Home

Særlig uavhengig stilling universitet

Arbeidstakere i ledende eller særlig uavhengig stilling er i stor grad unntatt fra arbeidsmiljølovens vernebestemmelser om hvor lenge man kan arbeide hver dag og hver uke. Men også disse arbeidstakerne skal sikres en forsvarlig arbeidstidsordning, og det er arbeidsgivers plikt å sørge for dette såkalt særlig uavhengig stilling, jfr. aml. § 10-12 (2). Det er likevel nødvendig å vurdere samme bestemmelses (1), dvs. unntak for arbeidstakere ansatt i en ledende stilling. Dette fordi begrepet særlig uavhengig stilling avgrenses oppad mot ledende stilling, og fordi begrepene i praksis har vist seg å gli over For arbeidstakere i særlig uavhengig stilling åpner Hovedtariffavtalen for kompensasjon for inntil 300 timer pr år, såfremt instituttleder pålegger og kontrollerer arbeidet. Særskilt vurdering av spesialtannleger og instruktørtannleger. Nevnte stillinger er av UiO i utgangspunktet ikke definert som særlig uavhengige stillinger Faktaark: Særlig uavhengig stilling. Forskerforbundet har utarbeidet et faktaark om begrepet særlig uavhengig stilling. Faktaarket inneholder en gjennomgang av det aktuelle lov- og regelverket og hva som skal til for å definere at en arbeidstaker har en særlig uavhengig stilling

Arbeidstakere i ledende eller særlig uavhengig stilling

 1. Særlig uavhengig stilling . Den andre gruppen som står i en særstilling er arbeidstakere i særlig uavhengig stilling. På samme måte som med ledende stilling må man her foreta en helhetsvurdering av stillingens karakter. Dette er relevante momenter i vurderingen av om en arbeidstaker skal regnes for å inneha en særlig uavhengig.
 2. Særlig uavhengig stilling • En ansatt med en særlig uavhengig stilling har en overordnet og ansvarsfull stilling. • Arbeidstakere med slik stilling er unntatt fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. • Det er et vilkår at arbeidstakeren har en reell mulighet for selv å styre når og hvordan arbeidet utføres. Tema: arbeidsti
 3. Lønnen må altså være markant høyere for at det skal lønne seg å velge en særlig uavhengig stilling fremfor en stilling med overtidsbetalt. Vår erfaring er at det ikke alltid er en nødvendig sammenheng mellom lønnsnivå og arbeidsbelastning for ansatte i særlig uavhengige stillinger
 4. Videre viser Arbeidstilsynet til at med særlig uavhengig stilling menes arbeidstakere som ikke har direkte lederfunksjoner, men som likevel har overordnede og ansvarsfulle stillinger. Dette dreier seg om arbeidstaker som selv prioriterer sine oppgaver, de bestemmer selv hva de skal gjøre, hva som skal delegeres til andre, når arbeidet skal gjøres og hvordan arbeidet skal utføres
 5. Artikkelen ser nærmere på hva som karakteriserer en ledende eller særlig uavhengig stilling, som medfører at arbeidstaker ikke omfattes av arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven. Omkring 10-15 % av arbeidstakerne er unntatt på dette grunnlaget. 1. Innledning Arbeidsmiljøloven kapittel 10 regulerer i detalj arbeidstidens lengde, plassering og grenser for de aller fleste arbeidstakere

