Home

Hovedfordeling spillemidler 2021

spillemidler m.m. Kulturdepartementet Årsresultatet i Norsk Tipping AS for 2017 Tippenøkkelen 4 715 mill. kr. +379 mill. Grasrotandelen 455 mill. kr. + 7 mill. Bingoentreprenørenes 17 289 000 hovedfordeling + 5 000 000 inndratte/rentemidler. Kulturdepartementet Årets søknadsrund For tildelinger i 2019. Statens overordnede mål kan sammenfattes i visjonen idrett og fysisk aktivitet for alle. Idrett og fysisk aktivitet for alle innebærer at staten gjennom sin virkemiddelbruk skal legge til rette for at alle som ønsker det, skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet Fordeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2018 Sammendrag 25,4% i Nordland, som i 2016, men noe lavere enn 2017. Fylker med høy søknadssum de siste åra ser ut til å få senka innvilgelsesprosenten. Det har sammenheng med kriteriene fo Regjeringen har i dag fordelt 2 824,8 millioner kroner i spillemidler til idrettsformål for 2018. Beløpet er 227,5 millioner kroner høyere enn i 2017

Finansiering og spillemidler Gode idrettsanleg

 1. Spillemidler til idrettsanlegg 2017 Rapport fra Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund 2018. Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har i samarbeid utarbeidet denne statistikksamlingen gjeldende idrettsanlegg og tilskuddsordningen for anlegg for idrett og fysisk aktivitet
 2. medlem i organisasjonen, som ble beskrevet i NIFs søknad om spillemidler for 2018 av 1. oktober 2017, vil bli tatt med i moderniseringsarbeidet som beskrevet over. Totalt vil dette arbeidet danne grunnlag for de beslutninger idrettsbevegelsen fatter på Idrettstinget 2019, og måten idrettsorganisasjonen vil organisere seg på i fremtiden
 3. SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG En gjennomgang av søknader og tildelinger Utgitt av: revidert anleggsregister for saksbehandling av spillemiddelordningen i 2017. Dette innebar nye Tabell 1 Hovedpostene i årets hovedfordeling sammenlignet med fjoråre
 4. Statsbudsjettet 2021: 2250 millionar kroner i stimuleringsordningar til kultur, frivilligheit og idrett 07.10.2020: Målet for regjeringa er å bidra til at kulturlivet, frivilligheita og idretten skal klare seg gjennom krisa vi no står i. Regjeringa foreslår derfor å løyve 2250 millionar kroner i stimuleringsmiddel til kultur, frivilligheit og idrett i samband med covid-19-utbrotet
 5. Tildeling av spillemidler til utstyr 2017. Norges Skiforbund har nå fått resultatet av fordeling av spillemidler til utstyr for 2017. Totalt mottok Skiforbundet søknader for kr 8 404 645 (totalt for prepareringsutstyr og øvrig utstyr). Av den totale rammen på kr 33 478 127 fra NIF, har NSF fått kr 5 835 317 til fordeling
 6. samfunnet, søker NIF på om spillemidler for 2018, slik: Poster Søknad 2018 Tildelt 2017 Søknad 2017 Post 1: Grunnstøtte NIF sentralt og regionalt 137 500 130 000 147 000 Post 2: Grunnstøtte særforbundene 261 000 248 000 248 000 Post 3: Barn, ungdom og bredde 169 900 161 000 158 000 Post 4 Toppidrett 170 000 145 000 145 00
 7. ister Linda Helleland møtte representanter fra idretten og friluftslivet på Sognsvann i forbindelse med årets hovedfordeling av spillemidler til idrettsformål. Regjeringen har økt idrettsmidlene med 158,9 mill til 2,42 milliarder. Av dette går 40 mill spesielt til friluftsliv, en økning på fem mill fra 2015 (se tabell under). Statens spillemidler til idrettsformål er en andel.

