Home

Spillemidler 2021

208/2017 Fylkesrådet 27.06.2017 Fordeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017 Sammendrag Fylkesrådet fordeler til sammen kr.57.730.000,- av ordinære spillemidler 2017 til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Nordland. I tillegg fordeles kr 1.102.000,- fra opparbeida renter og kr 2.374.000,- fra inndratte midler Spillemidler til idrettsanlegg 2017 Rapport fra Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund 2018. Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har i samarbeid utarbeidet denne statistikksamlingen gjeldende idrettsanlegg og tilskuddsordningen for anlegg for idrett og fysisk aktivitet Spilloverskuddet fra Norsk Tipping fordeles slik: Først fordeles 6, 4 prosent til helse- og rehabiliteringsformål. Deretter fordeles resterende overskudd med 64 prosent til idrettsformål, 18 prosent til kulturformål og 18 prosent til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)

 1. Søknad om spillemidler til utstyr - 2017 I disse dager sender NIF ut info vedrørende muligheten til å kunne søke tilskudd fra ordningen «Spillemidler til utstyr - 2017». Det er i år 34,4 millioner kroner som skal fordeles. Dette er en økning på 5 millioner kroner fra i fjor. Søknadsfristen er 18. oktober 2017
 2. Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet med stort brukspotensial, samt nærmiljøanlegg, er sentrale virkemidler for å innfri de statlige målene på anleggsfeltet. 2017. . 2. og . tilskudd. 5. tilskudd. og fysisk aktivitet. aktivitet
 3. 9. Tildelte spillemidler 53 9.1 Tildelte spillemidler 2017 53 9.2 Tildelte spillemidler 2013 - 2017 54 9.3 Tildeling av spillemidler til anlegg for egenorganisert aktivitet 55 10. Utvikling i etterslep 59 11. Ekstratilskudd 61 11.1 Ekstratilskudd til anlegg i Namdalen og Nord-Norge 61 11.2 Ekstratilskudd til anlegg i pressområder 62 12
 4. Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet med stort brukspotensial, samt nærmiljøanlegg, er sentrale virkemidler for å innfri de statlige målene på anleggsfeltet. 1.2 Lovhjemmel og forskrift Lov om pengespill . Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i lov om pengespill mv
 5. Spillemidler. Det kan søkes om tilskudd både til bygging av nye og til rehabilitering av eksisterende anlegg. Gjeldene regelverk med tilskuddssatser for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg . Det er viktig at alle som planlegger å bygge idretts- eller nærmiljøanlegg setter seg godt inn i regelverket. Alle.
 6. Statsbudsjettet 2021: 2250 millionar kroner i stimuleringsordningar til kultur, frivilligheit og idrett 07.10.2020: Målet for regjeringa er å bidra til at kulturlivet, frivilligheita og idretten skal klare seg gjennom krisa vi no står i. Regjeringa foreslår derfor å løyve 2250 millionar kroner i stimuleringsmiddel til kultur, frivilligheit og idrett i samband med covid-19-utbrotet

Spillemidler til idrettsanlegg 2017 Gode idrettsanleg

 1. imål til treerfotball er 1,2-1,5 x 0,75-1,0 meter. Løsninger for lukkede bane
 2. Tildeling av spillemidler til utstyr 2017. Norges Skiforbund har nå fått resultatet av fordeling av spillemidler til utstyr for 2017. Totalt mottok Skiforbundet søknader for kr 8 404 645 (totalt for prepareringsutstyr og øvrig utstyr). Av den totale rammen på kr 33 478 127 fra NIF, har NSF fått kr 5 835 317 til fordeling
 3. 28 klubber fikk fra kr 3.500 til kr 31.333, til sammen kr 348.238, fra ordningen med spillemidler til utstyr i 2017. Pengene går til klubbvåpen, våpenskap, skytestøtter og -bord for funksjonshemmede, lydsikter og skytematter. Klubbene får dekket inntil en tredjedel av utgiftene sine. Ordningen videreføres i 2018 med søknadsfrist i starten av november
 4. Spillemidler til idrettsanlegg 2017 Rapport fra Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund 2018. Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har i samarbeid utarbeidet denne statistikksamlingen gjeldende.
 5. Spillemidler 2017 Tildeles 1,77 mill kr: Iveland kommune har fått tildelt 1,77 millioner kroner av årets spillemidler. Tilsammen var sju søknader fra Iveland kommune til vurdering i fylkeskommunen. Samtlige søknader tilfredsstiller kravene for tildeling
 6. Derfor er blant annet innvilgelsesprosenten senka fra 27 % i 2017 og 25,4 % i 2018. De gjeldende kriteriene for fordeling av spillemidler mellom fylkene tilpasset tettbefolkede områder, gir slikt utslag. Samtidig vil den varierende søknadsmassen i fylkene gi varierende tildelingsprosent. Søknadene må være vurdert og prioritert i kommunal plan