Omtrent ti prosent av arbeidsstyrken står i ledende eller særlig uavhengig stilling og er unntatt det vesentlige av arbeidstidsreglene. De kan arbeide mer fritt og uavhengig og har større ansvar, men har normalt ikke rett på overtidsbetaling. Forfattere En særlig uavhengig stilling innebærer ofte at arbeidsbelastningen er høyere. Dersom grunnlønnen ikke tilsvarer arbeidsbelastningen, kan man risikere at timelønnen blir svært lav. Dersom man blir tilbudt en slik særlig uavhengig stilling, er det derfor viktig å fremforhandle en god grunnlønn som kompenserer belastningen utover normal arbeidstid Særlig uavhengig stilling. En særlig uavhengig stilling er ikke en ledende stilling, men likevel en overordnet og ansvarsfull stilling. Dette er typisk stillinger der det kreves stor fleksibilitet og hvor arbeidstidsbestemmelsene blir uhensiktsmessige å anvende «særlig uavhengig stilling», og søke å klarlegge innholdet av bestemmelsen, jf. arbeidsmiljøloven § 10-12 (2). Problemstillingen må sees i lys av at ordinære arbeidstakere generelt sett har blitt mer selvstendige og uavhengige enn tidligere, på grunn av ny teknologi og omorganisering av arbeidslivet særlig uavhengig stilling jf. aml. § 10-12 andre ledd Med hovedfokus på særtrekkene til arbeidstakere i særlig uavhengig stilling Kandidatnummer: 41 Antall ord: 12 881 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN 10.05.1

 1. Ansatte ved universitet og høgskoler har en del særbestemmelser som gjelder for deres lønns- og arbeidsvilkår. såfremt den ansatte ikke vurdert til å ha en særlig uavhengig stilling. Dette innbærer at arbeidstiden skal legges innenfor kl. 07.00 og 17.00,.
 2. Særlig uavhengig stilling . Informasjon til tillitsvalgte og medlemmer . 1. Innledning . Særlig uavhengig stilling er et rettslig begrep i arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel og i tariffav-taler. Ansatte i særlig uavhengig stilling er unntatt fra de fleste bestemmelsene om arbeidstid i ar
 3. nelige arbeidstidsreglene. Undersøkelser fra 2005 støtter opp om denne teorien.10 I tilfeller hvor det er arbeidstaker som mangler informasjo

5.3 Kjennetegn ved arbeidstakere som er i ledende eller særlig uavhengig stilling 38 5.4 Arbeidstakere i ledende stillinger 40 5.5 Arbeidstakere i særlig uavhengige stillinger 47 6. Innledende om arbeidsgiverundersøkelsen 58 6.1 Registrering av overtid 58 6.2 Arbeidsgivers kjennskap til unntaksbestemmelsene 66 7 Ansatte som har en ledende eller særlig uavhengig stilling, er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene. Dette gjelder ansatte som enten har overordnede stillinger med klare lederfunksjoner (ledende stilling) elle arbeidstakere som ikke har direkte lederfunksjoner, men som likevel har overordnede og ansvarsfulle stillinger (særlig uavhengig stilling) For arbeidstakere som har en særlig uavhengig stilling, kommer ikke bestemmelsene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven kapittel 10 til anvendelse, med noen få unntak. Dette følger direkte av aml § 10-12 annet ledd. Hvem er så disse arbeids

Faktaark: Særlig uavhengig stilling - Forskerforbunde

Særlig uavhengig stilling må etter sin ordlyd forstås som en arbeidstaker som tidsmessig styrer arbeidsdagen Tilbake på Universitetet i Oslo mener de to jusstudentene at det er bra at det. Særlig uavhengig stilling Skrevet av: Bjørn Jacobsen 1. INNLEDNING Arbeidsmiljølovens karakter av sosial vernelovgivning kommer klart til uttrykk i kapittel 10, som gjennomfører EUs arbeidsdirektiv (Direktiv 2003/88/EF) i norsk rett

dc.date.accessioned: 2013-03-12T10:15:34Z: dc.date.available: 2014-03-19T23:30:15Z: dc.date.issued: 2008: en_US: dc.date.submitted: 2008-11-20: en_US: dc.identifier. En særlig uavhengig stilling må innebære en tydelig og åpenbar «selvstendighet» eller «uavhengighet» i hvordan og på hvilken tid arbeidsoppgaver organiseres og gjennomføres. Dette er arbeidstakere som selv bestemmer hva de skal gjøre, hva som skal delegeres til andre,. Unntaket er når den ansatte er i en særlig uavhengig og kontrollerende stilling, men vi har nå avdekket at dette unntaket sannsynligvis misbrukes i mange bedrifter. Unntaksbestemmelsen har blitt et smutthull, sier Brekke. Har ikke større ansvar Har vitenskapelige ansatte «særlig uavhengig stilling»? Ved UiA er det satt i gang en prosess som kan resultere i store endringer i arbeidsvilkårene for vitenskapelig ansatte. I 2018 avdekket en intern revisjonsrapport (Revisjonsrapport, 2018; Khrono, 2018) at..

