimagasser i Oslo er basert på kommunefordelt utslippsstatistikk utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB)1. Utslippsstatistikken publiseres annet hvert år og omfatter utslipp av karbondioksid (CO 2), metan (CH 4) og lystgass (N 2 O) som skjer innenfor systemgrensen, definert som Oslo kommune2

Utslippene av klimagasser i Norge gikk ned 3 prosent fra 2018 til 2019. I fjor var de på 51 millioner tonn, noe som er det laveste i landet siden 1993, skriver NTB Den observante leser av SSB-statistikk vil se at årets utslippstall er høyere enn tallene publisert i 2019, tross at utslippene er redusert. Det har skjedd på grunn av revisjoner SSB har gjort i metodikken sin, for utslipp fra veitrafikk og for HFK-gasser. Normalt har slike endringer relativt små utslag, men i år gir endringene større utslag

SSB kommer i dag med en korrigering av sine tall fra juni 2019. Oppdaterte tall viser at Norge i 2018 hadde de laveste klimagassutslippene siden 1995. Og siden toppåret 2007 har de gått ned med 8,7 prosent. De samlede utslippene for 2018 er dermed nedjustert i forhold til tallene som ble publisert tidligere i år som viste en liten oppgang Også utslippene fra luftfart, sjøfart, fiske og motorredskaper økte i 2018, skriver SSB. I 2017 var de norske utslippene av klimagasser 52,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter Kilde: SSB, OED. Transport. På grunn av den høye bruken av petroleumsprodukter er utslippene av klimagasser fra energibruk i transportsektoren større enn for mange andre sektorer i økonomien. Av de ulike sektorene er det transportsektoren som står for de største utslippene,. SSB presenterte for kort siden tall som forteller at nå øker utslippene av klimagasser. Etter at utfasing av KFK og HKFK i kjøleskap og kuldemøbler, er nå tunge klimagasser (HFK) kommet i bruk igjen i varmepumpene som står i flere og flere norske hjem og hytter

Utslippene av klimagasser i Norge gikk ned 3 prosent fra 2018 til 2019. I fjor var de på 50,6 millioner tonn, noe som er det laveste i landet siden 1993. Tallene, som tilsvarer en reduksjon på 1,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter, er en liten oppjustering av de foreløpige tallene som ble lagt fram i juni Norges utslipp av klimagasser i 2014 tilsvarte 53 millioner tonn CO2, viser Miljødirektoratets rapport til FNs klimakonvensjon. CO2-opptaket i skog har i perioden 1990-2014 økt med 143 prosent, til 25,4 millioner tonn. Les mer om dem som bidrar med riktige tall til klimagassregnskapet Les også: Fersk SSB-rapport: Beskjeden effekt av tvungen oljebrems. Tre prosent høres kanskje ikke å så mye ut, men til sammenligning anslår nasjonalbudsjettet at koronakrisen vil føre til et fall i BNP på 1,5 prosent i 2020. Det vi fortsatt produserer skal vi produsere med netto null utslipp av klimagasser Klimagasser fra husdyrbruket (metan og lystgass) i et helhetlig perspektiv. Fagseminar om klimagasser fra landbruket, UMB 14. november 2007. (32) Leslie, M., M. Aspin & H. Clark (2007) Greenhouse gas emissions from New Zealand Agriculture; Issues, Perspectives and Industry response

Norske utslipp av klimagasser flater ut - regjeringen

Skrevet av: Torstein Bye, Cathrine Hagem og Knut Einar Rosendahl, alle SSB Tennbakk og Thema Consulting Group angriper forskere i SSB for å bruke forenklede forutsetninger når de fastslår at støtte til fornybare energikilder ikke vil lede til lavere utslipp av klimagasser, ettersom vi har et kvotemarked som regulerer utslippene. for å bruke forenklede forutsetninger når de fastslår at. Skogens klimagassregnskap Skog er en viktig del av den globale karbonsyklusen, både som lager og som opptaker av karbon fra atmosfæren. Norge rapporterer årlig utslipp og opptak av klimagasser i skog til FNs klimakonvensjon, samt til Kyotoprotokollen Beregninger av klimagasser fra dyrka myr •Det er stor usikkerhet om klimagassutslippene fra dyrka myr og jordbruket generelt og det finnes lite datagrunnlag fra Norge (biologiske prosesser med stor variasjon). •IPCC (FN`s klimapanel) har i regelverket for klimagassregnskapet satt noen standardtall som blir lagt til grunn Figur 3 - Fordelingen av utslipildene til klimagasser i Bærum, 2015. Kilde: SSB. Denne positive utviklingen innen de andre sektorene (oppvarming og andre kilder) gjør at utslippene fra transportsektoren utgjør en stadig større andel av klimagassutslippene i Bærum. Det betyr ikke a

