Home

Miljøtilskudd i landbruket 2021

I jordbruksavtalen 2017 ble det gitt anledning til å gi tilskudd for å bekjempe og hindre spredning av fremmede arter gjennom SMIL-ordningen. Dette sorterer under kulturlandskapstiltak, og tiltak kan gis tilskudd på inntil 70 % av kostnadsoverslaget. SMIL-midler kan kun benyttes til tiltak som berører arealer i jordbrukets kulturlandskap, jfr Regionale miljøtilskudd Det er fylkesvise tilskuddsordninger for miljøtiltak i landbruket gjennom Regionalt Miljøprogram (RMP). Alle jordbruksforetak kan søke om tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Regionale miljøtilskudd retter seg mot mer spesifikke utfordringer, som kan variere fra fylke til fylke Regionalt miljøtilskudd (RMP) for 2017 Posted on 20. februar 2018 11. mars 2019 Author Kristine Skaiaa Born Leave a comment Regionalt miljøprogram skal gi en målretting av miljøinnsatsen i jordbruket ut over det som oppnås med nasjonale ordninger, og det er et mål å synliggjøre miljøinnsatsen Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Landbruksdirektoratets personvernerklærin

Regionalt miljøprogram beskriver utfordringer og mål for jordbruket på miljø- og klimaområdet. Jordbruket i Innlandet skal opprettholde et variert og åpent kultur- og seterlandskap, samt bevare og utvikle natur- og miljøverdiene gjennom aktiv skjøtsel og bruk av ressursgrunnlaget regionale miljøprogrammene, regionalt miljøprogram, RMP er det utarbeidet fylkesvise tilskuddsordninger. Det er jordbruksforetak som kan søke om regionale miljøtilskudd via kommunene. Totalt 410 millioner kroner er satt av til søknadsomgangen 2010. Ordningen bygger på miljøplan trinn 2 om særskilte miljøformål i landbruket: - avrenning til vassdrag, - kulturlandskap og kulturminner. Landbruksdirektoratet skal ivareta direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Landbruksdirektoratet gir faglige råd, iverksetter landbrukspolitikken og legger til rette for landbruket og matindustrie Tilskudd. Her finner du en samlet oversikt over tilskuddsordninger Landbruksdirektoratet forvalter. Ved å klikke på en tilskuddsordning kommer du til en side der du finner informasjon om ordningen, søknadsskjema og andre relevante dokumenter

Altinn - Miljøtilskudd i jordbruke

Du kan søke regionalt miljøtilskudd fra 15. september 2020. På fylkesmannen sin nettside finner du informasjon som gjelder for ditt fylke, klikk på lenke for å finne det. (Spesielle miljøtiltak i landbruket). De fylkesvise programmene blir rullert om lag hvert fjerde år Regionalt miljøprogram (RMP) 2019-2022 for Oslo og Viken er utarbeidet av Fylkesmannen, og inkluderer en regional forskrift om Regionale miljøtilskudd for Oslo og Viken. Målet for RMP er å bidra til å ivareta kulturlandskapet, begrense utslipp til luft og vann, samt økt jordliv, humusinnhold og bedre jordstruktur

JORDBRUKSAVTALE . 2017-2018 . Inngått mellom Staten, Norges Bondelag og . Norsk Bonde- og Småbrukarlag . 29. juni 2017

Regionalt miljøtilskudd (RMP) for 2017 - Follo landbrukskonto

Tilskuddsordningen Regionalt miljøtilskudd (RMP) Foretak som er berettiget produksjonstilskudd, kan søke tilskudd. Søknadsfristen i Vestfold og Telemark er 15. oktober - samme frist som for søknad om produksjonstilskudd 2017 Infoskriv for landbruket i Sarpsborg . tilskuddet avkortes. Produksjonstilskudd har økt siden forrige søknadsomgan Regionale miljøtilskudd er utformet for å nå miljømålene for -jordbruket. Det er årlige tilskudd som gis ved og fremme verdiene i kulturlandskapet

Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Trøndelag: Kapitteloversikt: Kapittel 1. Innledende bestemmelser (§§ 1 - 3) Kapittel 2. Kulturlandskap (§§ 4 - 8) Kapittel 3. Biologisk mangfold (§§ 9 - 13) Kapittel 4. Kulturminner og kulturmiljøer (§§ 14 - 16) Kapittel 6 Tilskuddsordningen Regionale miljøtilskudd utgjør en del av disse virkemidlene, Spesielle. miljøtiltak i landbruket, (SMIL), utgjør en annen del. Miljøprogrammet skal ikke bare gi føringer for tildeling av tilskudd, det skal også synliggjøre. alle de prioriteringene vi gjør i miljøarbeidet i landbruket, og bidra til en samlet o Formålet med SMIL-midlene er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet til jordbruket, samt redusere forurensingen fra jordbruket, utover det som er forventet gjennom vanlig jordbruksdrift. Lofoten og Vesterålen har felles forvaltning av SMIL-midlene, og fikk i 2017 tildelt en ramme på 805 000 kroner til fordeling

Altinn - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

 1. § 3. Vilkår. Tilskudd kan innvilges foretak som oppfyller vilkårene i forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 2 og § 3 eller § 4. Det må foreligge tillatelse fra landbrukseiendommens eier til gjennomføring av prosjekt eller tiltak som nevnt i denne forskriftens § 4 og § 5
 2. Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket i Nordland, sammen med veileder for ordningen for 2020, er nå sendt ut per e-post til gårdbrukerne i Nordland som har oppgitt e-postadresse ved siste søknad om produksjonstilskudd. Merk at søknadsfristen i år er endret til 15. oktober for alle..
 3. Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket i Nordland, sammen med veileder for ordningen, er nå sendt ut elektronisk til alle gårdbrukere i fylket. Søknadsfristen er 20. august for alle jordbruksforetak. For godkjente beitelag er søknadsfristen 15. november
 4. Generelle miljøtiltak - regionalt miljøtilskudd (RMP - regionalt miljøprogram) Det er betydelige endringer i regelverk for RMP-ordningen fra og med 2019. Det er to årsaker til dette:-Hedmark og Oppland sine RMP skal slås sammen. Fylkene har hatt ganske forskjellige program både i forhold til ordninger og satser
 5. Regionale miljøtilskudd i jordbruket med lignende tilskudd finnes det også for Troms og Finnmark, som i skrivende stund er sendt ut til høring. Vurdering av egen husdyrgjødseløkonomi NLR Nord Norge tilbyr en tjeneste for beregning av egen husdyrgjødseløkonomi og hvilke muligheter den enkelte har for å oppfylle krave til å ta i bruk tilskuddene

Regionalt miljøprogram for jordbruket - Fylkesmannen i

Lokale tilskuddssatser i landbruket i 2017 Miljøtilskudd (MIS-områder med (og uten) skjøtsel) Egne regler Tildelt ramme 2016 Røyken Hurum Drammen Lier Nærings og miljøtiltak i skogbruket NMSK Kre 100 000 Kr 210 000 Kr 100 000 Kr 230 000. Landbruket i Nordland trenger arbeidskraft - kan innvandrere være noe av svaret ? Avlingsregistrering i eng 2017 etter reinbeite vinteren 2016-2017. Herøy og Dønna kommune. Nettbasert agronomkurs for voksne, Regionale miljøtilskudd i jordbruket 16.07.2019 (Oppdatert: 16.07.2019) Brita Johansen Søk regionale miljøtilskudd elektronisk fra 15. september. Søknadsfrist 15. oktober 2020. Nytt regionalt miljøprogram. Det er nytt regionalt miljøprogram for Oslo og Viken 2019-2022. Mer informasjon ligger på Fylkesmannens nettsider. Se spesielt veileder for regionale miljøtilskudd og regionale miljøkrav. Hvordan søke RMP-tilskudd Strategiplan for miljøtilskudd i landbruket 2020-2024 (Kommunene Bodø, Værøy og Røst) 2 Landbruket består av aktive utøvere som representerer ei mangfoldig næring, som er med på å opprettholde livskraftige bygder og bygdesamfunn. Landbruket har vært og er et a Søknadsfrister i landbruket Detaljer Publisert 23. august 2017 23. august 2017 Sist oppdatert 06. februar 2019 06. februar 2019. 2019 • Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning i jordbruket. • Regionalt miljøtilskudd (RMP-tilskuddet) 15. oktober • Tilskudd til tiltak i beiteområder. 15. oktobe