Ledende og særlig uavhengig stilling - unntak fra

Ikke bare ansatte i «ledende stilling», men også de som har «særlig uavhengig stilling» kan unntas fra kapittel 10 i arbeidsmiljøloven. Forutsetningen er at disse, selv om de ikke er ledere, har overordnede og ansvarsfulle stillinger, samt at stillingen har et selvstendig preg En særlig uavhengig stilling må innebære en tydelig og åpenbar «selvstendighet» eller «uavhengighet» i hvordan og til hvilken tid arbeidsoppgaver organiseres og gjennomføres.Generelt kan en si at begrepet dekker arbeidstakere som i stor grad selv prioriterer sine oppgaver, hva de skal gjøre, når arbeidet skal gjøres og hvordan arbeidet skal utføres

En særlig uavhengig stilling må innebære en tydelig og åpenbar selvstendighet eller uavhengighet i hvordan og til hvilken tid arbeidsoppgaver organiseres og gjennomføres. Begrepet dekker arbeidstakere som i stor grad selv prioriterer sine oppgaver, hva de skal gjøre, når arbeidet skal gjøres og hvordan arbeidet skal utføres Arbeidsrett - Et tema i media den siste tiden har vært at mange unge nyutdannede ikke får overtidsbetalt. En grunn til dette kan være at de anses å ha en såkalt særlig uavhengig stilling. I denne ukens tips skal vi se nærmere på hva som ligger i dette unntaket fra arbeidstidsreglene, samt unntaket for ansatte med ledende stilling Dårlig anbefaling om «særlig uavhengig stilling» for å få fleksibel arbeidstid. Advokat Nicolay Skarning anbefaler å be om særlig uavhengig stilling for å få fleksibel arbeidstid og mulighet til å fordele arbeid utover dag og kveld (innlegg i DN 25. oktober). Det er tre grunner til å ikke følge anbefalingen Særlig uavhengig stilling blir brukt feil. Norske domstoler har flere ganger slått ned på feil bruk av «særlig uavhengig stilling». I en undersøkelse gjennomført av Sentio as blir det bekreftet at langt flere arbeidstakere blir ansatt i slike stillinger enn det som var lovgivers intensjon Tittelen «særlig uavhengig stilling» brukes altfor ofte, og fører til at ansatte utnyttes. Arbeidsgiver snor seg unna både å utbetale overtid og å overholde andre punkter om arbeidstid i arbeidsmiljøloven

Ole Erik (61) styrer sin egen arbeidstid i «særlig

Unntakene - særlig uavhengig eller ledende stilling. I henhold til arbeidsmiljøloven § 10-12 nr 1 og 2, kommer bestemmelsene i arbeidstidskapittelet (med enkelte unntak) ikke til anvendelse for arbeidstakere i ledende stilling og for arbeidstakere i særlig uavhengig stilling «Særlig uavhengig stilling» kan høres forlokkende ut for mange arbeidstakere. Sannheten er at mange arbeidsgivere uberettiget benytter stillingstittelen for å spare penger og unngå overtidsreglene. Arbeidstakerne taper lønn og fritid Bestemmelsene om arbeidstid kan fravikes for arbeidstakere i ledende eller særlig uavhengig stilling, jf. aml. § 10-12 (1) og (2). Arbeidstakere i slike stillinger vil være unntatt begrensningene i forhold til for eksempel arbeidstid, overtid og overtidskompensasjon ledende stilling og særlig uavhengig stilling hver for seg, da arbeidsmiljø-loven § 10-12 oppstiller dem som to forskjellige alternativer. Til slutt sier vi noe om mulige konsekvenser for arbeidsgiver dersom stillingens reelle innhold ikke er av slik ledende eller særlig uavhengig art. Ledende stilling Begrepet ledende stilling peker naturli