Utslipp av klimagasser er et globalt problem og dersom irreversible klimaendringer skal unngås, må klimagassutslippene reduseres meget kraftig frem mot 2050. (SSB) i 2017 (siste offisielle tall) 2,1 prosent av samlede innenriks utslipp (1,1 av totalt 52,7 millioner tonn) I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) gikk de samlede direkte utslippene av klimagasser i Norge ned fra drøyt 53 til 52 millioner tonn CO 2 - eller nesten 1 million tonn CO 2 tonn mellom 2016 og 2017. Transportsektoren sto for utslipp av 15 millioner tonn CO 2 Hva slags klimagasser slippes ut og hvor mye? Knutepunkt Horten Vest Leder Rolf Berg, Tlf. 909 31 168, e-post: rs.berg@online.no | Nettsiden Svend Aage Petersen, Tlf. 415 44 718, e-post: reinspe@online.n Bildekilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB) Tabellen over viser en oversikt over utslipp og opptak av klimagasser i Norge. Tallene er oppgitt i millioner tonn CO 2-ekvivalenter. De totale utslippene av klimagasser i 2017 var drøyt 52 millioner tonn CO 2-ekvivalenter 3-1: Utvikling og framskriving for utslipp av klimagasser i Norge. Kilde: SSB og SFT. 4-1: Energiflyt for en komponent i energikjeden. 4-2: Oversikt over vurderte energikjeder. Kilde: SINTEF. 4-3: Energieffektivitet for energikjeder for stasjonær bruk. Kilde: SINTEF. 4-4: Utslipp for energikjeder for stasjonær bruk. Kilde: SINTEF

Utslippet av klimagasser i Norge var 51 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2019, viser foreløpige tall. Det er en nedgang på 2 prosent fra året før. I 2019 var utslippet størst fra olje- og gassutvinning, som sto for 27 prosent av totalen i Norge med nesten 14 millioner tonn CO2-ekvivalenter Husdyrproduksjon og klimagasser ODD MAGNE HARSTAD¹, HARALD VOLDEN1,² OG EGIL PRESTLØKKEN1 ¹ Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB; 2TINE Rådgivning Innledning Matvarer fra våre tradisjonelle husdyrproduksjoner (mjølk og kjøtt) utgjør i dag c Konsekvenser For Utslipp Av Klimagasser - Det Framgår Av Planprogrammets Pkt. 4.3 Prissatte Konsekvenser At Alternativenes «Trafikantnytte» Skal Beregnes U.. Utslipp av klimagasser (ssb. no) Rapporter fra FNs klimapanel (ipcc. ch) Report of UNESCO's expert group on the Precautionary Principle, adopted by COMEST at its fourth session (March 2005). (unesdoc. unesco. org) Gjenvinningsskolen 2.0 (kunnskapsfilm. no) Siste klimanytt. SSB har i denne prosessen hatt møter med både Enova, Innovasjon Norge, Miljødirektoratet, NVE, Utenriksdepartementet og Tolldirektoratet for å innhente informasjon om hvilke varer og tjenester som skal anses som karakteristiske for Norge når det kommer til klima- og lavutslippsløsninger

Økning i transportens energibruk og klimagassutslipp - SSBUtslipp til luft - årlig, foreløpige tall - SSB