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk

Spillemidler og anleggsåpninger Seniorrådgiver Trond Olav Asperud Samfunnskommunikasjon, Sponsor og Event trond-olav.asperud@norsk-tipping.n Minimål for treerfotball - søk om spillemidler. Derfor er mål for treerfotball ført opp i utstyrslista som støttes av spillemidler til utstyr 2018. NFFs anbefalte størrelse for minimål til treerfotball er 1,2-1,5 meter bredde x 0,75-1,0 meter høyde. Løsninger for lukkede baner Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er i dag hjemlet i lov om pengespill m.v., samt forskrifter gitt ved kongelig resolusjon av 11. desember 1992. Mer detaljerte bestemmelser er gitt i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2017 Spillemidler har en gjennomsnittlig ventetid på 1,5 år fra godkjent søknad til tildeling av midler, dre må forskuttere disse midlene og ha en plan for hvordan det skal gjøres. Ha ryddighet i anleggsregnskapet fra dag 1, dette gjelder også evt dugnad Spillemidler til anlegg for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og kultur. Kulturdepartementet fordeler hvert år overskuddet fra Norsk Tipping til ideelle formål. Ett av formålene er spillemidler til anlegg for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og kulturarenaer. Søknadskrav: Søker må opprette kontakt med kommunen anlegget skal ligge

NK 301 - NEK 399 • NEK 399 er en koordineringsnorm • Normen beskriver hvordan tilknytning mellom bygninger/installasjoner og allmenne nett skal organiseres • Ca 20 medlemmer av komiteen - 2 nye opptatt senest forrige uke • 5 myndigheter er med i arbeidet - DSB, NVE, NKOM, Justervesenet, Datatilsyne Om nærmiljøanlegg Nærmiljøanlegg er et anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, som ligger i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg

Rekordtildeling av spillemidler til idrettsformål i 2018

 1. Utstyret det søkes for, må være kjøpt inn etter 1. januar 2017. I år skal 34,4 millioner kroner fordeles - en økning på fem millioner kroner fra i fjor. Les mer HER om hvordan ditt idrettslag søker om spillemidler til utstyr. Nyheter. Terreng
 2. Spillemidler til utstyr 2017. Det er nå klart for en ny søknadsrunde. Søknadsfristen er 18. oktober 2017. Vi oppfordrer alle til å søke i god tid før søknadsfrist. Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter, retningslinjer for ordningen, nødvendig veiledning og kontaktpersoner finnes på NIFs hjemmeside, under overskriften.
 3. Fordeling av spillemidler til anlegg for fysisk aktivitet 2017 15,1 millioner til idrettsanlegg i Larvik Larvik Klubb Anlegg Tildelt spillemidler 1 Halsen IF Bergeskogen idrettspark - Handicaptoalett klubbhus 30 000 000 152 000 Halsen IF Bergeskogen IP Kunstgressbane- Nytt dekke/rehabilitering 1 000 00
 4. spillemidler til kulturarenaer i Akershus Gjelder fra og med tildelingene i 2017 VEDTATT 13.6.2016 . Retningslinjer for forvaltning av spillemidler til kulturarenaer i Akershus 2 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE REVISJONER DATO ENDRING UTFØRT AV VERSJON 12.5.2016 Forslag til ny
 5. Søknad om spillemidler til utstyr - 2017 I disse dager sender NIF ut info vedrørende muligheten til å kunne søke tilskudd fra ordningen «Spillemidler til utstyr - 2017». Det er i år 34,4 millioner kroner som skal fordeles. Dette er en økning på 5 millioner kroner fra i fjor. Søknadsfristen er 18. oktober 2017

Nærmiljøanlegg er enkle anlegg for fysisk aktivitet, trim og idrettsleik eksempelvis skileikanlegg, tursti/turløype lengre enn 500 m, ballbinge og liknende. Det gis ikke spillemidler til rene lekeplasser og lekeutstyr. Til nærmiljøanlegg kan det søkes om inntil 1/2 av bruttokostnad. Kostnadsrammen må være mellom 50.000 og 600.000 Spillemidler - Momsrefusjon. Her vil det komme informasjoner om hvordan du søker om spillemidler, refusjon av moms og generelle tips for hvordan du finansierer ditt baneprosjekt. Hvordan søke om spillemidler 2015. Spillemidler 2017. Informasjon om ny søknadsrunde 2017(1 Norsk Friluftsliv administrerer to tilskuddsordninger fra det offentlige. Det er Tilskudd til friluftslivstiltak fra Miljødirektoratet og Tilskudd til friluftstiltak for barn og ungdom (spillemidler) fra Kulturdepartementet 2017. Den trer i kraft 1. juli 2018, samtidig med planlagt ikrafttredelse av NEK 400:2018. Normen publiseres i november 2017 av hensyn til leverandørindustrien og for at øvrige berørte aktører skal ha tid til å tilpasse seg de nye kravene