1. oktober 2017 SPILLEMIDLER 2018 SØKNAD NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ adresse Sognsveien 73 | 0855 Oslo | postadresse Postboks 5000, 0840 Oslo | tlf +47 21 02 90 00 www.idrettsforbundet.no | e-post nif-post@idrettsforbundet.n Støtte- og tilskuddsordninger der NIF sentralt er involvert i forvaltningen: Lokale aktivitetsmidler (LAM), Spillemidler til utstyr, Stiftelsen Dam, støtte til Allidretter. Det finnes i tillegg andre støtteordninger for idrettslag, både lokalt og nasjonalt. Henvend deg til din idrettskrets eller ditt særforbund for en oversikt over disse Spillemidler for 2017- Frister Ta kontakt med kommunen for nærmere veiledning Til alle lag, foreninger og institusjoner i Sør-Varanger som har planer om å søke Spillemidler for 2017 - ordinære anlegg og nærmiljøanlegg - eventuelt rehabilitering Anlegg med spillemidler. Ordningen gjelder idrettsanlegg der byggearbeidet er satt i gang etter 1. januar 2010. Ordningen omfatter alle som oppfyller vilkårene for å få spillemidler, bortsett fra kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak. En godkjent spillemiddelsøknad er et vilkår for å søke om kompensasjon for merverdiavgift Tildeling av spillemidler 2018 Av: Pressemelding , 1. des 2017 - Først og fremst vil vi gjerne takke på vegne av idretten for den tildelingen vi har fått. 710,9 millioner kroner representerer en økning på 26,9 millioner kroner og er jo et solid signal på hvor viktig norsk idrett er for samfunnet vårt, sier generalsekretær Karen Kvalevåg

Fordeling av spillemidler til idrettsformål

Utstyret det søkes for, må være kjøpt inn etter 1. januar 2017. I år skal 34,4 millioner kroner fordeles - en økning på fem millioner kroner fra i fjor. Les mer HER om hvordan ditt idrettslag søker om spillemidler til utstyr. Nyheter. Terreng spillemidler i kommunen. Planen ble enstemmig vedtatt i bystyret 11.12.2017 i sak 181/17 Her finner du aktive Sandnes Frister og fremdrift for kommunens og fylkets behandling Søknadsfrist for elektronisk innsending av spillemidler til Sandnes kommune er: 1. oktobe

Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til å gi befolkningen mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av idretten. for behandling i 2017. Søknadsfristen i 2017 er også 1. mars 2017 Spillemidler - idrettsanlegg Formål. Bidra til utbygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Spillemidler til utbygging og rehabilitering av anlegg skal gi befolkningen mulighet til å drive aktivitet i regi av både frivillige medlemsbaserte organisasjoner og egenorganisert aktivitet

Søknad spillemidler til utstyr 2017 27.09.2017. Det er igjen mulig for idrettslag og særforbund å søke om spillemidler til utstyr. I år skal 34,4 millioner kroner fordeles - en økning på fem millioner kroner fra i fjor Idrettsminister Linda Hofstad Helleland kommer med en rekke krav til det sentrale idrettsleddet i forbindelse med tildelingen av årets spillemidler. Fakta om tildeling av spillemidler for 2017 Forsid Spillemidler til utstyr 2017. Det er nå klart for en ny søknadsrunde. Søknadsfristen er 18. oktober 2017. Vi oppfordrer alle til å søke i god tid før søknadsfrist. Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter, retningslinjer for ordningen, nødvendig veiledning og kontaktpersoner finnes på NIFs hjemmeside, under overskriften. Spillemidler til utstyr 2017 Det er i år 34,4 millioner kroner som skal fordeles. Dette er en økning på 5 millioner kroner fra i fjor. Siden starten i 2003 er det fordelt cirka 243 millioner kroner til idrettslag og særforbund Fordeling av spillemidler til anlegg for fysisk aktivitet 2017 15,1 millioner til idrettsanlegg i Larvik Larvik Klubb Anlegg Tildelt spillemidler 1 Halsen IF Bergeskogen idrettspark - Handicaptoalett klubbhus 30 000 000 152 000 Halsen IF Bergeskogen IP Kunstgressbane- Nytt dekke/rehabilitering 1 000 00