Miljøtilskudd til bruk av tilførselsslanger (ved spredning av husdyrgjødsel) - § 24 i forskriften Hvem kan få tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket i Lurøy? Tilskudd kan gis til foretak som er berettiget produksjonstilskudd i jordbruket eller til beitelag godkjent av Fylkesmannen § 13. Miljøtilskudd til skjøtsel av gamle enger. Det kan gis tilskudd til manuell slått med 2-hjulstraktor, ljå o.l. i nasjonalt utvalgte kulturlandskap i jordbruket (områdene Engan-Ørnes og Kjelvik, Blomsøy-Hestøy og Skålvær), Vegaøyan verdensarvområde og Røst Det er fylkesvise tilskotsordningar for miljøtiltak i landbruket gjennom Regionalt Miljøprogram (RMP). Alle jordbruksføretak kan søkje om tilskot for å gjere miljøtiltak på eigen gard eller leigejord. Regionale miljøtilskot rettar seg mot meir spesifikke utfordringar, som kan variere frå fylke til fylke I LANDBRUKET 2017 - 2020 . 2 1 INNHOLD Landbruket er inne i ei tid med raske endringar. Sjølv om matproduksjonen framleis er den viktigaste oppgåva, vert det i dag også prioritert andre «produkt» frå landbruket. Det vert lagt stadig meir vekt på verdiar so Tilskuddsordninger i landbruket. Våren 2017 innførte Landbruksdirektoratet nytt søknadssystem for produksjonstilskudd med nye søknadsfrister, For mer informasjon om regionalt miljøtilskudd, ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen eller se nettsidene til

Regionalt miljøprogram - Landbruksdirektorate

 1. JORDBRUKSAVTALE . 2017-2018 . Inngått mellom Staten, Norges Bondelag og . Norsk Bonde- og Småbrukarlag . 29. juni 2017
 2. Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 26. mai 2015 nr. 569 om regionale miljøtilskudd for jordbruket, Buskerud, forskrift 6. april 2016 nr. 392 om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket, Oslo og Akershus og forskrift 19. mai 2015 nr. 531 om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket, Østfold. Del paragraf
 3. neverdiene i kulturlandskapet til jordbruket, samt redusere forurensingen fra jordbruket, utover det som er forventet gjennom vanlig jordbruksdrift. Lofoten og Vesterålen har felles forvaltning av SMIL-midlene. I tillegg kan midler som inndras fra tidligere bevilging brukes til nye prosjekter
 4. I 2017 var det med totalt 928 bruk, der 157 var frå Agderfylka og Rogaland; 98 i Rogaland, 31 i Vest-Agder og 28 i Aust-Agder. Resultata for 2017 viser nedgang i jordbruksinntekt både for Jæren og Andre bygder
 5. Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18. Endringer: Endret ved forskrifter 29 juni 2015 nr. 802, 22 juni 2016 nr. 766, 28 feb 2017 nr. 231, 18 april 2017 nr. 474, 30 juni 2017 nr. 1087, 5 feb 2018 nr. 146, 14 mai 2018 nr. 721, 27 juni 2018 nr. 1058, 20 sep 2018 nr. 1347, 25 sep 2019 nr. 1224.
 6. Sikre inntektsutviklingen i landbruket gjennom å sikre at bønder får kronemessig lik inntekt som andre bønder, som et flertall på Stortinget slo fast i behandlingen av jordbruksmeldingen våren 2017. Tilpasse landbruket til klimaendringene, med lavere utslipp og bedre klimatilpassing, gjennom omstillingsmidler og økte tilskudd til dyrking.

Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket, Nord-Trøndelag Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 1. juni 2015 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18 og delegeringsvedtak 14. desember 2004 nr. 1615 Landbruket i Østre Toten Det ble i 2017 startet opp et arbeid med å lage et nytt regionalt miljøprogram for Innlandet som gjelder for perioden 2019-2022. miljøtilskudd. Tilskudd til tak over eksisterende gjødsellager. Inntil 50 % Ny tilskuddsordning som er sett p

Tilskuddsbase - Landbruksdirektorate

Innleggsdato 28. november 2017; Ingen kommentarer til Viktig om regionale miljøtilskudd (RMP) Husk å gi beskjed før 23.desember om omsøkte arealer med ingen/ utsatt jordabeiding allikevel er pløyd i høst. Husk at også tilskudd for bratte arealer forsvinner om det blir pløyd 20/10 Søknadsfrist for regionale miljøtilskudd (RMP) 14/11 Frist for rapport fra elgjakta 2016 1/12 Søknadsfrist for tilskudd til skogkultur 15/12 Søknader til Innovasjon Norge (se mer info i folder) Viktig dato i 2017: /1 Frist for rapport fra rådyrjakta 201 2016 Infoskriv for landbruket i Sarpsbor MILJØTILSKUDD I LANDBRUKET LANDBRUKSKONTORET I DRAMMEN, LIER, RØYKEN OG HURUM . Lokal tiltaksstrategi for SMIL og NMSK Innledning I Drammen kommer det en skogtakst i 2017 som forhåpentligvis vil ha samme effekt som i Røyken og Hurum Alle som oppfyller vilkårene i Forskrift om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud, kan søke om tilskudd. Virkemidlene er begrenset til foretak som er berettiget produksjonstilskudd i jordbruket, med krav om kart, gjødslingsplan og sprøytejournal. I tillegg til plan for tiltaket for noen av ordningene

Regionalt miljøtilskudd (RMP) Regionalt miljøprogram (RMP) er en fylkesvis ordning med tilskudd til gjennomføring av miljøtiltak i landbruket. Tilskuddene skal gi en målretting og stimulere til økt miljøinnsats i jordbruket. Miljøtiltakene er delt inn i følgende hovedkategorier: forurensningstiltak Spesielle miljøtiltak i landbruket Ordningen skal fremme ivaretakelsen av natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensingen fra jordbruket. Tilskudd etter denne forskriften skal gis til tiltak som går utover det som kan forventes som en del av den vanlige jordbruksdrifta Miljøtilskudd. Målet med miljøtilskudd er å redusere forurensning og klimautslipp, og sikre at biologiske, ladskapsmessige og kulturhistoriske verdier ivaretas. Strategiplan for miljøtilskudd i landbruket 2019 (PDF, 1MB) Kontakt oss Følg oss. Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) kan gis til tiltak som ivaretar natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet og til tiltak som bidrar til å hindre eller redusere forurensning fra jordbruket. Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket setter rammene for tildeling av tilskudd Regionale miljøtilskudd (RMP-tilskudd) er årlige tilskudd du kan søke på, for tiltak som reduserer forurensing og fremmer verdiene i kulturlandskapet. Tilskuddene er ment som betaling for utført skjøtselsarbeid i kulturlandskapet eller som en erstatning for økt risiko eller lavere avling

Tilskudd - Landbruksdirektorate

Det kan også gis tilskudd til informasjon. Tiltak som medvirker til etablering eller skjøtsel av areal med mange rødlista arter, og tiltak for pollinatorer i naturtyper som er klassifiserte som trua på Norsk rødliste for naturtyper vil bli prioritert. Tiltakene kan samfinansieres med miljøtilskudd i landbruket Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid: Søknadsskjema åpner 1. oktober og søknadsfristen er 15. oktober.Her finner du informasjon om ordningen Det gjeldende veiledningsheftet ligger vedlagt. Ny veileder vil komme nærmere 1. oktober, med mindre justeringe Regionalt miljøprogram (RMP) er en fylkesvis tilskuddsordning for miljøtiltak i landbruket. Alle landbruksforetak som er berettiget produksjonstilskudd kan søke regionalt miljøtilskudd. Fristen for å søke er 15. oktober. Les mer om ordningen, hvordan du søker, bruk av kart, regelverk m.m. på nettsidene til Landbruksdirektoratet