Utslipp av klimagasser i Norges kommuner og fylker

slipper ut store mengder klimagasser. God kunnskap om disse næringene er derfor av stor betydning for kraftsystemet i Norge og for å kunne redusere norske klimagassutslipp. Fokuset i rapporten vil derfor være på energi-/kraftbruk og klimagassutslipp til bedriftene innenfor energiintensiv industri og kostnader knyttet til dette 3.1.5 Klimagasser inkludert i klimagassregnskapet SSB valgte å avvikle statistikken av kvalitetshensyn, og Miljødirektoratet fikk deretter i oppgave av Klima- og miljødepartementet å få på plass forbedrede tall. Utviklingsfasen av prosjektet pågikk fra 201 Klimagassutslippene øker i NorgeDet ble sluppet ut 0,4 prosent mer klimagasser i Norge i 2018 enn året før, viser tall fra SSB. Ikke overraskende, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) Anslag for klimabelastning av nye klær er basert på importtall fra SSB, og snittall på utslipp per kg klær fra produsentene Ganni og Stormberg, som gir en belastning på 21,4 CO 2-ekvivalenter per kg klær i snitt. 5. Om utregning av produksjonsutslipp av klimagasser:.

Utslipp av klimagasser - årlig, foreløpige tall - SSB

Regjeringens varslede bruk av mer konvensjonelt biodrivstoff i Norge vil øke verdens klimautslipp med flere titusen tonn CO2, ifølge en ny SSB-rapport. Økningen i de globale utslippene blir på mellom 90.000 og 700.000 tonn CO2 i 2020, heter det i rapporten Mengden klimagasser i atmosfæren fortsetter å stige og nådde i fjor et nytt rekordnivå. Noe jeg kommer til å ta med meg resten av livet 08:48 SSB: 99 prosent nedgang i grensehandelen 08:29 - Nå må Høie få opp farten 08:21 Sjefen fullroser Fossesholm,.

SSB: 3 prosent nedgang i norske klimagassutslipp fra 2018

Elbil, Klima SSB: - Bybusser slipper ut mer klimagasser

Drivhuseffekten er en naturlig prosess der noen gasser gjør en planets overflate varmere enn den ellers ville vært. Den forekommer på Jorden og andre planeter som har atmosfære. De såkalte drivhusgassene fanger opp (absorberer) varmestråling, og noe av denne varmen sendes ned mot overflaten. Det gir høyere temperatur i lufta og ved bakken enn det ellers ville vært EU-forordning om fluorholdige klimagasser ((EU) Nr. 517/2014) og tilhørende underforordninger Bygger på eksisterende forordning Mål: Redusere utslippene av f -gasser i EU med 2/3 Basert på gassenes styrke som måleenhet (GWP -tonn, ikke metriske tonn som nå) Trådte i kraft i EU 1. januar 201

Klimagassutslippene øker i Norge - NRK Norge - Oversikt

Halvparten av de menneskeskapte CO 2-utslippene blir absorbert i havet og av vegetasjonen på land.Endringer i disse naturlige kildene og slukene for CO 2 kan derfor ha stor betydning for klimaendringene i fremtiden. Opptak og utslipp av klimagasser på landjorda foregår i et naturlig kretsløp mellom jorda og atmosfæren Examples in this documentation use curl.The -i parameter in the examples includes the HTTP response headers. Be aware that when running Curl on MS Windows all single ' have to be replaced by double . If Curl is not installed, an alternative is to use any REST client to explore Klass Rest interface, like Postman or address line in browser Klimaregnskap for Hamar kommune 2 Figurer Figur 1: Ulike systemgrenser i utvikling av klimaregnskap for kommuner 5 Figur 2: Fordeling av bidrag i en klimafotavtrykksanalysen iht. scope-definisjon til GHG-protokollen