Spillemidler - idrettsforbunde

Frist for søknad om spillemidler for 2017 er 15. okt. 2016. Søknader sendes elektronisk på http://idrettsanlegg.no. Har du spørsmål? Kontakt ketil.tverraa@hemnes. Nærmiljøanlegg er enkle anlegg for fysisk aktivitet, trim og idrettsleik eksempelvis skileikanlegg, tursti/turløype lengre enn 500 m, ballbinge og liknende. Det gis ikke spillemidler til rene lekeplasser og lekeutstyr. Til nærmiljøanlegg kan det søkes om inntil 1/2 av bruttokostnad. Kostnadsrammen må være mellom 50.000 og 600.000 Fordeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2018 Sammendrag 25,4% i Nordland, som i 2016, men noe lavere enn 2017. Fylker med høy søknadssum de siste åra ser ut til å få senka innvilgelsesprosenten. Det har sammenheng med kriteriene fo

Søknad om spillemidler for 2017 Rullering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet . Vedtatt plan gjelder for 2013 - 2016. Handlingsprogrammet i kommunedelplanen rulleres i desember 2016. Lag og organisasjoner inviteres til å komme med innspill vedrørende nye anlegg som ønskes tatt med i handlingsprogrammet for 2017 Søknad fra Bærum kulturhus om spillemidler i 2017 til rehabilitering av backstageområde og garderober i tilknytning til Lille scene oversendes Akershus fylkeskommune for behandling. Behandlingen i møtet 16.03.2017 Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur Votering: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt

Idrettsanlegg.no - regjeringen.n

 1. Rekordtildeling av spillemidler Kulturdepartementet har tildelt Rogaland 120 millioner kroner i spillemidler til bygging av idrettsanlegg i 2017. 100-årsjubilanten Hinna er tildelt 2.875.000.
 2. Spillemidler - Momsrefusjon. Her vil det komme informasjoner om hvordan du søker om spillemidler, refusjon av moms og generelle tips for hvordan du finansierer ditt baneprosjekt. Hvordan søke om spillemidler 2015. Spillemidler 2017. Informasjon om ny søknadsrunde 2017(1
 3. Spillemidler til anlegg for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og kultur. Kulturdepartementet fordeler hvert år overskuddet fra Norsk Tipping til ideelle formål. Ett av formålene er spillemidler til anlegg for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og kulturarenaer. Søknadskrav: Søker må opprette kontakt med kommunen anlegget skal ligge
 4. Troms fylkeskommune har tildelt spillemidler for 2017, og to anlegg i Storfjord har fått tildelt midler i år. Disse anleggene har fått midler i årets tildeling Storfjord kommune, Hatteng kunstgressbane kr. 1.018.000,- (delbevilgning 2 av 2
 5. spillemidler til kulturarenaer i Akershus Gjelder fra og med tildelingene i 2017 VEDTATT 13.6.2016 . Retningslinjer for forvaltning av spillemidler til kulturarenaer i Akershus 2 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE REVISJONER DATO ENDRING UTFØRT AV VERSJON 12.5.2016 Forslag til ny
 6. Om nærmiljøanlegg Nærmiljøanlegg er et anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, som ligger i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg

Driftskomiteen 06.11.17 - sak 31/17 - Spillemidler til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg - prioritering av søknader 2017/201 Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er i dag hjemlet i lov om pengespill m.v., samt forskrifter gitt ved kongelig resolusjon av 11. desember 1992. Mer detaljerte bestemmelser er gitt i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2017

Tramp eller ikke: Høyre- leder Benedicte Dyvik er altFår ikke penger til klatrevegg

I 2017 utgjør det totalt 2,6 milliarder, Vi mener derfor det er viktig at friluftsorganisasjonene arbeider for at det fremmes flere søknader som spillemidler til friluftslivsformål, både ved å søke om midler selv og ved å stimulere medlemskommuner og friluftsråd til å søke,. Spillemidler har en gjennomsnittlig ventetid på 1,5 år fra godkjent søknad til tildeling av midler, dere må forskuttere disse midlene og ha en plan for hvordan det skal gjøres. Ha ryddighet i anleggsregnskapet fra dag Fylkeskommunens har satt 30.november 2017 som siste frist for innsending av dokumentasjon til fylkesidrettskonsulenten for vurdering av idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. (Dette skjer via kommunen). Overskridelse av fristen vil medføre at en IKKE kan søke spillemidler til prosjektet i 2018. Frist Norges idrettsforbund får hard kritikk av riksrevisjonen for bruken av 3,7 milliarder kroner i spillemidler fra 2012 til 2017. Riksrevisjonen påpeker at 50 millioner kroner som i denne perioden skulle gå til tiltak for barn og unge, i stedet ble brukt på lønn i Idrettsforbundet