Er du «særlig uavhengig»? - Magm

Ledende og særlig uavhengig stilling - Tekn

En «særlig uavhengig stilling» er ifølge Arbeidstilsynet en bestemmelse som blant annet er ment å omfatte arbeidstagere som ikke innehar lederfunksjoner, men som likevel har overordnede og ansvarsfulle stillinger. Det er ikke nok å kontrollere arbeidstiden selv Stadig flere, ofte unge nyutdannede, ansettes på vilkår om særlig uavhengig stilling. Media har i den siste tiden hatt flere oppslag om at bestemmelsen misbrukes. Inger Rose Mathisen, rådgiver i Sticos. 12.03.17. Konkret betyr særlig uavhengig stilling at disse er unntatt fra Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid Ledende og særlig uavhengig stilling. Ansatte i ledende eller særlig uavhengige stillinger kan unntas fra de fleste reglene i arbeidstidskapittelet. Arbeidsgiver vil alltid ha plikt til å ta hensyn til sikkerhet, helse og velferd ved ordningen av arbeidstiden Spørsmål: Jeg er ansatt som markedssjef i fulltids stilling. Årslønnen min ligger midt på treet i forhold til det som er snittet for min type stilling i landsdelen. I kontrakten min står det at stillingen er ledende/særlig uavhengig. Videre står det at overtid er inkludert i lønnen. Jeg får stadig tildelt oppgaver relatert til drift, salgsledelse og personal i tillegg til de.

Video: Ledende eller særlig uavhengig stilling - Jusstorge

Ifølge lovens forarbeider er en «særlig uavhengig stilling» en stilling som er overordnet og ansvarsfull, men som ikke er en ledende stilling. Arbeidstaker i en slik stilling har stor grad av selvstendighet og avgjørelsesmyndighet når det gjelder prioritering av arbeidsoppgaver, og hvordan arbeidet skal utføres, og kontrollerer selv sin egen arbeidstid OM ARBEIDSTID FOR ARBEIDSTAKERE MED SÆRLIG UAVHENGIG STILLING Jeg viser til departementets høringsbrev av 20. desember 2007. Jeg har vondt for å se at de forslagene som skisseres i høringsnotatet, er godt gjennomtenkt. Saken har bakgrunn i en bekymring for at bestemmelsen i aml. § 10-12 annet ledd i praksi En særlig uavhengig stilling etter loven innehas av en ansatt som har en overordnet og ansvarsfull stilling med frihet til å prioritere egne oppgaver, som selv bestemmer hva som skal gjøres, hva som skal delegeres til andre og når og hvordan arbeidet skal utføres Om man har særlig uavhengig stilling så har man ikke krav på overtidsbetaling. Men i begrepet så ligger det for det første at det skal være særlig, altså at et fåtall i en bedrift kan ha det. Ikke sant? Har funnet ut at det også betyr at om man har slik stilling så skal man ha mulighet til å plan.. De som er unntatt - de med ledende eller «særlig uavhengig stilling» - er praktisk talt unntatt fra alle bestemmelsene om arbeidstid. Utvalget anbefaler å stramme inn noe i forhold til bruken av av «særlig uavhengig stilling», samtidig som man innfører en mellomkategori som forholder seg til mer fleksible bestemmelser

Ledende eller særlig uavhengig stilling

Ansatte i ledende eller særlig uavhengig stilling registrerer ikke arbeidstid. NB. Statens avtale om kjernetid fra 9-1430 har blitt satt ut av kraft for en periode på grunn av den spesielle situasjonen vi befinner oss i. Det betyr at ansatte kan arbeide til de tider det er praktisk mulig Det har du nemlig ikke hvis du har en såkalt «særlig uavhengig stilling», og det er ikke uvanlig at arbeidsgivere påstår at stillinger er av den arten, forklarer Pedersen. Hun understreker at arbeidsgiveren ikke uten videre kan bestemme at stillingen din er en særlig uavhengige stilling, og det nytter heller ikke at du og arbeidsgiveren er enig i dette