Klimagassutslipp fra jordbruk Miljøstatu

Statistikken omfatter de direkte utslippene av klimagasser i hver kommune. Utslipp som fysisk skjer i utlandet, for eksempel ved produksjonen av en bil, er altså ikke med. Utslippstallene er fordelt på ni ulike sektorer: energiforsyning, industri, olje og gass, oppvarming, veitrafikk, sjøfart, luftfart, annen mobil forbrenning, jordbruk og avfall og avløp Forpliktelser i de ulike land. Avtalen innebærer at 37 i-lands utslipp av klimagasser skal reduseres med 5,2 % i forhold til 1990-nivå i perioden 2008-2012.Protokollen innebærer blant annet at EU skal senke sine utslipp med 8 %, USA med 7 %, og Japan med 6 %.. For at avtalen skulle tre i kraft, krevdes at minst 55 land, med 55 % av utslippene av karbondioksid i 1990, offisielt ratifiserte. SSB, Kystverket, Eurocontrol og Nilu er viktige leverandører av data og utslippsberegninger for enkeltkilder. Tall fra 2018 tilgjengelig nå. I tillegg brukes utslipps- og energitall rapportert fra virksomhetene til Miljødirektoratet. Data til den nasjonale utslippsstatistikken fra SSB er et viktig grunnlag for klimagassregnskap for kommuner Bellona viser til SSB- statistikk om klimautslipp fra avfallsdeponier og oppslaget i Dagsavisen. Det vises også til vedlagte høringsuttalelse fra Bellona oversendt SFT 10.02.04. De fakta som framkommer, avspeiler tiltaksløshet, manglende investeringsvilje og krampaktig forsvar for gårsdagens avfallsløsninger som har preget store deler av norsk avfallsbransje de siste årene

Her slippes det ut mest klimagasser fra veien

Miljødirektoratet - Norske Utslipp. Utslipp til luft og vann og generert avfall fra ulike samfunnssektorer, inkludert årlige utslipp fra virksomheter med rapporteringsplikt til Miljødirektoratet og Fylkesmannen Utslippene av klimagasser fra transport var nesten 2 prosent lavere i 2008 enn året før. Det forteller en melding fra Klima- og forurensingsdirektoratet (klif). Det meste av nedgangen skyldtes mindre utslipp fra veitrafikk og innenriks sjøfart. Disse kildene står for 26 prosent av de totale utslippene av klimagasser og 90 prosent av transportutslippene Klimagasser i alt 1990-nivå Klimagassutslipp (1000 tonn CO 2 e) Figur 2 Utviklingen iveitransport).norske klimagassutslipp fra 1990 til 2016 (SSB tabell 08940) Figur 3 viser en oversikt over hvordan de norske klimagassutslipp har fordelt seg mellom ulike aktiviteter eller sektorer mellom 1990 og 2017 Betong Og Co2 Utslipp - Jonas Fløde Er Engasjert I Natur Og Ungdom. Han Viser Til Co2 Regnskapet Ved Bygging Av Store Betongkonstruksjoner. - Hver Kubikkmete.. Bussturene over Hardangervidda gir 15 kg klimagasser per passasjer, mens personer som kjører bil selv legger igjen 38 kg. Les: SSB-rapport: Energiforbruk og utslipp til luft fra innenlandsk (pdf-fil

 • Radford familien.
 • Kawaii zeichnen.
 • Journalistikk bachelor uio.
 • M tegneserie.
 • Oracion de yemaya para dominar.
 • Yahoo passwort zurücksetzen.
 • Hip hop papenburg.
 • Quality airport hotel værnes julebord.
 • Krystall praha.
 • Oasis don't look back in anger meaning.
 • Anchorage time.
 • Dørvarsler.
 • Pizzadeig uten gjær langpanne.
 • Pinnekjøtt utgått på dato.
 • Sanger barn liker.
 • Princess dyner.
 • Can you buy games on the nintendo switch.
 • Royal ballet london tickets.
 • Deadliest catch fleet.
 • Tempelet i jerusalem jødedommen.
 • Hotel lübbenau.
 • Kleine zeitung weiz öffnungszeiten.
 • Wg zimmer baselstrasse.
 • Tsv mannheim handball.
 • Laktosefri gulrotkake.
 • Eldre som dør av lungebetennelse.
 • Epoxy dampe.
 • Steuererklärung 2016 online.
 • Bela lugosi ed wood.
 • Prinzessin schwanger.
 • Memmingen karte.
 • Alfabetisk liste over verdens land.
 • Namnsdag 16 februari.
 • Fahrradladen frankfurt bockenheim.
 • Bästa norgekartan.
 • Safari download.
 • Hms forskriften.
 • Safari lesebok 3b.
 • Maxbo proff oslo.
 • Kino wismar telefonnummer.
 • Sankthansaften.