Formålet med miljøtilskudd til jordbruket er å bidra til å ivareta jordbruket sitt kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturmiljøer og -minner, samt å øke tilgjengeligheten i jordbrukslandskapet. Innovasjon Norge har flere finansieringsordninger for investeringer i landbruket Det er enighet om nytt Regionalt miljøprogram for årene 2019 - 2022. For å oppnå resultater bevilges regionale miljøtilskudd (RMP-tilskudd) som kan stimulere bøndene til å gjøre tiltak for å begrense forurensning og fremme kulturlandskapsverdier. Alt om det nye programmet, veileder for tilskuddene, kontaktpersoner osv er nå klart Nominasjonen til Bedriftsutviklingsprisen i landbruket (BU-prisen / tidligere bygdeutviklingsprisen) har startet. Kjenner du til verdige kandidater? Innovasjon Norge deler hvert år ut 50.000 kroner til en landbruksbasert virksomhet som har fremhevet seg på ulike områder innen hvert fylke. De fylkesvise vinnerne går videre til den nasjonale kåringen der premien er på 250.000 kroner Landbruket i Nordland trenger arbeidskraft - kan innvandrere være noe av svaret ? MILJØTILSKUDD I FARSTAD OG LILANDSVASSDRAGET PÅ VESTVÅGØY; Fagartikler Bioenergi (Oppdatert: 07.02.2017) Kålflue Tilskuddsordninger i landbruket. update / Tjenester / Næring og milj Regionalt miljøtilskudd (RMP) Alle landbruksforetak kan søke om tilskudd til miljøtiltak på egen gård eller på leiejord. Hvert fylke har et eget miljøprogram og en veileder medoversikt over tiltak som man kan få tilskudd til å utføre

Spesielle miljøtilskudd i landbruket (SMIL) - Bindal 2019 . Kommunen forvalter en del statlige midler til kulturlandskap og miljø. Søknad om tilskudd til diverse tiltak i jordbruket må sendes kommunen innen 1. april 2019. Les mer her for ytterligere informasjon. Rådmannen. Sist endret 13.03.2019 09:43 Nærøysund kommune Postboks 133, Sentrum 7901 Rørvik Org.nr.: 921 785 410 Kommunenummer: 506

I år er det for første gang mulig å søke SLF elektronisk om regionalt miljøtilskudd. Det er enkelt å søke riktig tilskudd for din gård. Opplysningene du legger inn i søknaden i år kan hentes fram igjen til neste år. Du kan få hjelp hos kommunen elle Regionalt miljøtilskudd - tiltak i vekstsesongen. Pløying Regionalt miljøtilskudd 7. juli 2017. Kommende arrangementer. Inspirasjonstur for jordbruksvatning og vatningsanlegg til Skjåk. - for landbruket i Midt-Gudbrandsdal. Webredaktører OBS! Det er 3 frister for søknad om produksjonstilskudd i 2017. I tillegg til søknadsfrist 20 januar 2017 blir det søknadsfrist 15. mai, med telledato 1. mai, og 15. oktober, med telledato 1. oktober. Utbetaling skjer i februar året etter søknadsfristene Regionalt miljøtilskudd - tiltak i vekstsesongen 2. juni 2020 Tilskudd fra Regionalt miljøprogram (RMP-midler) kan du søke om til høsten (15. oktober), men allerede nå er det en del viktige ting å tenke p - for landbruket i Midt-Gudbrandsdal. Webredaktører Kommunale miljøtilskudd i landbruket for 2019 Landbruksdirektoratet har lansert de nye løsningene for elektronisk søknad og saksbehandling for ordningene 2019, Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Om regionale miljøtilskudd - Landbruksdirektorate