Spillemidler til idrettsanlegg 2017 Gode idrettsanleg

 1. ne alle lag og foreninger om søknadsfristen 15. november 2017spillemidler...
 2. Del av dokument 1 (2018-2019) / Offentliggjort 18.10.2018 Undersøkelse av Kulturdepartementets oppfølging av Norges Idrettsforbunds bruk av spillemidler Kulturdepartementet har ikke sørget for at det har nødvendig informasjon til å kunne vurdere om viktige mål nås, og Norges Idrettsforbunds styring og forvaltning har ikke lagt godt nok til rette for målrettet og effektiv bruk av midlene
 3. Det kan søkes om spillemidler til ordinære anlegg og nærmiljøanlegg som ligger inne i «Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune 2014-2017». Ved den årlige rulleringen av handlingsprogrammet kan ordinære anlegg som er omtalt i planen og nærmiljøanlegg prioriteres for søknad om spillemidler i 2017
 4. Spillemidler museum 26 mill. kr Kreativ næring 17,5 mill. kr Norsk-islandsk kultursamarbeid 1,5 mill. kr 1,27 MRD. KR Kulturrådet 2017 Hovedfordeling . Kulturrådet som utviklingsaktør │Mål å styrke rollen som kunnskapsprodusent og utviklingsaktør i ny strategisk plan 2018-2
 5. Spillemidler - idrettsanlegg Formål. Bidra til utbygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Spillemidler til utbygging og rehabilitering av anlegg skal gi befolkningen mulighet til å drive aktivitet i regi av både frivillige medlemsbaserte organisasjoner og egenorganisert aktivitet
 6. Norges idrettsforbund får hard kritikk av riksrevisjonen for bruken av 3,7 milliarder kroner i spillemidler fra 2012 til 2017. Riksrevisjonen påpeker at 50 millioner kroner som i denne perioden.
 7. De som planlegger å søke om spillemidler for 2017, bes på forhånd ta kontakt med saksbehandler Linda Gurvin tlf: 31023032. Kommer det inn søknader vil de bli behandlet av Formannskapet 30.11.17 med endelig behandling i Kommunestyret desember 2017. Kommunens frist for videresending av søknader til fylkeskommunen er 15. januar 2018

2017-2027 Vedtatt i kommunestyret 14. desember 2016. 1 om statlige spillemidler til de anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som realiseres i kommunen. Planen tar for seg kommunen i et 10-års perspektiv med en hovedrevisjon i hver valgperiode, hels Hovedfordelingen av spillemidler fra departementet til fylkene ga Hedmark en uttelling på til sammen 28,6 millioner kroner, noe som er en økning på drøyt 1,7 millioner kroner fra 2012. Dette blant annet som en effekt av at en større andel av spilleoverskuddet er avsatt til idrettsformål. Av disse midlene fikk altså Alvdal IL 500 000 kroner

(Forskutteringsordningen for spillemidler må ha en godkjent spillemiddelsøknad for å kunne forskuttere spillemidler.) Godkjent spillemiddelsøknad av kulturdepartementet mai 2017, når søknaden er fornyet og godkjent i mai 2018 av kulturdepartementet kan de søke Verdal kommune om forskuttering av spillemidler. S Spillemidler til idrettsanlegg 2016 Rapport fra Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund 2017. Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har i samarbeid utarbeidet denne statistikksamlingen gjeldende. Spillemidler: Mer til selvorganisert aktivitet Regjeringen vil bruke 100 millioner av spillemidlene de tre neste årene til utvikling av selvorganisert aktivitet. Det etableres en ny tilskuddsordning på 35 millioner kroner til neste år, hvor kommuner kan søke om tilskudd til bygging av anlegg for selvorganisert aktivitet Søknadsfrist for elektronisk innsending av spillemidler til Sandnes kommune er: 1. oktober. Alle som planlegger/skal søke om spillemidler vil ved behov få hjelp og veiledning av kommunen. Alle søkere er selv ansvarlig for at kravene er oppfylt når søknaden sende inn Ved stor avstand mellom inntak og fordeling, samt mellom hovedfordeling og underfordelinger (mest aktuelt for næringsinstallasjoner), bør imidlertid behov for flere overspenningsvern vurderes. For nye boliger gjelder forøvrig NEK 399-1, og DSB skriver i Elsikkerhet 86 at ved annen plassering enn ute i tilknytningsskap må tilsvarende overspenningsbeskyttelse / EMI-beskyttelse dokumenteres