Særlig uavhengig stilling Er du ansatt som, eller fått tilbudt en stilling der stillingsformen din er særlig uavhengig stilling, er det et par ting du bør være klar over.Særlig uavhengige stillinger er unntatt fra de fleste av reglene om arbeidstid Ansatte i ledende stilling er ikke underlagt kravet om å registrere arbeidstid. 3.2 Ansatte i særlig uavhengig stilling. Amls begrep særlig uavhengige stilling karakteriseres av at stillingsinnehaverne har en «selvstendighet» eller «uavhengighet» i hvordan og til hvilken tid arbeidsoppgaver organiseres og gjennomføres

Omtrent ti prosent av arbeidsstyrken står i ledende eller særlig uavhengig stilling og er unntatt det vesentlige av arbeidstidsreglene. De kan arbeide mer fritt og uavhengig og har større ansvar, men har normalt ikke rett på overtidsbetaling. Forfatteren behandler spørsmål som: - Når kan ansatte unntas fra arbeidstidsreglene? - Hva er en «ledende» eller «særlig uavhengig» stilling Det er jo ikke slik at man ikke har behov for fritid fordi man har en ledende eller særlig uavhengig stilling. Det vises gjerne til at ansatte som har en ledende eller særlig uavhengig stilling selv kan bestemme når arbeidet skal utføres, og at de kan komme litt senere noen dager, gå litt før eller ta fri enkeltdager etter perioder med høyt arbeidspress

'Særlig uavhengig stilling,' sa du? - arbeidsnytt

Dom: Krav på overtidsgodtgjørelse - unntaket for ansatte i ledende eller særlig uavhengige stillinger. Drammen tingrett avsa 9. mai 2016 dom i saken hvor spørsmålet var om en tidligere salgssjef , innehadde en ledende eller særlig uavhengig stilling, slik at det var adgang til å fravike arbeidsmiljølovens bestemmelser om utbetaling av overtidsgodtgjørelse Universitetet i Bergen definerer for mange vitenskapelig ansatte som særlig uavhengige. Det mener Forskerforbundet, som antar at det er økonomiske hensyn og ønske om å unngå tidsregistrering som ligger bak. UiB definerer sine vitenskapelig ansatte til å inneha særlig uavhengige stillinger eller et uavhengig organ som har fått ansvar for utnevnelsen i henhold til medlemsstatens nasjonale rett. 2. Hvert medlem skal ha de kvalifikasjoner, den erfaring og den kompetanse, særlig på området vern av personopplysninger, som er nødvendig for å utføre sine oppgaver og utøve sin myndighet Er du interessert i stilling som dekan ved NMBU? Om stillingen. Ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) er det ledig stilling som dekan, med forventet oppstart 1.juni 2021. Dekanen har støtte i en profesjonell administrasjon og vil derfor normalt ha den faglig-strategiske ledelse som et særlig viktig arbeidsfelt Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet. NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter

Er det riktig at du er særlig uavhengig? Særlig uavhengig stilling. Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening. NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 65 449 følgere · Universitet og høgskole. UKA. 35 794 følgere · Frivillig organisasjon En særlig uavhengig stilling må innebære en tydelig og åpenbar «selvstendighet» eller «uavhengighet» i hvordan og til hvilken tid arbeidsoppgaver organiseres og gjennomføres. Som NHO skriver i sin høringsuttalelse: «dette dreier seg om arbeidstakere som selv prioriterer sine oppgaver Med Særlig uavhengig stilling har du ikke krav på betalt overtid eller andre særtillegg. level 2. 2 points · 22 days ago. Er særlig uavhengig stilling bare et synonym for «du er nyutdanna og må finne deg i at vi utnytter deg litt»? level 1. Viken 4 points · 24 days ago · edited 24 days ago