Spillemidler til utstyr 2017 - Norges Fotballforbun

Norges Svømmeforbund

Besøksadresse: Gamle Jåttåvågen 7, 4020 Stavanger. Postadresse: Norges Styrkeløftforbund Idrettens Hus, Viking Stadion Jåttåvågen Postboks 303 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) søkte i går Kulturdepartementet om spillemidler til idrettsorganisasjonen for 2018. Søknaden er på kr 738 400 millioner kroner og reflekterer de mål organisasjonen har satt for 2018 Spillemidler til utstyr 2016 Brukerveiledning og informasjoner. Det er nå klart for en ny søknadsrunde. Søknadsfristen er 23. november 2016. Vi oppfordrer alle til å søke i god tid før søknadsfrist. Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter, retningslinjer for ordningen, nødvendi Søknadsfristen for spillemidler 2017/2018 er 15. oktober 2017. Dette gjelder både nye søknader, og søknader som skal fornyes eller eventuelt gjentas. Det er ikke mulig å sende inn søknad før 1. oktober 2017 på grunn av overgang til nytt saksbehandlersystem

Tildelingen av spillemidler for neste år ble vedtatt i statsråd fredag. Totalt bevilger kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) 710,9 millioner kroner til idretten, en økning på 26,9 millioner fra 2017. Fakta Fakta om tildeling av spillemidler for 2018 Spillemidler - kulturbygg Formål. Bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Kulturdepartementet har fastsatt retningslinjer for bruken av spillemidler til kulturbygg. Hvem kan søke. Kommunen der bygget skal ligge skal fremme søknaden overfor fylkeskommunen Det er i år 29,4 millioner kroner som skal fordeles. Siden starten i 2003 er det fordelt cirka 214 millioner kroner til idrettslag og særforbund. Årets søknadsfrist er 23. november Søknadsfrist for elektronisk innsending av spillemidler til Sandnes kommune er: 1. oktober. Alle som planlegger/skal søke om spillemidler vil ved behov få hjelp og veiledning av kommunen. Alle søkere er selv ansvarlig for at kravene er oppfylt når søknaden sende inn

Fra 2010 til 2017 spilte passasjerer for 3,6 milliarder hos Color Line. Knappe 2,9 milliarder ble utbetalt i gevinster til spillerne. Netto omsetning var dermed 669 millioner. 133,8 millioner ble utbetalt i spillemidler i perioden. 152,6 millioner er utbetalt i perioden 2009-2017 Spillemidler 2018 Lag og foreninger kan nå søke om midler til ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Tiltaket må ha forankring i Leirfjord kommunes plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser

Tildeling spillemidler utstyr 2017 - Skiforbunde

Video: Over 340 000 kroner i tildelte spillemidler til utstyr for

Finansiering og spillemidler Gode idrettsanleg

Spillemidler 2017 - Iveland kommun

Nå får de spillemidler til rulleskiløype og snøproduksjon. Dette bildet er tatt fra da arbeidet ble utført i fjor. Trøndelag fylkeskommune har fordelt årets spillemidler og 31 millioner kroner ble delt ut til prosjekert i Værnesregionen Spillemidler: 200.000 kr. Dugnad 20.000 kr. Oppstart 2017, ferdigstilt. Bro over Sira ved Nessetfossen (ny). Totalkostnad: 3.950.000 kr. Kommunalt tilskudd: 2.950.000 kr. Spillemidler: 1.000.000 kr. Ferdig i 2018. Siden Sirdal kommune ikke fikk innvilget noen søknader om spillemidler i 2018 må de syv første søknadene som blir nevnt fornyes Det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer. For oversikt over hvem som kan søke tilskudd, se V-0732 pkt.2.2.1for ordinære anlegg, og pkt. 3.3.1 for nærmiljøanlegg. Søkere må være registrert i Enhetsregisteret og være tildelt et organisasjonsnummer Spillemidler - Søknadsfristen for spillemidler 2017/2018 er 15. oktober 2017. Dette gjelder både nye søknader, og søknader som skal fornyes eller eventuelt gjentas. MERK at det ikke er mulig å sende.. Invitasjon til informasjonsmøter høsten 2017 - om spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, tilrettelegging for friluftsliv i Troms for 2018 Troms fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i fylket, samt kulturbygg