 1. Satsene for regionale miljøtilskudd i jordbruket er fastsatt for 2018. Tilskuddene til bratt dyrka mark og spesielt til seterdrift øker betydelig. Det blir igjen gitt tilskudd for å unngå høstpløying på åkerarealer med liten og middels erosjonsrisiko i hele fylket. I tillegg innføres det tilskudd til nedlegging og nedfelling av husdyrgjødsel
 2. Nyhetsarkiv. 2020 . Viktig informasjon om tilskudd til innmarksbeite og nye krav til gjødslingsplan ; God knall med gjødseltransport; Prosjekt NLR Dekningskart - har du dekning
 3. Om landbruket i Notodden. Notodden er en viktig landbrukskommune med et aktivt jordbruksmiljø og store skog- og utmarksressurser. Selv om antall heltidsarbeidsplasser innenfor tradisjonelt landbruk har sunket de senere år, er det fremdeles svært mange som og på en eller annen måte har en del av inntekten knyttet til landbruket
 4. Saknr: 19 /186 - Tiltaksstr ategi for bruk av SMIL -midler (spesielle miljøtilskudd i landbruket) for Vefsn k ommune i perioden 2019 -202
 5. Mange av vassdraga i Østfold er preget av forurensning, og kulturlandskapet gror igjen mange steder. Det er viktig at du som bonde tenker gjennom hvilke tiltak du kan bidra med på din gård for å gjøre noe med dette. Regionale miljøtilskudd (RMP-tilskudd
 6. - for landbruket i Midt-Gudbrandsdal. Webredaktører: Anne Berit Grasbakken E-post: fmopabg@fylkesmannen.no Telefon: 61 26 61 47. Ragnhild Sperstad E-post: ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no Telefon: 61 29 92 5
 7. Spesielle miljøtilskudd i landbruket (SMIL) - 2018. Kommunen forvalter en del statlige midler til kulturlandskap og miljø. Søknad om tilskudd til div. tiltak i jordbruket må sendes til kommunen innen 1. april 2018

Fokus er arbeidsrettet opplæring i landbruket for innvandrere. Her var det betydelig fokus på å sette fagplaner i system. Gjennom å sette dette i system med høy involvering ikke bare fra enkeltgårdsbruk men fra hele landbruksfeltet som rådgivning, foredling, forvaltning, mv. så hadde man erfart landbruksopplæringa for innvandrere ble meget godt integrert ift språk og samfunnsopplæringa Landbruksdirektoratet fikk i oppdrag etter jordbruksoppgjøret 2017 å utarbeide forslag til nasjonal forskrift for regionale miljøtilskudd for erstatning for dagens fylkesvise forskrifter. Formålet var å oppnå en forenkling i forvaltningen og en større grad av harmonisering av tiltak og vilkår mellom fylkene

Regionalt miljøtilskudd - Fylkesmannen i Oslo og Vike

Juni 2017 fyller Oppgjørs- og driftskredittordningen i landbruket 50 år. Ordningen har betydd mye for landbruket og har vært en god støttespiller for bonden. Det å være bonde er som kjent sesongbetont. Arbeidet med jorda begynner på våren og innhøstingen skjer ikke før på høsten I 2017 ble det omdisponert 8 800 dekar jord til andre formål enn landbruk i Norge. - Hvert minutt forsvinner 30 fotballbaner med fruktbar matjord verden over. I tillegg til nedbygging er erosjon, flom og jordras blant de største truslene mot verdens jordbruksarealer, sier Klepp Bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2017 i Oppland til Myhre gård På bildet ser vi fra venstre: direktør i Innovasjon Norge Innlandet Christian Hedløv Engh, Vemund Skaret og Grete Hedalen fra Myhre gård og varaordfører i Øystre Slidre, Marit Synnøve Opheim Østli I 2017 ble det omsatt 12 922 tonn landbruksplast, Ifølge beregninger gjennomført av Grønt Punkt Norge tilsvarer plastreturen i landbruket en materialgjenvinningsgrad på 85,6 prosent når stein, sand og annet er trukket fra