Overtid i ledende eller særlig uavhengig stilling

Universitetet i Agder ledes i den daglige driften av valgt rektor og tilsatt universitetsdirektør. Universitetsstyret er institusjonens øverste organ, med et flertall av medlemmene valgt av ansatte og studenter, og et mindretall eksterne medlemmer, utpekt av Kunnskapsdepartementet Har stipendiater særlig uavhengig stilling? En stipendiat ved Universitetet i Oslo arbeidet over 400 timer overtid i 2012. Skrekkeksempelet sparker nå i gang en debatt om stipendiaters arbeidsvilkår. universitas.no. Jobber ulovlig mange timer - Universitas Ledende eller særlig uavhengig stilling Vær oppmerksom på at arbeidstakere som er unntatt fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser etter § 10-12 fordi de har en ledende eller særlig uavhengig stilling er unntatt fra bestemmelsen om oversikt over arbeidstiden i § 10-7 Ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) er det ledig stilling som dekan, med forventet oppstart 1.juni 2021. Dekanen har støtte i en profesjonell administrasjon og vil derfor normalt ha den faglig-strategiske ledelse som et særlig viktig arbeidsfelt. Dekanen rapporterer til fakultetsstyret og til rektor Hvert ph.d.-prosjekt designes som et unikt forskningsprosjekt, men alle prosjektene forventes å bidra med kunnskap i henhold til plattformens overordnede begrep; kontinuitet. Å forene prosjekter rundt kontinuitetsbegrepet vil støtte utviklingen av en kunnskapssløyfe innenfor plattformen, mens det også vil bidra til en samlet kunnskapsutvikling innen helsetjenesteforskning, med et særlig.

1.3 Særlig uavhengig stilling (Tilbake til toppen) Utvalget foreslår at unntaket for særlig uavhengig stilling skal videreføres. NHO støtter forslaget om at unntaket skal videreføres. NHO mener samtidig at utviklingen i arbeidslivet tilsier en forsiktig utvidelse av gruppen som bør omfattes av unntaket for særlig uavhengig stilling - Så enkelt er det dog ikke, sier Thomas Keiserud, advokat og fagsjef for kollektiv arbeidsrett i Finans Norge. Han viser til et innlegg i DN 25. oktober, der advokat Nikolay Skarning lanserer en (angivelig) løsning: «Svaret på mer fleksibilitet for den enkelte kan i noen tilfeller være at arbeidstager selv går til arbeidsgiver og ber om å få en særlig selvstendig stilling, jf. For å ansees å ha en særlig uavhengig stilling må den ansatte selv kunne regulere arbeidsbelastningen, i tillegg til å fastsette når og hvordan arbeidsoppgave utføres. Dersom arbeidsgiver forutsetter at arbeidstaker skal være til stede og tilgjengelig i kontorets åpningstid, har ikke arbeidstaker den nødvendige selvbestemmelsen, og vilkåret om særlig uavhengighet er ikke oppfylt

Arbeidsavtale for arbeidstaker med ledende eller særlig uavhengig stilling. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er tilstrekkelig at det bare er avtalt slik stillling i arbeidsavtalen for at arbeidstaker skal bli fritatt reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven kapittel 10. Arbeidstaker må i realiteten ha en så ledende eller særlig uavhengig stiling for at unntaket iLes me En klarlegging av begrepet særlig uavhengig stilling i arbeidsmiljøloven § 10-12 (2) - Med fokus på dagens teknologiske arbeidsliv dc.contributor.author Kavli, Stian Bjørhovd Unntaket for arbeidstakere i ledende eller særlig uavhengig stilling er begrunnet i at en del arbeidstakere i øvre ledersjikt har en type jobb som krever stor fleksibilitet. Det kan i slike stillinger være upraktisk og lite hensiktsmessig å ha samme arbeidstidsregelverk som arbeidstakere ellers Spørsmål: Jeg er ansatt som markedssjef i fulltids stilling. Årslønnen min ligger midt på treet i forhold til det som er snittet for min type stilling i landsdelen. I kontrakten min står det at stillingen er ledende/særlig uavhengig. Videre står det at overtid er inkludert i lønnen Særlig uavhengig stilling - dere som har det (rettmessig eller ikke) » Privatøkonomi og forbrukerspørsmål » Karriere, arbeidsliv og utdanning; Logg inn for å følge dette . Følgere 1. Særlig uavhengig stilling - dere som har det (rettmessig eller ikke