Spillemidler - kulturbygg Formål. Bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Kulturdepartementet har fastsatt retningslinjer for bruken av spillemidler til kulturbygg. Hvem kan søke. Kommunen der bygget skal ligge skal fremme søknaden overfor fylkeskommunen Spillemidler til utstyr 2016 Brukerveiledning og informasjoner. Det er nå klart for en ny søknadsrunde. Søknadsfristen er 23. november 2016. Vi oppfordrer alle til å søke i god tid før søknadsfrist. Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter, retningslinjer for ordningen, nødvendi Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til en infrastruktur som gir befolkningen mulighet til både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idrette. Nedre grense for godkjent kostnad ved beregning av tilskudd er pr. 2017 kr 150 000

Les mer om endringer for søknader om spillemidler. (PDF, 362 kB) Averøy kommune har i inneværende planperiode 2017 - 2020 delt fokus på tre innsatsområder: rammevilkår, anlegg og turstier. Her er samlet utdrag for handlingsplanene for de tre innsatsområdene i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Averøy. (PDF, 195 kB Alle klubber som er tilknyttet NRYF kan søke på spillemidler til utstyrsordningen fra Norges Idrettsforbund. I 2017 søkte 52 klubber tilknyttet NRYF om å få støtte til utstyr som var kjøpt iløpet av 2017. Spillermidler til utstyr er en årlig støtteordning. Alle klubber som har kjøpt utstyr for Søknad fra Bærum kulturhus om spillemidler i 2017 til rehabilitering av backstageområde og garderober i tilknytning til Lille scene oversendes Akershus fylkeskommune for behandling. Behandlingen i møtet 16.03.2017 Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur Votering: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt

Samfunnsoppdrag, Spillemidler, Sponsorater. 1948 Norsk Tipping ble etablert for å Hovedfordeling 2018 - Kultur. Norsk Tipping AS 21.09.2018 5. https: Kultur og kunst i 2017 Lokale lag og foreninger Innen Idrett mottok . 266. millioner i 2017 Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til å gi befolkningen mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av idretten. for behandling i 2017. Søknadsfristen i 2017 er også 1. mars 2017 Med spillemidler menes det i denne sammenheng de økonomiske midler som bevilges til idrettsformål etter Lov om pengespill. For 2017 er dette 64 prosent av overskuddet fra Norsk Tipping AS. 1.4 Mot nye Asker kommune Mot slutten av planperioden vil Røyken kommune gå inn som en del av nye Asker kommune Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2018. Lag, foreninger eller andre sammenslutninger som ønsker å søke om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, må ta kontakt innen fristen 1. okt. NB! Lag og foreninger skal IKKE sende elektronisk søknad gjennom www.idrettsanlegg.no, før de har vært i kontakt med. Tildelingen av spillemidler for neste år ble vedtatt i statsråd fredag. Totalt bevilger kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) 710,9 millioner kroner til idretten, en økning på 26,9 millioner fra 2017

smp-stories-top-widget. Tildelingen av spillemidler for neste år ble vedtatt i statsråd fredag. Totalt bevilger kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) 710,9 millioner kroner til idretten, en økning på 26,9 millioner fra 2017 Fylkeskommunens har satt 30.november 2017 som siste frist for innsending av dokumentasjon til fylkesidrettskonsulenten for vurdering av idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. (Dette skjer via kommunen). Overskridelse av fristen vil medføre at en IKKE kan søke spillemidler til prosjektet i 2018. Frist