Jordbruksoppgjøret 2017. Jordbruksoppgjøret 2016. Rovdyr. Miljø og klima. Det er stort behov for nye klimavirkemidler i landbruket som stimulerer til utvikling av ny teknologi og investeringer i klimaløsninger på gården. Regjeringa følger ikke opp behovet i statsbudsjettet Fristen for å søke regionalt miljøtilskudd i landbruket er torsdag 20. august. Alle som søker produksjonstilskudd kan også søke om miljøtilskudd. Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Altinn. Du vil da få opp fjorårets søknad, og muligheten til å overføre opplysninger fra fjorårets søknad til årets søknad For kornsesongen 2016/2017 er det fastsatt følgende målpriser (tabell 2.4): Tabell 2.4 Målprisene for korn Målpriser, kr per kg Kornslag Endret fra Endring 1.7.16 Endret til Hvete, matkorn 3,08 0,09 3,17 Rug, matkorn 2,82 0,00 2,82 Bygg, fôrkorn 2,63 0,07 2,70 Havre, fôrkorn 2,39 0,06 2,45 Oljefrø 5,56 0,07 5,63 Prisnoterin INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER desember 2017 DRIFTSBYGNINGER I LANDBRUKET for disse byggene: Verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) kan være over 15 m2. Bygningen kan oppføres i en etasje

Søknad 2020 - Landbruksdirektorate

Lokale tilskuddssatser i landbruket i 2018 SMIL - Spesielle miljøtiltak i landbruket Maks tilskudd Forurensning Kantskjøtsel langs elv 75 kr / m Første prioritet Fangdammer / terskler 70 % Planlegging av hydrotekniske tiltak, terskler og fangdammer 100 % Hydrotekniske tiltak og voller 70 % Grøfting kr 2000/daa eller 30/ Foretak som kan motta produksjonstilskudd, og som oppfyller de øvrige vilkårene beskrevet i veilederen, kan søke om miljøtilskudd. Søknadsfristen er 20. august og det anbefales å lese gjennom veiledningen Landbruksdirektoratet har laget før søking elektronisk. Dette finner du her. Tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL. Det betyr en økning på 7000-17000 kroner pr. seter fra 2017. For drift av bratt dyrka mark med helling på 1:5 eller mer, blir tilskuddet i år på 120 kr pr daa (2017: 94 kroner). I år blir det igjen mulig å få tilskudd for å utsette jordarbeiding av åkrer med liten eller middels erosjonsrisiko til våren i kommunene utenom Hadeland og Toten 1 SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) Strategi for Finnøy kommune for 2017 - 2020 Vedtatt i sak 008/17 i Forvaltningsstyre den 24.01.2017 Lokale tilskuddssatser i landbruket i 2019 Oppdatert 7. mars 2019 GL SMIL - Spesielle miljøtiltak i landbruket Maks tilskudd Forurensning Kantskjøtsel langs elv 100 kr / m Første prioritet Fangdammer / terskler 70 % Planlegging av hydrotekniske tiltak, terskler og fangdammer 100 % Hydrotekniske tiltak og voller 70

RMP-tilskudd - Fylkesmannen i Vestfold og Telemar

Hvordan søke om Regionalt miljøtilskudd Om regionale miljøtilskudd. Samarbeidspartnere. Fylkesmannen utarbeider Regionalt miljøprogram for fylket i samråd med næringsorganisasjonene, fylkespolitikere og annen miljøfaglig kompetanse. Kommunene får miljøprogrammet til høring før fastsettelse Oppland Bondelag arrangerer eierskiftekurs 3.-4. februar 2018! Det er mange temaer som skal behandles i en eierskifteprosess i en familie. En god begynnelse kan være å starte med et kurs. Det er vanskelig å gjøre alle til lags, men med gode forberedelser og åpen og inkluderende dialog, ligger det godt til rette for et vellykket eierskifte RMP og produksjonstilskudd - søknad og veiledning - Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid del 2 - RMP-tilskudd - Før du pløyer - Landbrukstelling 2020 - Jordprøver hentes på innbyggertorgene - Innsamling av landbruksplast - REKO-ringen - Etter beitesesongen - Elgjakt i Indre Østfold kommune - Beverjakt - Prøver fra villsvin - Signalkreps i. 204 behandla søknader for produksjonstilskudd med to søknadsomganger for Fræna og Aukra i 2017. 90 søknader om regionalt miljøtilskudd. 16 søknader om konsesjon. 35 delingssaker etter jordlova §§ 9 og 12