Temaet for artikkelen er arbeidstidsreglenes virkeområde for ansatte i ledende eller særlig uavhengig stilling. Artikkelen gir en oversikt over gjeldende rett og tar for seg noen sentrale endringer i arbeidstidsbestemmelsenes virkeområde i den nye loven som trer i kraft 1. januar 2006 Faktisk stilling og funksjon i virksomheten betyr mer enn tittel Arbeidsledere og andre som i arbeidstiden følger dem de er satt til å lede regnes ikke som ledende stilling; Disse regnes til å ha særlig uavhengig stilling De som ikke har en ledende stilling, men likevel har overordnede og ansvarsfulle stillinge

«Særlig uavhengig stilling» Av Redaksjonen - Økonomisk Rapport 9. april 2010, 11:55 Innehar personalansvar for et arbeidslag bestående av 20-25 per­soner For å falle inn under begrepet « særlig uavhengig » stilling, er det ikke tilstrekkelig å kunne kontrollere egen arbeidstid og/eller ha fleksibel arbeidstid. Selv om du som ansatt vil kunne ha krav på overtidsbetaling i de tilfe lle r arbeidsgiver har definert stillingen din på en ulovlig måte , kan det være ubehagelig og krevende å fremme et overtidskrav under et løpende. Saerlig uavhengig stilling Det vil være opp til den enkelte arbeidsgiver å etablere systemer som følger opp kravet til et forsvarlig arbeidsmiljø også for ledende og særlig uavhengig ansatte. Det er ikke tilstrekkelig at man ifølge arbeidsavtalen har en ledende eller særlig uavhengig stilling - det må være en realitet i dette Hvorvidt arbeidstakers stilling er å anse som ledende eller særlig uavhengig vil bero på en konkret vurdering, hvor stillingens art og arbeidsoppgaver vil være sentrale momenter. Overtidsbetaling og ledende stilling. Arbeidsmiljøloven § 10-12 (1) om ledende stilling tar sikte på arbeidstakere som innehar klare lederfunksjoner

 • Pda geburt wikipedia.
 • Nagelstudio kiel sophienblatt.
 • Tempelet i jerusalem jødedommen.
 • Tanzschule klein marl facebook.
 • Hildesheim interessante orte.
 • Cora sandel dikt.
 • Freies psa grenzwert.
 • Zoloft bivirkninger.
 • Alexandra loen spa.
 • Juleforestilling barn trondheim.
 • Elektrolyse drammen.
 • Fußball länderspiel freundschaftsspiel.
 • Ns 3479 lastkoeffisient.
 • Skeidar jupiter.
 • Hjul til båt.
 • Best tinder descriptions for guys.
 • Theas bryllupsblogg.
 • Jordfarger jotun.
 • The girl with all the dragon tattoo.
 • Nötige impfungen indien.
 • Bikubå stavanger åpningstider.
 • Skatt på helseforsikring.
 • Wandern osnabrücker land.
 • Tips ved kjøp av ny bolig.
 • Rygg inn på parkeringsplass.
 • Vad är petroleum.
 • Flight 2012 rollebesetning.
 • Klatre på led inne.
 • Filmfehler eiskönigin.
 • Klesbutikk florø.
 • Sølvplett oppvaskmaskin.
 • Faschistische partei italien.
 • Legge parkett under kjøkkeninnredning.
 • Balingen aktuell pdf.
 • Almesberger gutscheine.
 • Stekepanne teflon.
 • 1000 gratis kondomer.
 • Helautomatisk kaffemaskin test.
 • Prednisolon alternova 10 mg.
 • Kurverwaltung neustadt in holstein.
 • Rosenborg champions league 2017.