9. oktober 2017 Anne Kristin Rødal Aktuelt, Kultur, idrett og fritid, Nyheter Spillemidler 2018 Kulturdepartementet har lansert nytt fagsystem, nettsider og søknadsskjema for spillemidler 2018 Fristen for å søke spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg er 1. november 2017. På grunn av overgang til nytt søknadssystem åpnes søknadsskjemaet først 1. oktober. Hilsen kulturkontore Søkere om tilskudd av spillemidler til nærmiljøanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, velforeninger, borettslag, andelslag eller andre sammenslutninger. Vilkår. Nye ordinære anlegg må være med i gjeldende Kommunedelplan for kultur, inkl. idrett og friluftsliv 2017-2020. Det kan søkes om inntil 1/3 av bruttokostnad Spillemidler 2017 Meråker kommune bistår gjerne med kommende års tildeling av spillemidler. Både nye søknader og fornyede søknader har frist 1. oktober..

Idrettsanlegg.no - regjeringen.n

 1. Spillemidler for 2018: Helleland gjør nytt kutt i støtten til NIF-toppene. 710,9 millioner kroner til idretten, en økning på 26,9 millioner fra 2017
 2. Troms fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet innen følgende anleggskategorier: • Ordinære anlegg - nye og rehabilitering • Nærmiljøanlegg. Merk! Søknader, både nye og fornyede, skal fremmes elektronisk. Ny søknadsportal åpner 1.oktober 2017
 3. Spillemidler utstyr 2016. Det er klart for årets runde med søknader om spillemidler til utstyr, (ca 20. februar 2017). Nytt av året er at prepareringsutstyr langrenn inngår i ordningen, nå som en permanent ordning - se oversikt over godkjent utstyr lenger ned

Tildeling spillemidler utstyr 2017 - Skiforbunde

Spillemidler 2017 Løpenr: 18208/2017 Dokumentrekkefølge i sak: 37 Dokument tittel: Prioritering av spillemidler for 2018 Hopp over liste. Dine personalia. Navn. Adresse. Postnr. Poststed. E-post. Kommentarer. Avbryt. Spillemidler 2017 Løpenr: 7123/2017 Dokumentrekkefølge i sak: 7 Dokument tittel: Revisorgjennomgang for utbetaling av spillemidler - Lysanlegg for idrettsanlegg Sand skole.

Tildeling spillemidler kulturbygg 2016 Kulturbadet Sandnessjøen, Alstahaug 5 399 733 Meieriet kultursenter, Vestvågøy 1 304 699 6 704 432 . Author: Tove Veiåker Created Date: 12/11/2017 12:46:06 PM. Spillemidler til 2019. 12.12.2019 Christer Madsen. Hvert år kan klubber søke midler til støtte av utstyr. I år kan du søke om utstyr til treerfotball samt mål 5x2 meter. Cupfinaleseminaret: - Det er en fantastisk møtearena. 11.12.2019 Håkon Meisingset Solheim. Cupfinaleseminaret og. Søknadsfrist til kommunen for Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2019 er 1. november 2018

Mer spillemidler til friluftsliv - Norsk Friluftsli

Fakta om tildeling av spillemidler for 2017. Idrettsminister Linda Hofstad Helleland kommer med en rekke krav til det sentrale idrettsleddet i forbindelse med tildelingen av årets spillemidler. Del på Twitter Tips en venn Skriv ut 09.12.2016 - NTB Spillemidler for 2017- Frister Ta kontakt med kommunen for nærmere veiledning. Til alle lag, foreninger og institusjoner i Sør-Varanger som har planer om å søke Spillemidler for 2017 - ordinære anlegg og nærmiljøanlegg - eventuelt rehabilitering RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL KULTURARENAER I TROMS - 1. JANUAR 2017 1 Formål Fylkesplan for Troms 2014-2025 er regionens felles plattform for det regionale utviklingsarbeidet i Troms. En av strategipunktene er at I Troms skal det legges til rette fo Nyheter spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016-2017 Bestemmelsene gjelder for søknader om tilskudd og tildelinger i 2017. De viktigste endringer fra tidligere bestemmelser er som følger: Det ytes ikke lenger tilskudd basert på verdien av gaver, jf. pkt. 2.1.1. Det vises samtidig til a