Regionale miljøtilskudd Vis mer. Næring, miljø og landbruk. Landbrukskontoret. Landbruket i Karlsøy; Om landbrukskontoret; Tilskudds-, velferds- og erstatningsordninger. Produksjonstilskudd; Regionale miljøtilskudd; Tilskudd til tiltak i beiteområder; Spesielle miljøtiltak i landbruket; Dreneringstilskudd; Nydyrkingstilskudd; Avløysing. Velferdsordninger i landbruket Avløsning ved sykdom, fødsel m.m | Tidligpensjon. Tilskudd til tiltak i beiteområder Regionalt miljøtilskudd (RMP) Hva du kan søke om | Søknadsfrister | Kan du søke? | Hvordan søke. Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL - tilskudd

Til tross for nedgang i antallet gårdsbruk er landbruket fortsatt en viktig næring i deler av kommunen. Søknader om tilskudd over ordningene spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) og regionalt miljøtilskudd Publisert 28. juli 2017 | Oppdatert 11. februar 2020. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni Driftsbygning i landbruket; Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak; Økologisk landbruk - direkte tilskudd; Landbruksvei - bygging; Spesielle miljøtiltak i landbruket SMIL; Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning; Landbrukspensjon; Jakt og fiske. Fellingstillatelse; Hjortevilt.

Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket

landbruket skal sammen med Eggen utforme prosjektet. Videre a ktivitet rundt Hålandsvatnet er planlagt. Bygging av Slamdammer Planlegging av tur til Morsa vannområde i oktober/november for styringsgruppa . Sak 4: Evaluering av prosjektet Frivillige tiltak i landbruket I forbindelse med at Sandnes kommune bl e med i sp leiselaget for 2016 og 2017 Frist for innlevering av søknad om regionalt miljøtilskudd er 15.oktober. Informasjon om ordninga finner du her, og søknadsskjema finner du her. SMIL / Spesielle miljøtiltak i jordbruket SMIL er en forkortelse for Spesielle miljøtiltak i jordbruket, som omfatter tilskudd til miljøinnsats ut over vanlig jordbruksdrift. Søknadsfrist 1. mars Fylkesmannen i Innlandet informerer om miljøtilskudd i skog på sine nettsider. Formål som kvailfiserer til dette tilskuddet er Ivaretakelse av nøkkelbiotoper, rovfuglreir og tiurleiker. - for landbruket i Midt-Gudbrandsdal. Webredaktører: Anne Berit Grasbakke

Spesielle miljøtilskudd i jordbruket (SMIL) - Hovedporta

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i

 • Tidslinjer påbygging.
 • Byzantinisch synonym.
 • Why use residuals.
 • Hvor mye vann kan kroppen ta opp i timen.
 • Koffeinrausch wirkung.
 • Parkplatz halle saale mieten.
 • Epidemi norge 1930.
 • Kittys oppgaver symmetri.
 • Mintzberg konfigurasjoner.
 • Musikschule büdingen kreisanzeiger.
 • Degu gehege bauen.
 • Lyssand vinduer.
 • Rohseide kreuzworträtsel.
 • Arne freiherr von hinkelbein wikipedia.
 • Panacur petpaste.
 • Wie kann man elfen sehen.
 • Gruppearbeid definisjon.
 • Eierskifte bredbånd telenor.
 • Bryllup 2019.
 • Zoloft bivirkninger.
 • Bølger.
 • Sjekkpunkt helseutvalget.
 • Shaquille o'neal frau.
 • Nummulat eksem bilder.
 • Hovedfortet oscarsborg.
 • Rom data.
 • Tanzschule straubing kinder.
 • Zahnarzt notdienst süw.
 • Nok cny.
 • Tannemalje skade.
 • To traktater.
 • Uschihaus tüssling.
 • Forholdstall saft.
 • Rohseide kreuzworträtsel.
 • Butikker i fig tree bay.
 • Mintzberg konfigurasjoner.
 • Rense piercing med pyrisept.
 • Landslagsdrakt norge håndball med navn.
 • Fupa nordhessen kol.
 • Olav thon email.
 • Fine ord til venninne.