Spillemidler 2017 Løpenr: 17215/2017 Dokumentrekkefølge i sak: 34 Dokument tittel: Søknad om spillemidler til O-kart ved Sand skole Hopp over liste. Dine personalia. Navn. Adresse. Postnr. Poststed. E-post. Kommentarer. Avbryt. Alle klubber som er tilknyttet NRYF kan søke på spillemidler til utstyrsordningen fra Norges Idrettsforbund. I 2017 søkte 52 klubber tilknyttet NRYF om å få støtte til utstyr som var kjøpt iløpet av 2017. Spillermidler til utstyr er en årlig støtteordning. Alle klubber som har kjøpt utstyr for (Forskutteringsordningen for spillemidler må ha en godkjent spillemiddelsøknad for å kunne forskuttere spillemidler.) Godkjent spillemiddelsøknad av kulturdepartementet mai 2017, når søknaden er fornyet og godkjent i mai 2018 av kulturdepartementet kan de søke Verdal kommune om forskuttering av spillemidler. S

Støtte- og tilskuddsordninge

Spillemidler 2017 Meråker kommune bistår gjerne med kommende års tildeling av spillemidler. Både nye søknader og fornyede søknader har frist 1. oktober 2016. For mer informasjon og søknadsskjema:.. Har klubben din kjøpt inn rekrutteringsvåpen, våpenskap, skytematter eller støtteutstyr for funksjonshemmede i 2018? Da kan dere søke Idrettsforbundet om spillemidler til utstyr, innen 6. februar. Alle som søker, kan regne med å få støtte, inntil 1/3 av innkjøostnaden. Tidligere år har inntil 40 skytterklubber fått bevilga penger fra ordningen, med summer fra 3 500 [

Spillemidler: Mer til selvorganisert aktivitet Regjeringen vil bruke 100 millioner av spillemidlene de tre neste årene til utvikling av selvorganisert aktivitet. Det etableres en ny tilskuddsordning på 35 millioner kroner til neste år, hvor kommuner kan søke om tilskudd til bygging av anlegg for selvorganisert aktivitet Frist: 01.11.2017. Søknad om spillemidler. Det fordeles hvert år tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Søknadsgruppene er ordinære anlegg, nærmiljøanlegg samt anlegg for friluftsliv i fjellet. Det finnes også en søknadsordning for lokale og regionale kulturbygg Spillemidler 2017 Løpenr: 18208/2017 Dokumentrekkefølge i sak: 37 Dokument tittel: Prioritering av spillemidler for 2018 Hopp over liste. Dine personalia. Navn. Adresse. Postnr. Poststed. E-post. Kommentarer. Avbryt. Spillemidler 2017 Løpenr: 7123/2017 Dokumentrekkefølge i sak: 7 Dokument tittel: Revisorgjennomgang for utbetaling av spillemidler - Lysanlegg for idrettsanlegg Sand skole.

Spillemidler for 2017- Frister - Sør-Varanger kommun

Dette med virkning mot søknadsfristen for spillemidler, 15. januar året etter. Den politiske prioriteringen har primært basis i en køordning. - Dette planarbeidet betyr tilgang til statsmidler for 1 - 3 mill. kr. pr. år, i 2017 fikk vi 5 mill.kr. Ut fra dette skapes det anlegg for minst 3 - 10 mill. kr. pr. år i Brønnøy De som planlegger å søke om spillemidler for 2017, bes på forhånd ta kontakt med saksbehandler Linda Gurvin tlf: 31023032. Kommer det inn søknader vil de bli behandlet av Formannskapet 30.11.17 med endelig behandling i Kommunestyret desember 2017. Kommunens frist for videresending av søknader til fylkeskommunen er 15. januar 2018 Du kan logge inn med Spillerkort og kortleser, engangskode på SMS eller Norsk Tipping appen. Velger du MobilApp som påloggingsmetode må du ha lastet ned og aktivert Norsk Tipping appen, denne finner du i Appstore for iOS. For Android må du gå inn på Norsk-Tipping.no via nettleseren på telefonen/nettbrettet ditt, klikk på de tre strekene øverst i høyre hjørne og Slik spiller du Tilskuddssatsen på spillemidler til nærmiljøanlegg er 50 % inntil kr. 300 000, og søknadssum kan variere fra kr. 25 000 til kr. 300 000. For nærmiljøanlegg er det også mulig for andre lag og organisasjoner å søke, eksempelvis velforeninger. Det store etterslepet på spillemidler skaper økt etterspørsel etter forskuttering av.