Over 340 000 kroner i tildelte spillemidler til utstyr for

 1. Besøksadresse: Gamle Jåttåvågen 7, 4020 Stavanger. Postadresse: Norges Styrkeløftforbund Idrettens Hus, Viking Stadion Jåttåvågen Postboks 303
 2. Søknad om spillemidler for 2017 Rullering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet . Vedtatt plan gjelder for 2013 - 2016. Handlingsprogrammet i kommunedelplanen rulleres i desember 2016. Lag og organisasjoner inviteres til å komme med innspill vedrørende nye anlegg som ønskes tatt med i handlingsprogrammet for 2017
 3. spillemidler til prosjekter som innebærer at private investorer har mulighet til å . ta ut fortjeneste gjennom ulike former for eierskap eller driftsavtaler. Hovedprinsippet om at spillemidlene ikke skal danne grunnlag for fortjeneste-baserte eiere opprettholdes. BAD, PARK OG IDRETT - Sandefjord, 15. juni 2017

I 2017 utgjør det totalt 2,6 milliarder, Vi mener derfor det er viktig at friluftsorganisasjonene arbeider for at det fremmes flere søknader som spillemidler til friluftslivsformål, både ved å søke om midler selv og ved å stimulere medlemskommuner og friluftsråd til å søke,. Kultur- og folkehelseutvalget i Møre og Romsdal behandlet 7. juni tildeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Som i fjor var det en rekordstor sum til fordeling, totalt 72,7 millioner. Av disse fikk Kristiansund 6,64 millioner Utvalg for kultur og oppvekst 2016-2019 21.11.2017 Formannskapet 2015 - 2019 30.11.2017 Bystyret 2015 - 2019 14.12.2017 Prioritering av søknader om spillemidler 2018 - rullering av handlingsprogram til kommunedelplan fysisk aktivitet 2018-2021 Innstillingssak. Medsaksbehandlere: Rådmannens innstilling Politisk vedtak Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.12.2014 PS 102/14 Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015 - 2018 BEHANDLING Invitasjon til informasjonsmøter høsten 2017 - om spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, tilrettelegging for friluftsliv i Troms for 2018 Troms fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i fylket, samt kulturbygg

Spillemidler til utstyr 2017 - Norges Fotballforbun

Det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer. For oversikt over hvem som kan søke tilskudd, se V-0732 pkt.2.2.1for ordinære anlegg, og pkt. 3.3.1 for nærmiljøanlegg. Søkere må være registrert i Enhetsregisteret og være tildelt et organisasjonsnummer Alle som vil søke om spillemidler for 2018 må nå begynne å forberede seg. Søkeportalen idrettsanlegg.no er under omlegging, men åpner igjen 1. oktober 2017. Ta gjerne kontakt med kulturkontoret dersom det er behov for veiledning Spillemidler 2017 Løpenr: 13882/2017 Dokumentrekkefølge i sak: 26 Dokument tittel: Søknad om spillemidler til kulturbygg Hopp over liste. Dine personalia. Navn. Adresse. Postnr. Poststed. E-post. Kommentarer. Avbryt.

Tildeling av spillemidler 2018 - idrettsforbunde

Frist for innlevering av søknad til Ibestad kommune 15.oktober 2017 Tilskudd av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2018. Troms fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet Fylkestinget fordeler ordinære spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i juni hvert år. Ordningen gis ikke tilbakevirkende kraft. Det betyr at interkommunale anlegg som har mottatt tilsagn om spillemidler til og med søknadsåret 2017, ikke kan søke på denne ordningen. Les mer om spillemidler Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i lov om pengespill. Detaljerte bestemmelser er gitt i publikasjonen Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Søkere kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger 10 Spillemidler.. 28. Side 3 10.1 Krav til søkere friluftsliv 2017 - 2019, mens Namdalseid hadde kun årlig rullering av Anleggsplan for idrett og friluftsliv som ble laget i 2012