Orientering

Om momskompensasjon idrettsanlegg

 1. Publisert 09. august 2017 | Oppdatert 09. august 2017 - invitasjon til informasjonsmøter. Friidrettsbaner Moen stadion. På møtene vil vi også informere om spillemidler til friluftslivsanlegg, herunder også tilskudd til skilting og gradering av turløyper og stier,.
 2. ner om at søknadsfristen for å søke går ut onsdag 18. oktober. For mer info om hvordan du går frem for å søke samt hva slags utstyr du kan søke om midler til, klikk deg inn her
 3. 2017 Spillemiddelsøknader Praktisk veileder . 2 Dette dokumentet er ment som en veileder til alle som ønsker å søke spillemidler i Oppdal kommune. Dokumentet er basert på gjeldende bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Tildeling av spillemidler 2018 - idrettsforbunde

 1. Spillemidler til idrettsformål skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Endret:11.10.2018 14:0 28 klubber fikk fra kr 3.500 til kr 31.333, til sammen kr 348.238, fra ordningen med spillemidler til utstyr i 2017. Pengene går til klubbvåpen, våpenskap
 2. Spillemidler kommer fra spilloverskuddet til Norsk Tipping. Midlene fordeles slik: 65 prosent til idrettsformål, 18 prosent til kulturformål og 18 prosent til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
 3. Spillemidler for 2018: Helleland gjør nytt kutt i støtten til NIF-toppene. 710,9 millioner kroner til idretten, en økning på 26,9 millioner fra 2017
 4. Spillemidler. Spillemidler 2020 - søknadsfrist 15. oktober 2019. Søknadsfristen gjelder: • Ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet • Nærmiljøanlegg. Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må være sendt inn og godkjent av Sortland kommune før det søkes om spillemidler
 5. I 2017 fikk Brønnøy kommune svært god uttelling for søknad om spillemidler, med 4 mill. kr. til Salhushallen. Turvei Hestvadet (Svarthopen vest) fikk kr. 273.000,-. I tillegg fikk folkeparken på Lille Brønnøya kr. 700.000,- (og kan søke om ytterligere 1.384.000,-) av kulturbygg / spillemidler
 6. Spillemidler 2018. Tenker du/dere å søke om spillemidler for 2018? Husk søknadsfristen 1. november. Les mer om ordningen og fremgangsmåte i denne artikkelen.. Søknadsfristen er 1. november
 7. Spillemidler til utstyr 2017 NC
Tips: Her er det penger å hente for idrettslagene i HaldenHelt sikkert anlegg - alles ansvar
 • Schiedsrichter kreis 7.
 • Kon tiki mannskap.
 • Flying progress legion.
 • Unfruchtbare tage berechnen.
 • Script hook gta5.
 • Skildring av personer.
 • Mtb tour dolomiten 4 tage.
 • Ibsens gate stengt.
 • Osmosis jones norsk.
 • Sumif tekst.
 • Fiskefarse av frossen fisk.
 • Bedrageri straffeloven.
 • Kul tapet gutterom.
 • Hip hop saarlouis.
 • Jakthund.
 • Erwachsener sheltie gesucht.
 • Koch media western legenden 51.
 • Esslingen stadtführung.
 • Ess etikk samliv seksualitet.
 • Coxsackie virus bei kindern.
 • Kds tanzschule ochsenfurt.
 • Casco plastisk tre.
 • Ikke ta tlf når dette nr ringer 2017.
 • Robert shapiro ben shapiro.
 • Captain morgan black spiced.
 • Wochenblatt waiblingen online.
 • Shift tast.
 • Google pixel 2 xl availability.
 • Ernst happel stadion.
 • Public holidays vietnam 2017.
 • Ulike strategier for konflikthåndtering.
 • Tu darmstadt vpn.
 • Wildwechsel uhrzeit.
 • Poloniusz praca niemcy.
 • Lavendel giftig.
 • Nullstille samsung s6.
 • Leieboerforeningen bergen.
 • Fiskeoppskrifter.
 • Be prepared chords.
 • Måbødalen.
 • Pengertian sistem pers.