Rekordtildeling av spillemidler - Rogalands Avi

Fylkeskommunen har fordelt spillemidler til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg for 2017. Totalt har fylkeskommunen fordelt 127,7 millioner fra spillemiddelpotten. Totalt fordeles det 24,4 millioner kroner til 19 anlegg i de syv Follo-kommunene. Drøbaksbadet får soleklart mest - 10,5 millioner kroner Spillemidler til utstyr 2018. Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund har satt av til sammen 35,8 millioner kroner som skal tildeles klubber og særforbund. Dette er 1,4 millioner kroner mer enn i 2017. Beløpet har aldri vært høyere Trøndelag fylkeskommune har fordelt årets spillemidler og 31 millioner kroner ble delt ut til prosjekert i Værnesregionen. Aller flest spillemiddelkroner får Selbu med drøyt 13 millioner. Det er hovedutvalg for kultur i fylket som fordeler spillemidlene Tilskuddssatsen på spillemidler til nærmiljøanlegg er 50 % inntil kr. 300 000, og søknadssum kan variere fra kr. 25 000 til kr. 300 000. For nærmiljøanlegg er det også mulig for andre lag og organisasjoner å søke, eksempelvis velforeninger. Det store etterslepet på spillemidler skaper økt etterspørsel etter forskuttering av. Levanger Fritidspark (LFP) har ikke meldt inn noen anlegg ved rullering vår 2017, men gis likevel anledning til å søke spillemidler 2017/2018 hvis det blir aktuelt. Den videre anleggsutviklingen på LFP avhenger av videre arbeid med Disposisjonsplan for LFP og avklaring med sykkelvelodromen

Spillemidler 2017 Løpenr: 17215/2017 Dokumentrekkefølge i sak: 34 Dokument tittel: Søknad om spillemidler til O-kart ved Sand skole Hopp over liste. Dine personalia. Navn. Adresse. Postnr. Poststed. E-post. Kommentarer. Avbryt. Treningsparken på Smerlingstrand på Tofte sto klar i 2017 og skulle delvis finansieres ved hjelp av spillemidler. Treningsparken ble innvilget spillemidler på 300 000 kroner i 2018, men kan nå bli trukket tilbake Møte 6: Onsdag 7. september kl. 18.00 - 21.30 Bardufosstun, Målselv. Troms fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i fylket, sam og fysisk aktivitet 2017-2020, vedtatt i kommunestyret 15.12.2016. Kapitler som omhander friluftsliv er utvidet og omfatter også det en kan kalle en sti- og løypeplan. Spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er hjemlet i lov om pengespill Tildelingen av spillemidler for neste år ble vedtatt i statsråd fredag. Totalt bevilger kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) 710,9 millioner kroner til idretten, en økning på 26,9 millioner fra 2017. Allerede ved fjorårets tildeling varslet Helleland at hun ville kutte i tilskuddet til NIFs sentralledd også for 2018 Driftskomiteen 10.05.17 - sak 14/17 - Innmelding av nye idrettsanlegg som gir mulighet for å søke spillemidler 2017/2018 Saksbehandler: Kjersti Nordberg Arkivref. 2017/137

 • Fitnesscenter husum öffnungszeiten.
 • Kia soul konfigurator.
 • Diablo 3 necromancer pet build.
 • Anastasia dipbrow shades.
 • Kvikkleire trondheim.
 • Jobs in leipzig für ungelernte.
 • Hexen hexen stream.
 • Ha det vondt kryssord.
 • Hva er design og håndverk.
 • Kreisbote kempten.
 • Chrome android translate page.
 • Restaurant heidekrug oberjünne.
 • Bike mistelbach.
 • Blanding av bordeaux og konjakk.
 • Tre nøtter til askepott julaften nrk.
 • Fakta om våren wikipedia.
 • Skatt på helseforsikring.
 • Lasertag hannover ab welchem alter.
 • Morgan freeman the story of god watch online.
 • Haus mieten rheinland pfalz provisionsfrei.
 • Importancia de la arteria iliaca interna.
 • Pendress barn.
 • Conny koppers jahreshoroskop 2018.
 • Oslo kommune dps.
 • Bhw immobilien bad salzuflen.
 • Mine tidligere arbeidsgivere.
 • Ordenstall nynorsk.
 • Hva er lipider.
 • Newton islam.
 • Clas ohlson merkelapper.
 • Durban kriminalitet.
 • Günstigste reisezeit dubai.
 • Nrj morgenshowet podcast.
 • Kristiansand klima.
 • Såning af blomsterfrø.
 • Hausarzt sprechstunden.
 • Sørlig vågehval.
 • Livsglede definisjon.
 • Fransk middagsrett.
 • Eurospar butikk stavanger.
 • Koranen 8 12 norsk.